DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2010

NISCHINDIKATION MED STORT MEDICINSKT BEHOV VALD SOM FÖRSTA INDIKATION FÖR EPROTIROME

•    Nettoomsättningen uppgick till - (4,4) MSEK, varav andra kvartalet - (2,2) MSEK

•    Periodens resultat förbättrades till -79,0 (-82,7) MSEK, varav andra kvartalet -38,5 (-36,8) MSEK

•    Resultat per aktie ökade till -0,51 (-0,65) SEK, varav andra kvartalet -0,25 (-0,29) SEK

•    Kassaflödet från den löpande verksamheten var -80,8 (-79,6) MSEK, varav andra kvartalet -37,9 (-38,6) MSEK

•    Likvida medel och andra kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 152,3 (156,3) MSEK

•    Publikation i den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine den 11 mars av kliniska fas II-resultat avseende eprotirome och dess förmåga att ytterligare reducera LDL-kolesterolnivån hos patienter som redan behandlas med statiner

•    Viktiga möten genomförda i positiv anda med regulatoriska myndigheter i Europa och ledande opinionsbildare kring kliniskt fas III-program för eprotirome

•    Tydliggjord produktutvecklingsstrategi med ökat fokus på läkemedel för nischindikationer inom utvalda områden med tydliga marknadsbehov

•    Årsstämma den 23 april, varvid val skedde av Bo Håkansson, Johan Kördel, Jon Risfelt, Birgit Stattin Norinder (samtliga omval) och Margaret von Platen (nyval) till styrelseledamöter. Bo Håkansson valdes till ordförande för styrelsen

•    Fredrik Lindgren tillträdde som ny VD för Karo Bio den 27 april 2010

•    Delårsrapporten för januari-september 2010 flyttas från den 21 oktober till den 26 oktober


VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

•    Karo Bio meddelade den 7 juli att det kliniska fas III-programmet avseende eprotirome initialt kommer att inriktas på behandling av den svårbehandlade, ärftliga sjukdomen heterozygot familjär hyperkolesterolemi, HeFH

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Lindgren, verkställande direktör, tel. 0705 61 61 77
Erika Söderberg Johnson, finansdirektör , tel. 08 608 60 52

 


Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar