DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013

Perioden januari-juni och andra kvartalet 2013 i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 16,2 (16,5) MSEK, varav andra kvartalet 8,1 (8,2) MSEK
  • Koncernens resultat var -25,3 (-76,7) MSEK, varav andra kvartalet -14,6 (-22,6) MSEK
  • Resultat per aktie var -0,05 (-0,20) SEK, varav andra kvartalet -0,03 (-0,06) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -24,2 (-82,6) MSEK, varav andra kvartalet -14,3 (-41,0) MSEK
  • Likvida medel och andra kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 33,8 (75,4) MSEK
  • Avtalet med Pfizer kring RORgamma förlängdes ytterligare ett år fram till 2015

Telefonkonferens / audiocast idag kl. 9.30
VD Per Bengtsson presenterar rapporten kl. 9.30 idag via en audiocast med tillhörande bilder som kan följas via länk på hemsidan www.karobio.se eller per telefon 08-50556477. Frågor kan ställas både över internet och på telefon.

Avtalet med PFizer förlängt till 2015
Den viktigaste händelsen under andra kvartalet var att Pfizer valde att förlänga vårt forskningssamarbete kring RORgamma ytterligare ett år fram till 2015. Vi har tidigare under året berättat att projektet utvecklas i positiv riktning, men till följd av avtalssekretess har vi haft svårt att ge detaljer kring vad som sker. Förlängningen är ett värdefullt kvitto på att RORgamma behåller sin ställning som ett högintressant område för utveckling av nya läkemedel mot autoimmuna sjukdomar. Området är mycket intressant eftersom det redan finns observationer i människa som minskar utvecklingsrisken. Vi kan nu se fram mot att fortsätta samarbetet med Pfizer i detta projekt under ytterligare ett år.

Förlängningen innebär också att vi säkrar betydande intäkter under nästa år, vilka finansierar en väsentlig del av verksamheten. Därutöver börjar samarbetet, om projektet utvecklas enligt plan, generera betalningar i form av milestones där den första beräknas inkomma under andra halvåret 2013. Därefter har vi möjlighet att erhålla ytterligare en rad milestones inom ramen för avtalet. Totalt summerar dessa till 220 miljoner dollar vilket gör avtalet till Karo Bios största någonsin.

Vid sidan av RORgamma arbetar vi även målmedvetet med vår ERbeta-plattform. Det prekliniska arbetet bedrivs i första hand inom MS-området där vi under andra kvartalet börjat få positiva delresultat från de nya studier vi låtit genomföra för att ytterligare öka förståelsen av effekten. De första resultaten som nu inkommit pekar glädjande nog på att våra antaganden stämmer om att substansen verkar genom andra mekanismer än existerande läkemedel och bör därigenom vara kommersiellt attraktiv för behandling av MS. Vi inväntar fortfarande viktiga resultat från studierna som skulle ha kommit före halvårsskiftet. Nästa steg är att vi ska sammanställa data i ett presentationsmaterial som vi kommer att använda i våra diskussioner med potentiella partners och anslagsgivare. Vårt arbete med ERbeta inom cancerområdet har under perioden utvecklats positivt. Vi vet nu betydligt mer om ERbetas effekt på tumörceller och resultaten bedöms öka attraktiviten kring projektet för eventuella partners.

Under det gångna kvartalet har diskussionerna fortsatt kring förutsättningarna och möjligheterna att återta substansen MK-6913 från Merck. Syftet med diskussionerna är att undersöka om Karo Bio kan ta över en substans som testats i en klinisk fas II-prövning för att utröna om den kan vara användbar för andra indikationer.

Arbetet med NURR1 och den nya receptorn Nur77 fortskrider. Det finns synergier mellan dessa receptorer som gör att arbetet kan bedrivas kostnadseffektivt. För båda gäller att vi är i ett tidigt skede men också att det finns intressanta resultat som pekar mot att de kan bli så kallade heta ”targets”, dvs högintressanta för läkemedelsutveckling. Arbetet med GR har fortsatt under perioden och vi har en bit kvar i form av vidareutveckling av molekylerna innan vi kan komma vidare och göra fortsatta prekliniska tester.

Parallellt med arbetet i projekten fortsätter vi att sänka våra kostnader. Nettokostnaderna på rullande 12-månader sjönk under andra kvartalet till 47 mkr, vilket är väsentligt lägre än under 2012 då nettokostnaderna uppgick till 100 mkr, varav kostnader i samband med avvecklingen av eprotiromeprojektet utgjorde 33 Mkr. Under andra kvartalet genomförde vi ytterligare besparingar, framförallt på personal, lokaler och administration som kommer att få genomslag successivt under året. Detta är viktiga åtgärder som för oss närmare vårt långsiktiga mål att nå ett neutralt kassaflöde.

Som några av er redan sett prövar vi sedan någon vecka också att berätta lite mer om vår verksamhet i form av en VD-blogg på hemsidan. Tanken är att jag någon gång i månaden ska skriva om ett aktuellt område för att ge lite mer information till de som är särskilt intresserade. Bloggen hittar ni här: http://www.karobio.se/investormedia/vd-bloggen. Parallellt med detta startar vi också att Twittra under namnet KaroBioAB.

Per Bengtsson, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Bengtsson, verkställande direktör

Telefon: 08-608 6020 eller 073- 447 4128
E-post: per.bengtsson@karobio.se
Henrik Palm, CFO
Telefon: 08-608 6076 eller 070-540 40 14
E-post: henrik.palm@karobio.se
Karo Bio AB (publ)
Novum
141 57 Huddinge
Telefon: 08-608 60 00
Org.nr. 556309-3359
Hemsida: www.karobio.se

Informationen är sådan som Karo Bio är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappers­marknaden. Informationen offentliggjordes den 12 juli 2013 kl. 08.30.

Taggar:

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera