DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011

Perioden januari-mars 2011 i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Koncernens resultat var -47,7 (-40,5) MSEK
  • Resultat per aktie var -0,12 (-0,17) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -47,5 (-43,0) MSEK
  • Likvida medel och andra kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 312,1 (192,7) MSEK
  • I mars förlängdes forskningssamarbetet med Zydus Cadila kring glukokortikoid­receptorer och anti-inflammatoriska läkemedel med ett år
  • Karo Bio har bjudit in till ett ER-beta symposium den 16-17 maj 2011. Ledande forskare inom området från såväl industrin som den akademiska världen kommer att presentera och diskutera aktuell forskning inom området och dess terapeutiska användning

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Den 26 april meddelade Karo Bio att bolaget har ingått ett samarbets- och licensavtal avseende eprotirome med det indiska läkemedelsbolaget Alkem Laboratories Ltd. Alkem genomför kliniska fas III-prövningar av eprotirome i Indien och erhåller kommersialiseringsrättigheterna för eprotirome i Indien och vissa andra länder i Asien och Afrika. Karo Bio har rätt till royalties på Alkems framtida försäljning av eprotirome.

 
VD Fredrik Lindgren och Finansdirektör Erika Söderberg Johnson presenterar rapporten kl 10:00 idag via en audiocast som kan nås via länk på Karo Bios hemsida
www.karobio.se samt per telefon: +46 (0)8 5051 3791 samt +44 (0)20 7806 1968

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Lindgren, verkställande direktör
Telefon: 070 561 61 77
Erika Söderberg Johnson, finansdirektör
Telefon: 08 608 60 52

Informationen är sådan som Karo Bio är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappers­marknaden. Informationen offentliggjordes den 27 april 2011 kl. 08.30.

Taggar:

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar