DELÅRSRAPPORT JULI – SEPTEMBER 2007

•Merck har avbrutit fas I utvecklingen och valt en ny substans för preklinisk utveckling i sitt samarbetsprojekt med Karo Bio
•Utvecklingen av KB5359, som var avsedd för behandling av höga blodfetter, har avbrutits på grund av toxikologiska fynd i 28 dagars toxikologiska studier
•Wyeth har avbrutit fas I utvecklingen av sin kandidatsubstans. Samarbetet med Karo Bio har förlängts med målsättningen att identifiera nya läkemedelskandidater
•En klinisk prövningsansökan för fas I har inlämnats för KB3305, som är avsedd för behandling av typ 2 diabetes
•Fas II data som visar att KB2115 har en lämplig profil för behandling av höga blodfetter har nyligen presenterats på internationella konferenser
•Karo Bio fokuserar sin interna verksamhet på tre prioriterade projekt. En personalminskning med 14 personer och andra besparingar kommer på en årlig bas leda till en minskning av kostnadsmassan med 20 MSEK. Kostnaderna för omstruktureringen är ca 7 MSEK och kommer i sin helhet att belasta resultatet för fjärde kvartalet i år
•Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till 5,7 (42,0) MSEK
•Resultatet för niomånadersperioden uppgick till -148,8 (-73,1) MSEK
•Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten för niomånaders-perioden uppgick till -139,2 (-74,3) MSEK
•Likvida medel och andra kortfristiga placeringar uppgick till 471,4 (268,1) MSEK vid periodens slut
•Resultat per aktie för niomånadersperioden uppgick till -1,45 (-0,80) SEK.
•Karo Bio har i dag meddelat att bolagets styrelseordförande, Per-Olof Mårtensson, har avgått från styrelsen på grund av familjeskäl. Styrelsen har utsett Leon E. Rosenberg till ny ordförande fram till årsstämman i april 2008.

För ytterligare information, var vänlig kontakta
Per Olof Wallström, verkställande direktör, tel. 08-608 60 20,
Per Otteskog, Senior Vice President Investor Relations, tel. 08-608 60 18, eller
Erika Johnson, Chief Financial Officer, tel. 08-608 60 52.

Juridisk friskrivning
Denna finansiella rapport innehåller uttalanden som är framåtblickande och faktiska resultat kan komma att skilja sig väsentligt från de förutsedda. Utöver de faktorer som diskuteras, kan de faktiska utfallen påverkas av utvecklingen inom forskningsprogram¬men, inklusive utvecklingen av prekliniska och kliniska prövningar, påverkan av kon¬kurrerande forskningsprogram, effekten av ekonomiska och konjunkturförhållanden, effektiviteten av patentskydd och hinder på grund av tredje parts potentiella patenträttig¬heter, teknologisk utveckling, valutakurs- och räntefluktuationer och politiska risker.

Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Karo Bio AB (publ.), Novum, 141 57 Huddinge
Telefon: 08-608 60 00
Telefax: 08-774 82 61
Organisationsnummer: 556309-3359
Hemsida: www.karobio.se

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar