EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KARO BIO AB

STOCKHOLM, den 27 april 2012 – Karo Bio AB (publ). Vid Karo Bio extra bolagsstämma fredagen den 27 april 2012 beslutades följande.

1. Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag om att bolaget inte skall träda i likvidation.

2. Ändring av bolagsordningen

2a Aktiekapitalets gränser
Stämman beslöt att bolagsordningens §4 Aktiekapital och antal aktier skall ha följande ny lydelse. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000.

2b Minskning av aktiekapitalet
Stämman beslöt vidare att bolagets aktiekapital minskas med ett belopp om 185 790 707 kronor, för täckning av del av förlust, och att minskningen görs utan indragning av aktier och utan utbetalning till aktieägarna, innebärande att aktiens kvotvärde efter nedsättningen uppgår till 0,02 kronor och aktiekapitalet till 7 741 279 kronor.

För ytterligare information, vänligan kontakta
Henrik Palm, CFO, mobil 070/540 4014 eller e-post henrik.palm@karobio.se

Om Karo Bio
Karo Bio är ett läkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel för viktiga medicinska behov. Företaget driver ett antal läkemedelsutvecklingsprojekt inom indikationsområdena neuropsykiatri, inflammatoriska tillstånd, autoimmuna sjukdomar, cancer och kvinnohälsa. Ett fundament för verksamheten är det unika kunnandet om nukleära receptorer som målprotein för läkemedel och de därtill knutna verkningsmekanismerna. Karo Bio bedriver sin verksamhet i Huddinge, har cirka 52 anställda och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1998 (Reuters: KARO.ST).

Informationen är sådan som Karo Bio är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2012, klockan 17:00.

Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karobio.se och www.newsroom.cision.com

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar