KARO BIO FÅR 1 MSEK FRÅN VINNOVA

STOCKHOLM, 17 mars 2014 - Karo Bio AB (publ) kommer att från Vinnova Forska&Väx program tilldelas ca 1 miljon kronor för preklinisk utveckling av en ERbeta-agonist för behandling av multipla cancerformer.

Medlen ska finansiera toxicitets- och säkerhetsfarmakologiska studier av ERbetaagonisten. Substansen har i tidigare studier uppvisat betydande tumörkrympande effekt i prekliniska modeller av mesoteliom och andra cancerformer med dålig prognos.

Mesoteliom orsakas av asbestexponering och är en höggradigt malign cancer med mycket dålig prognos som förekommer framförallt i lungsäcken eller bukhinnan. De prekliniska testerna som Vinnova finansierar kommer att få mycket stor betydelse för Karo Bios fortsatta utveckling av sitt cancerprogram för mesoteliom och andra svårbehandlade cancerformer.

”Stödet ifrån Vinnova är mycket glädjande och ett erkännande av attraktionskraften i vårt ERbeta cancerprojekt”, säger Per Bengtsson, VD för Karo Bio.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Bengtsson, VD, telefon 08-608 6020, mobil 0734-474 128 eller via
per.bengtsson@karobio.se

Om Karo Bio
Karo Bio är ett forsknings- och utvecklingsbolag med fokus på att utveckla innovativa läkemedel för viktiga medicinska behov. Det världsledande kunnandet om nukleära receptorer som målprotein för läkemedel och de därtill knutna verkningsmekanismerna används för att ta fram nya effektivare och säkrare läkemedel. Karo Bio bedriver läkemedelsutveckling med fokus huvudsakligen inom områdena neuropsykiatri, inflammatoriska tillstånd, autoimmuna sjukdomar och cancer. Karo Bio bedriver sin verksamhet i Huddinge, har 39 anställda och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Om Vinnova
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet, vars uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. Varje år investerar Vinnova ca 2,5 miljarder kronor i olika insatser. Programmen riktar sig till aktörer i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft, såsom kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och aktörer inom offentlig verksamhet. Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet.

Om Forska & Väx
Forska & Väx är ett program som riktar sig till svenska företag med förmåga att skapa tillväxt och samhällsnytta baserat på innovationer.

Informationen är sådan som Karo Bio kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 mars, 2013, klockan 10:00.

Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karobio.se och www.newsroom.cision.com

Taggar:

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar