Karo Bio redovisar kliniska studier av kb002611 som är en analog till sköldkörtelhormon

KARO BIO REDOVISAR KLINISKA STUDIER AV KB002611 SOM äR EN ANALOG TILL SKöLDKöRTELHORMON Hudförtunning är ett tillstånd där huden blir tunn och glansig och förlorar en del av sin skyddande funktion. De negativa följderna är en benägenhet att lätt få blåmärken samt försvårad sårläkning. Hudatrofi kan uppstå som en följd av topikal behandling med steroider, eller som en konsekvens av åldrande eller solexponering. Hudatrofi karaktäriseras bl.a. av en minskad mängd kollagen, ett protein som har stor betydelse för hudens struktur. Karo Bio har tidigare i djurmodeller visat att sköldkörtelhormonliknande substanser, som KB002611, kan bygga upp huden igen (mätt som bildning av prokollagen) efter påverkan av steroider. Karo Bio har en rad patent för behandling av hudsjukdomar med sköldkörtelhormonanaloger. Den starka patentpositionen täcker både specifika sjukdomar och beredningar. Karo Bio har nu avslutat två kliniska hudstudier med KB002611. Syftet med dessa studier har varit att utröna om topikal behandling med KB002611 i en krämberedning kan vara användbar för behandling av hudatrofi. Den första studien var en mekanistisk studie på friska frivilliga som först blev behandlade med en potent steroid och därefter med en av följande krämberedningar; en hög dos av KB002611, en låg dos av KB002611 eller en placeboberedning. Efter mätning av hudens produktion av prokollagen kunde en påtaglig förbättring konstateras hos försökspersoner som behandlats med beredning av KB002611 jämfört med placebo. Dessutom var den låga dosen mer effektiv än den höga. Den andra kliniska studien utfördes parallellt med den första studien. Syftet med denna andra studie var att utforska om KB002611 kunde återställa hud som utsatts för steroidbehandling under lång tid. En viktig parameter vid diagnosen av hudatrofi är hudens tjocklek, vilken valdes till primär parameter för utvärdering av KB002611. En högdosberedning av KB002611 och en placeboberedning jämfördes på patienter som tidigare behandlats med potenta steroider. En icke invasiv metod (sonografi) användes för att mäta hudtjockleken under studien och biopsier togs för att utvärdera förändringar i hudens morfologi. Med utgångspunkt från sonografidata kunde inga tydliga skillnader registreras mellan KB002611 och placebobehandling. Utvärderingen av biopsierna är ännu inte avslutad och måste slutföras innan denna studie slutgiltigt kan utvärderas. Behandling med KB002611 förefaller säker och väl tolererad i båda studierna. Inga hematologiska, kliniskt kemiska eller sköldkörtelhormonnivåer tydde på en systemisk effekt av behandlingen. När de slutgiltiga resultaten av studierna är tillgängliga kommer Karo Bio att fatta beslut om partnerskap skall sökas eller om projektet skall drivas vidare i egen regi. Huddinge, 9 oktober 2001 KARO BIO AB (publ) För ytterligare information, kontakta: Per Otteskog, Senior Vice President Investor Relations Direkttelefon: 08-608 6018 Mobiltelefon: 070-632 7527 Bakgrund Karo Bio är ett bolag med verksamhet i Sverige och USA. Bolaget har 130 anställda. Karo Bio har varit noterat på Stockholmsbörsen (KARO) sedan 1998, och har en ledande position inom området läkemedelsutveckling och nukleära receptorer. Nukleära receptorer är betydelsefulla och validerade målproteiner för utveckling av läkemedel för många kliniska indikationer och bolaget utvecklar nya och förbättrade terapier för stora marknader med hjälp av egenutvecklad teknologi. Karo Bio har 250 patent inklusive 100 beviljade patent. Terapiområdena omfattar kvinnosjukdomar, metabola sjukdomar, hjärt/kärlsjukdomar, diabetes, hudsjukdomar, ögonsjukdomar samt infektionssjukdomar. Karo Bio samarbetar med ledande läkemedelsbolag, för utvecklingen av produkter genom kliniska prövningar och fram till marknadsföringen. Partnerskapen tillför Karo Bio kontantinsatser, forskningsfinansieringen samt royalties på nettoförsäljning när produkterna når marknaden. Karo Bios strategiska partnerskap omfattar Abbott Laboratories, American Home Products, Bristol-Myers Squibb, Merck & Co. och Aventis. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/09/20011009BIT00020/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/09/20011009BIT00020/bit0001.pdf

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar