Karo Pharmas styrelse har beslutat om en fullt säkerställd företrädesemission villkorad av stämmans godkännande

Karo Pharma AB (”Karo Pharma” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 24 augusti 2017 att Bolaget lämnat ett frivilligt kontantbud till aktieägarna i Weifa ASA (”Weifa”). Den 6 oktober 2017 meddelade Bolaget att förvärvet av Weifa fullbordas (”Förvärvet”). Förvärvet finansierades genom en lånefacilitet och Bolaget har tidigare kommunicerat att man avser att genomföra en företrädesemission. Styrelsen har den 8 november 2017 beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare samt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om slutliga emissionsvillkor (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är villkorad av att extra bolagsstämma i Bolaget godkänner styrelsens beslut. Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga aktieägare i Bolaget och förväntas tillföra Karo Pharma cirka 800 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Företrädesemissionen i korthet

  • Styrelseordförande Anders Lönner och styrelseledamoten Per-Anders Johansson, vilka tillsammans innehar cirka 10,5 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen. Resterande del av Företrädesemissionen är garanterad av Anders Lönner
  • De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras den 5 december 2017
  • Företrädesemissionen är villkorad av att extra bolagsstämma i Bolaget godkänner styrelsens beslut avseende Företrädesemissionen. Förutsatt att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna Företrädesemissionen, förväntas teckningsperioden löpa från och med den 15 december 2017 till och med den 29 december 2017

Bakgrund och motiv 

Den 24 augusti 2017 offentliggjorde Karo Pharma att Bolaget lämnat ett rekommenderat frivilligt kontanterbjudande avseende förvärv av samtliga aktier i Weifa. Karo Pharma erbjöd aktieägarna 35,0 NOK per aktie i Weifa, vilket värderade Weifas till totalt cirka 1,3 miljarder NOK på fullt utspädd basis. Den 3 oktober 2017 offentliggjorde Bolaget att det uppnått acceptans från ägare representerande 97,1 procent av aktierna i Weifa, på fullt utspädd basis, vilket innebär att villkoret för fullföljande av erbjudandet avseende Weifa uppfyllts.

Förvärvet av Weifa bygger på starka kommersiella grunder. De två bolagen kompletterar varandra mycket väl både när det gäller produktportfölj och geografi. Karo Pharma bedömer att det finns viktiga synergivinster genom Förvärvet. Vidare stärker Förvärvet Karo Pharmas position på den nordiska marknaden, exempelvis genom att den gemensamma produktportföljen, med flera förväntade nya lanseringar inom det närmaste året, får bättre förutsättningar att utvecklas positivt. Vidare skapas en starkare plattform för Karo Pharma att ta nästa steg för expansion mot fler marknader och samarbeten även utanför Norden.

Karo Pharmas målsättning är fortsatt tillväxt, såväl organiskt som genom förvärv med lönsamhet. Företrädesemissionen förväntas tillföra Bolaget cirka 800 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden ska användas till att återbetala delar av det lån som upptogs i samband med Förvärvet.

Företrädesemissionen 

Styrelsen i Karo Pharma föreslår att en extra bolagsstämma i Bolaget hålls den 8 december 2017 i syfte att godkänna styrelsens beslut om Företrädesemissionen, innefattande bemyndigande för styrelsen att besluta om de slutliga emissionsvillkoren för Företrädesemissionen (vilka beräknas offentliggöras den 5 december 2017). Företrädesemissionen beräknas tillföra Karo Pharma cirka 800 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden kommer att användas för att lösa delar av lånefaciliteten upptagen avseende Förvärvet.

Rätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen ska med företrädesrätt tillkomma de personer som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare ska äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren redan äger. Teckning av aktier ska även kunna ske utan stöd av teckningsrätter.

De slutliga villkoren för Företrädesemissionen, dvs. aktiekapitalets ökning, antalet aktier som emitteras samt teckningskurs, förväntas offentliggöras den 5 december 2017.

Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 15 december 2017 till och med den 29 december 2017. Handel i teckningsrätter förväntas pågå från och med den 15 december 2017 till och med den 27 december 2017.

Styrelseordförande Anders Lönner och styrelseledamot Per-Anders Johansson, som tillsammans representerar cirka 10,5 procent av kapitalet och rösterna i bolaget, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen samt har förbundit sig att rösta för Företrädesemissionen på den extra bolagsstämman.

För det belopp som inte täcks av Anders Lönners och Per-Anders Johanssons teckningsåtaganden har bolaget ingått ett emissionsgarantiavtal på sedvanliga villkor med Anders Lönner enligt vilket Anders Lönner har åtagit sig att teckna aktier som inte tecknas eller betalas i Företrädesemissionen upp till ett belopp motsvarande Företrädesemissionens högsta belopp med avdrag för belopp som omfattas av teckningsåtagandena. För sin emissionsgaranti på cirka 89,5 procent av Företrädesemissionen erhåller Anders Lönner en ersättning om 5 procent på garanterat belopp. Därmed är Företrädesemissionen i sin helhet säkerställd.

Företrädesemissionen är villkorad av att extra bolagsstämma den 8 december 2017 godkänner styrelsens beslut. Kallelse till stämman beräknas offentliggöras genom separat pressmeddelande den 8 november 2017.

Indikativ tidplan

5 dec 2017   Offentliggörande av fullständiga villkor, inklusive teckningskurs och teckningsrelation
8 dec 2017     Extra bolagsstämma godkänner styrelsens beslut om Företrädesemissionen
11 dec 2017   Sista dag för handel inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
12 dec 2017   Första dag för handel exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
12 dec 2017   Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
15 dec – 27 dec 2017   Handel i teckningsrätter
15 dec – 29 dec 2017   Teckningsperiod
4 jan 2018   Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen


Viktig information om LEI och NID vid teckning utan stöd av teckningsrätter 

Enligt MiFID II behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ta reda på sitt NID-nummer (Nationellt ID eller National Client Identifier) för att kunna teckna nya aktier i Bolaget utan stöd av teckningsrätter. Observera att det är aktietecknarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller ett NID-nummer behövs samt att Swedbank kan vara förhindrad att utföra transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NID-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls.

Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Via denna länk hittar du godkända institutioner för det globala LEI-systemet: www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations.

För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NID-numret av beteckningen ”SE” följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan NID-numret vara någon annan typ av nummer.

Tänk på att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på ditt NID-nummer (fysiska personer) i god tid då denna information behöver anges i anmälningssedeln för teckning utan stöd av teckningsrätter. 

Finansiella och legala rådgivare 

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå är legal rådgivare till Karo Pharma i samband med Företrädesemissionen. 


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Peter Blom, CEO, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2017, klockan 08.00 CET. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com


OM KARO PHARMA

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap. 


VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Karo Pharma. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Karo Pharma kommer endast att ske genom det prospekt som Karo Pharma beräknar offentliggöra omkring den 12 december 2017. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Taggar:

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar