KVARTALSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2005

• Karo Bios styrelse har beslutat att modifiera bolagets strategi. Förutom den nuvarande partnerskapsbaserade delen har Karo Bio även för avsikt att i egen regi ta utvalda substanser till sen klinisk utvecklingsfas • För att möjliggöra strategin har Karo Bios styrelse beslutat genomföra en företrädesemission. Emissionen kommer att tillföra bolaget 278,7 MSEK före emissionskostnader, förutsatt att emissionen blir fulltecknad • Samarbetet med Wyeth Pharmaceuticals har förlängts med ytterligare ett år till 31 augusti 2006. • Fas Ia-delen av den kliniska studien med KB2115 har framgångsrikt avslutats • Koncernens nettoomsättning för niomånadersperioden uppgick till 49,9 (32,9) MSEK • Resultatet för niomånadersperioden uppgick till -73,7 (-83,5) MSEK • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten för niomånaders-perioden uppgick till -61,0 (-78,9) MSEK • Kassa och bank samt kortfristiga placeringar uppgick till 114,0 (100,8) MSEK vid periodens slut • Resultat per aktie för niomånadersperioden uppgick till -2,38 (-4,23) SEK

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar