Kvartalsrapport Juli- September 2001

KVARTALSRAPPORT JULI- SEPTEMBER 2001 ·American Home Products ny strategisk partner för behandling av åderförkalkning. Avtalet kan ge Karo Bio 100 MUSD i intäkter exklusive royalty. Kontantinsats har erhållits. ·Milestonebetalning från Bristol-Myers Squibb intjänad i samband med start av kliniska fas I-studier med gemensamt utvecklad substans för behandling av fetma. ·Interimsrapportering från kliniska studier med KB002611 inom hudområdet. · USA-patent för Lever X receptorn beviljat. ·Organisationen förstärkt genom nyckelrekrytering av personer till ledande positioner. ·Koncernens nettoomsättning i tredje kvartalet ökade till 47,6 (23,5) MSEK, och koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten förbättrades till 52,8 (-33,1) MSEK. · Periodens resultat efter finansnetto förbättrades till -65,0 (- 74,7) MSEK. Resultatet exklusive goodwillavskrivningar förbättrades till -4,6 (-14,3) MSEK. · Koncernens kassa och bank samt kortfristiga placeringar uppgick till 306,9 (331,4) MSEK vid periodens slut. · VERKSAMHETSINRIKTNING Karo Bio är ett ledande forskningsbaserat läkemedelsbolag inom området nukleär receptorbiologi och läkemedelskemi. Bolaget utvecklar receptor- och vävnadsselektiva läkemedel för behandling av folksjukdomar. Karo Bio har verksamhet i Sverige och i USA samt samarbetar med ledande akademiska grupper och ledande internationella läkemedelsföretag. SAMARBETSPROJEKT American Home Products Karo Bio har inlett ett nytt strategiskt samarbete med American Home Products. Målprotein är den nya Lever X receptorn (LXR) och indikationen är i första hand höga blodfetter. LXR anses spela en nyckelroll för kolesterolets ämnesomsättning. Karo Bio har ett starkt patentskydd för LXR. Karo Bio har erhållit en kontantinsats vid starten av samarbetet samt får forskningsfinansiering och milestonebetalningar kopplade till utvecklingsframsteg. Dessa betalningar kan ge Karo Bio intäkter om 100 MUSD om utvecklingen leder till två färdiga läkemedel som når marknaden. Dessutom erhåller Karo Bio royalty och bonus om vissa försäljningsmål uppnås. Abbott Laboratories Indikationen i detta projekt är typ 2-diabetes med glukokortikoidreceptorn (GR) i levern som målprotein. Optimering och urval av kliniska utvecklingskandidater fortgår. Bristol-Myers Squibb Sköldkörtelhormonreceptorn (THR) är målprotein i detta samarbete som är inriktat på utveckling av nya behandlingar för metabola sjukdomar. Fetma är för närvarande den primära indikationen och under det senaste kvartalet har kliniska fas I-studier inletts med en ny substans som verkar via receptorn för sköldkörtelhormon. Merck & Co. Projektet är inriktat på receptorer för kvinnligt könshormon. Målsättningen är att utveckla nya behandlingar inom området kvinnosjukdomar. Selektion och optimering av kliniska utvecklingskandidater fortgår. Samarbeten inom BioKey assay-teknologin Karo Bio fortsätter att samarbeta med flera läkemedels- och bioteknikbolag - Aventis Pharma, Bayer AG, Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc., GPC Biotech, NovImmune S.A. och Serono International S.A. - för att skapa metoder för högkapacitetstestning av läkemedelssubstanser mot nya målproteiner för läkemedelsutveckling. INTERNA PROJEKT Hudsjukdomar Karo Bio har offentliggjort en interimistisk rapport av en mekanistisk fas I-studie och en fas II-studie gällande behandling av hudatrofi med KB002611. En positiv återhämtning av steroidbehandlad hud hos friska frivilliga kunde registreras efter behandling med KB002611 mätt som prokollagenproduktion. Patienter med redan etablerad hudatrofi uppvisade ingen förändring av hudens tjocklek efter sonografisk utvärdering. Morfologiska undersökningar av hudbiopsier fortgår. Hjärtarytmi En ny mekanism för substansen KB130015 har upptäckts. Patentansökningar har inlämnats. Glaukom Målsättningen är att utveckla nya behandlingsmetoder för glaukom genom användning av sköldkörtelhormonliknande substanser. Karo Bio söker samarbetspartner till projektet. Explorativt program Karo Bio fortsätter arbetet med framtagning av nya substanser för receptorn för manligt könshormon med målsättningen att utveckla nya behandlingsmetoder för män. Dessutom ges en hög prioritet till utveckling av nya selektiva substanser mot glukokortikoidreceptorn för behandling av inflammatoriska sjukdomar. BioKey program för antibakteriella läkemedel Detta projekt fokuserar på nya målproteiner för antibakteriella läkemedel. BioKey assays och flera serier av lovande substanser för två olika målproteiner har tagits fram. Karo Bio kommer nu söka licenstagare för projektet. Frigjorda interna resurser kommer att användas för att stärka explorativa projekt inom området nukleära receptorer. ORGANISATION Karo Bios organisation har nyligen förstärkts genom tre viktiga chefsrekryteringar. Mats Johnson har rekryterats som Vice President of Marketing and Business Development. Han kommer närmast från en ledande position som Vice President för affärsenheten Proteomics inom Amersham Pharmacia Biotech. Mats Johnson har en utmärkt bakgrund för att fortsätta utveckla Karo Bios marknadsföringsstrategi. Anders Berkenstam har rekryterats som Director of Research för Sverige. Anders Berkenstam är för närvarande verkställande direktör och forskningschef för Gemini, Sverige. Stefan Nilsson, en av de ledande forskarna hos Karo Bio, har utsetts till Director of Exploratory Research. Denna nya position är viktig för utveckling av nya koncept och projekt. Båda dessa befattningar rapporterar direkt till Chief Scientific Officer Dana Fowlkes. Berit Edlund har rekryterats till en nyinrättad tjänst som Director of Human Resources. Berit Edlunds tidigare erfarenheter omfattar framstående positioner inom Pharmacia Corporation, Skandia och Ericsson. Hon tillträder sin tjänst 24 oktober. I slutet av perioden hade Karo Bio 126 anställda (120). Av dessa finns 36 i USA och 104 är verksamma inom forskning. RESULTAT, KASSAFLÖDE OCH STÄLLNING Koncernens nettoomsättning i tredje kvartalet ökade till 47,6 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år (23,5 efter omräkning på grund av ändrad redovisningsprincip för intäkter, se Redovisnings- och värderingsprinciper nedan). Intäktsökningen består främst av milestonebetalning från Bristol-Myers Squibb, vilken intäktsfördes till fullo i tredje kvartalet. Intäkterna ökade också med forskningsfinansiering och periodens andel av kontantinsatsen från det nya forskningssamarbetet med American Home Products. Koncernens kostnader ökade med 15,0 MSEK till 116,3 MSEK (101,3), beroende på kostnader för igångsättningen av det nya forskningssamarbetet, ökad aktivitet i övriga delar av verksamheten samt royalty till Industrifonden och success fee till rådgivare avseende milestonebetalning från Bristol-Myers Squibb ingående i övriga rörelsekostnader. Rörelseresultatet uppgick till -68,6 (-77,8) MSEK. Rörelseresultatet exklusive avskrivning på goodwill uppgick till -8,2 (-17,3) MSEK. Finansnettot uppgick till 3,6 (3,1) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 52,8 (-33,1) MSEK främst som en effekt av erhållen likvid för forskningsfinansiering och kontantinsats från American Home Products. Investeringar i inventarier uppgick till 9,2 (1,5) MSEK och bestod i huvudsak av kärnmagnetisk resonansspektrometer (Nuclear Magnetic Resonance spectrometer, NMR) och annan laboratorieutrustning för att förbättra kapacitet och teknologi. Som en följd av detta uppgick koncernens kassa och bank samt kortfristiga placeringar till 306,9 (331,4) MSEK vid periodens slut. Periodens resultat per aktie uppgick till -5,41 (-7,09) SEK, baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier. Motsvarande uppgifter efter full utspädning är -5,24 (-7,03) SEK. Koncernens soliditet vid periodens slut var 81,3% (94,7%) och eget kapital per aktie var vid periodens slut 53,55 (79,79) SEK. EGET KAPITAL Eget kapital ökade med 21 kSEK genom utnyttjande av teckningsoptioner, vilket gav 4 186 nya aktier. Bolagets aktiekapital vid periodens slut uppgår härefter till 60 128 385 SEK, uppdelat på 12 025 677 aktier till ett nominellt värde på 5 SEK. Därutöver fanns teckningsoptioner motsvarande 385 757 aktier utställda. Totalt uppgår eget kapital till 643,9 MSEK, efter beaktande av ändrad redovisningsprincip och resultatet för perioden. REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Denna kvartalsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 för delårsrapporter. De redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpats följer årsredovisningslagen samt Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper har använts som för årsredovisningen för 2000, med undantag för den ändrade redovisningsprincipen som beskrivs nedan. Karo Bio har beslutat ändra redovisningen av kontantinsatser från samarbeten inom forskningsprojekt. Sådana kontantinsatser erhålls när samarbete inleds och är ej återbetalningspliktiga. Under tidigare perioder redovisades sådana kontantinsatser som intäkter när de erhölls. Från och med 1 januari 2001 redovisas de istället som intäkter fördelade över forskningsavtalet, som vanligen har en löptid på tre år. Ändringen följer Redovisningsrådets nya rekommendation RR 11 om redovisning av intäkter, som trädde i kraft den 1 januari 2001. Jämförelsesiffror för tidigare perioder har omräknats i enlighet med detta. Investeringen i exklusiva rättigheter till teknologier från Duke University, enligt avtalet som beskrevs i kvartalsrapporten för april- juni 2001, aktiverades i maj 2001. Det aktiverade beloppet motsvarar nuvärdet av de betalningar som kan fastställas enligt avtalet. Betalningarna kommer att ske enligt en betalningsplan som löper över fyra år. Avskrivning sker över en treårsperiod, med början i maj 2001. Belopp och siffror inom parentes avser jämförelsesiffror för motsvarande period förra året. FINANSIELL INFORMATION Karo Bio avser att distribuera finansiella rapporter enligt följande: · Bokslutskommuniké: 8 februari 2002. · ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00010/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00010/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar