VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN I KARO BIO AB (PUBL)

STOCKHOLM den 23 april 2015 – Valberedningen i Karo Bio AB (publ) har meddelat bolaget sina förslag till årsstämman 2015.

Inför årsstämman 2015 har valberedningen bestått av Anders Lönner (ordförande), styrelsens ordförande, representerande eget innehav, Göran Wessman, representerande eget innehav (Protem Wessman AB), Johan Paulsson, representerande eget innehav (JPMP i Visby AB), Leif Edlund, representerande Johan Edlund samt Per-Anders Johansson, representerande eget innehav (Nomic AB). Anders Lönner har valts till valberedningens ordförande.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Lönner, Thomas Hedner, Göran Wessman, Per-Anders Johansson samt nyval av Jean Lycke. Sibylle Lenz och Christer Fåhraeus har avböjt omval. Anders Lönner föreslås väljas som styrelsens ordförande.

Jean Lycke (född 1964), har en lång bakgrund inom affärsutveckling i läkemedelsindustrin. Jean Lycke är bland annat styrelseordförande i Tanomed AB, styrelseledamot och VD för Emerentia Gruppen AB, styrelseledamot i BioResonator Good Eye AB och Santax Nordic A/S. Jean Lycke innehar för närvarande inga aktier i bolaget.

Valberedningen har bedömt att arvodena till styrelsen (inklusive utskottsarbete) bör vara oförändrade och utgå med 420 000 kr till styrelsens ordförande och 150 000 kr till var och en av övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår vidare omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor samt att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Till bolagsstämmans ordförande föreslås advokat Madeleine Rydberger.

Valberedningens motiverade yttrande över dess förslag till årsstämman kommer att publiceras på bolagets hemsida så snart bolaget har mottagit detta.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Palm, CFO, mobil 070-540 40 14 eller e-mail henrik.palm@karobio.se

Om Karo Bio
Karo Bio är ett utvecklingsbolag med inriktning mot att bredda verksamheten till att omfatta mer marknadsnära projekt och produkter. Karo Bio har flera projekt på väg mot klinisk fas. Karo Bio bedriver sin verksamhet i Huddinge och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Informationen är sådan som Karo Bio är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2015, klockan 08:30.

Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karobio.se och www.newsroom.cision.com

Taggar:

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar