VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

Styrelsen för Karo Pharma AB (”Karo Pharma” eller ”Bolaget”) har fastställt villkoren för Bolagets företrädesemission som offentliggjordes den 8 november 2017 (”Erbjudandet” eller ”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är villkorad av godkännande av extra bolagsstämma den 8 december 2017

Sammanfattning

  • För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägare att erhålla en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie (dvs. teckningsrelation 1:3)
  • Teckningskursen har fastställts till 29,00 SEK per aktie, vilket innebär att Företrädesemissionen kommer att tillföra Karo Pharma högst 794,3 MSEK före emissionskostnader, genom utgivande av högst 27 388 797 nya aktier, medförande en ökning av aktiekapitalet om högst 10 955 398,178311 SEK
  • Styrelseordförande Anders Lönner och styrelseledamoten Per-Anders Johansson, vilka tillsammans innehar cirka 10,5 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen. Resterande del av Företrädesemissionen är garanterad av Anders Lönner
  • Erbjudandet förutsätter godkännande av extra bolagsstämma den 8 december 2017

Villkor för Företrädesemissionen
För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägare att erhålla en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie (dvs. teckningsrelation 1:3). Investerare har även möjlighet att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter i Erbjudandet.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 13 december 2017. Aktierna handlas inklusive rätt till deltagande i Erbjudandet till och med den 11 december 2017 och exklusive rätt till deltagande i Erbjudandet från och med den 12 december 2017.

Teckningskursen har fastställts till 29,00 SEK per aktie, vilket innebär att Företrädesemissionen kommer att tillföra Karo Pharma högst cirka 794,3 MSEK före emissionskostnader, genom utgivande av högst 27 388 797 nya aktier, medförande en ökning av aktiekapitalet om högst 10 955 398,178311 SEK. Teckningskursen motsvarar en rabatt till den teoretiska aktiekursen efter avskiljande av teckningsrätter (så kallad TERP – theoretical ex-rights price) om cirka 18 procent beräknad på stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 4 december 2017.

Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 15 december 2017 till och med den 29 december 2017. Karo Pharmas styrelse har rätt att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget senast den 29 december 2017.

Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 25 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Erbjudandet förutsätter godkännande av extra bolagsstämma den 8 december 2017 kl. 15.00 i Karo Pharmas lokaler, Nybrokajen 7, i Stockholm. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggjordes den 8 november 2017 och finns tillgänglig på Karo Pharmas webbplats.

Teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar
Styrelseordförande Anders Lönner och styrelseledamot Per-Anders Johansson (genom hans bolag Nomic AB), som tillsammans representerar cirka 10,5 procent av kapitalet och rösterna i bolaget, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen samt att rösta för Företrädesemissionen på den extra bolagsstämman. För det belopp som inte täcks av Anders Lönners och Per-Anders Johanssons teckningsåtaganden har bolaget ingått ett emissionsgarantiavtal på sedvanliga villkor med Anders Lönner enligt vilket Anders Lönner har åtagit sig att teckna aktier som inte tecknas eller betalas i Företrädesemissionen upp till ett belopp motsvarande Företrädesemissionens högsta belopp med avdrag för belopp som omfattas av teckningsåtagandena. För sin emissionsgaranti om cirka 89,5 procent av Företrädesemissionen erhåller Anders Lönner en ersättning om 5 procent av garanterat belopp. Därmed är Företrädesemissionen i sin helhet säkerställd. Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom exempelvis bankgaranti eller pantsättning.

Preliminär tidplan för Erbjudandet

8 december 2017  Extra bolagsstämma godkänner styrelsens beslut om Företrädesemission
11 december 2017  Sista dag för handel inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
12 december 2017  Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
12 december 2017  Första dag för handel exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
13 december 2017 Avstämningsdag, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen
15 december – 27 december 2017  Handel i teckningsrätter
15 december – 29 december 2017  Teckningsperiod
4 januari 2018 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Viktig information om LEI och NID vid teckning utan stöd av teckningsrätter

Enligt MiFID II behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ta reda på sitt NID-nummer (Nationellt ID eller National Client Identifier) för att kunna teckna nya aktier i Bolaget utan stöd av teckningsrätter. Observera att det är aktietecknarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller ett NID-nummer behövs samt att Swedbank kan vara förhindrad att utföra transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NID-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls. Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Via denna länk hittar du godkända institutioner för det globala LEI-systemet: www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations. För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NID-numret av beteckningen ”SE” följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan NID-numret vara någon annan typ av nummer.

Tänk på att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på ditt NID-nummer (fysiska personer) i god tid då denna information behöver anges i anmälningssedeln för teckning utan stöd av teckningsrätter.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Peter Blom, CEO, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se


OM KARO pharma
 
Karo Pharma är ett ”specialty pharma” företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 december 2017, klockan 08.00. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Karo Pharma. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Karo Pharma kommer endast att ske genom det prospekt som Karo Pharma beräknar offentliggöra omkring den 12 december 2017. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Taggar:

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar