Aktieägarna i Karolinska Development AB (publ) kallas till årsstämma

STOCKHOLM den 19 april 2012. Aktieägarna i Karolinska Development AB (publ), org nr 556707-5048, kallas till årsstämma onsdagen den 23 maj 2012, kl. 17.00 på Fogdevreten 2 A i Solna.

Deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 16 maj 2012,

dels anmäla sig till Karolinska Development senast onsdagen den 16 maj 2012, per telefon

08 524 860 70 eller e-post info@karolinskadevelopment.com eller post Karolinska Development AB, Fogdevreten 2A, 171 65 Solna.

Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn. Omregistreringen skall vara genomförd senast onsdagen den 16 maj 2012. Begäran om omregistrering måste ske i god tid dessförinnan.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds av ombud, skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten är giltig under den giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år. Om fullmakt har utfärdats av en juridisk person, skall kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmaktsformulär på svenska respektive engelska kan laddas ned från bolagets hemsida, www.karolinskadevelopment.com.

Förslag till dagordning
1.    Stämmans öppnande
2.    Val av ordförande vid stämman
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
4.    Godkännande av dagordning
5.    Val av en eller två personer att justera protokollet
6.    Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8.    Information från verkställande direktören
9.    Redogörelse för arbete i styrelsen
10.    Beslut om
         a)    fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
         b)    disposition av bolagets resultat enligt fastställd balansräkning
         c)    ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD
11.    Redogörelse för valberedningens arbete
12.    Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter
13.    Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
14.    Val av styrelsens ordförande, styrelsens vice ordförande och styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter
15.    Instruktion för hur valberedningen utses
16.    Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17.    Styrelsens förslag till beslut om Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012 (PSP 2012)
18.    Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
19.    Styrelsens förslag till beslut om godkännande av aktieöverlåtelse samt av nyemission som genomförts av dotterbolag
20.    Stämmans avslutande

Punkterna 2 och 12-15: Förslag till ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter, styrelsearvode och revisorsarvode, val styrelseordförande, vice styrelseordförande, styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter samt instruktion för valberedningen

Valberedningen, vilken har utgjorts av Gillis Cullin (ordförande), utsedd av Östersjöstiftelsen; Rune Fransson, utsedd av Karolinska Institutet Holding AB; Gustaf Vahlne, utsedd av Tredje AP-fonden; Kerstin Stenberg, utsedd av Swedbank Robur Fonder samt Todd Plutsky, utsedd av Coastal Investment Management, föreslår:

att styrelsens nuvarande ordförande, Hans Wigzell, utses till ordförande vid årsstämman

att styrelsen skall bestå av sju ledamöter utan suppleanter

att antalet revisorer skall vara en utan suppleanter

att ersättning till styrelsens ordförande skall utgå som ett fast arvode med 400.000 SEK; ersättning till övriga ledamöter skall utgå som ett fast arvode med 200.000 SEK. Förslaget innebär en förändring av tidigare arvodesmodell. Tidigare har del av ersättningen varit baserad på närvaro vid styrelsesammanträden, vilket valberedningen har bedömt bör ändras. Förslaget innebär att arvodet till styrelsen endast skall utgå som en fast ersättning. Avsikten har varit att arvodets storlek i huvudsak skall vara oförändrad för styrelsens ledamöter, dock har en omräkning gjorts med hänsyn till ett uppskattat antal sammanträden. Vid sidan av detta har det bedömts att ersättningen till styrelsens ordförande bör höjas i förhållande till övriga ledamöter, för att motsvara en marknadsmässig ersättning i ett noterat bolag.

att revisorsarvode skall utgå enligt löpande räkning

att omval sker av styrelseledamöterna Hans Wigzell, Per-Olof Edin, Rune Fransson och Raymond Hill; att nyval sker av Klaus Wilgenbus, Charlotte Edenius och Vlad Artamonov; att till styrelsens ordförande utses Hans Wigzell; att till styrelsens vice ordförande utses Per-Olof Edin. Styrelsens sammansättning uppfyller de krav på oberoende som Svensk Kod för bolagsstyrning ställer.

att till revisor utses Deloitte, för närvarande med Thomas Strömberg som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2013

att valberedningen ska bestå av fem ledamöter. De fem röstmässigt största ägarna utser var sin representant, varvid ägarförhållandena skall avse Euroclear Sweden AB:s register per den 1 september 2012. Ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras så snart som de har utsetts och senast sex månader innan årsstämman 2013. Valberedningens ledamöter utser inom sig ordföranden för valberedningen. Om en ledamot av valberedningen avgår under mandatperioden eller blir förhindrad att fullfölja sitt uppdrag skall den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om ägarförhållandena väsentligen förändrats innan valberedningen har slutfört sitt arbete skall, om valberedningen så beslutar, en ändring ske i valberedningens sammansättning på sätt som valberedningen finner lämpligt (med beaktande av de principer som gäller för hur valberedningen utses). Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter. Eventuella omkostnader för valberedningen skall bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess sammansättningen av nästa valberedning har offentliggjorts. Valberedningen skall fullgöra de uppdrag som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på den.

Punkt 10 b: Disposition av bolagets resultat

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel, sammanlagt SEK 1.383.228.023, disponeras enligt följande: överkursfond att överföras till ny räkning SEK 1.778.253.602; balanserad förlust att överföras till ny räkning SEK -395.025.579, och att ingen utdelning lämnas.

Punkt 16 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag i huvuddrag: Karolinska Development skall ha de ersättningsnivåer och villkor som är nödvändiga för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med den kompetens och erfarenhet som krävs för att bolagets verksamhetsmål skall uppnås. Den totala ersättningen till en ledande befattningshavare skall vara konkurrenskraftig, rimlig och ändamålsenlig. Fast grundlön skall bestämmas utifrån individens ansvarsområde och erfarenhet. Rörlig ersättning skall (i) vara utformad för att främja Karolinska Developments långsiktiga värdeskapande; (ii) ha kriterier som är förutbestämda, tydliga, mätbara och påverkbara; (iii) vad avser rörlig lön, ha fastställda gränser för det maximala utfallet (detta gäller dock inte till den del den utbetalade ersättningen inte belastar bolaget annat än vad gäller sociala avgifter); samt (iv) inte vara pensionsgrundande. Vid uppsägning från bolagets sida, är uppsägningstiden sex månader. Avgångsvederlag tillämpas endast för verkställande direktören.

Förslaget i sin helhet kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida.

Punkt 17 Beslut om Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012 (PSP 2012)

Bakgrund
Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner i koncernen har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget och föreslår med anledning härav årsstämman nedanstående långsiktiga incitamentsprogram för nyckelpersoner.

Syftet med det långsiktiga incitamentsprogrammet är att stimulera medarbetare till fortsatt och långsiktigt goda prestationer. Vidare är det styrelsens bedömning att incitamentsprogrammet ökar

koncernens attraktivitet som arbetsgivare. För att vara delaktig i programmet ställs krav på att den anställde investerar egna pengar. Därefter kommer deltagarna, efter en treårig intjänandeperiod som inleds den dag avtal ingås om Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012 (PSP 2012) och slutar tidigast i anslutning till offentliggörande av bolagets delårsrapport avseende första kvartalet 2015 att vederlagsfritt tilldelas teckningsoptioner som ger rätt att förvärva aktier i bolaget till kvotvärdet förutsatt att vissa villkor är uppfyllda.

För att säkerställa leverans av aktier under PSP 2012 föreslår styrelsen att högst 480 000 teckningsoptioner som ger rätt till 480 000 aktier av serie B ska emitteras till helägt dotterbolag i koncernen. Därutöver förslår styrelsen att högst 150 800 aktier av serie B ska kunna förvärvas och överlåtas på NASDAQ OMX Stockholm för täckande av sociala avgifter i PSP 2012.

Förslag

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om inrättande av ett långsiktigt Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012 (PSP 2012) som omfattar högst 630 800 aktier av serie B, enligt i huvudsak nedanstående riktlinjer:

1. Deltagare i PSP 2012, tilldelning och privat investering
PSP 2012 omfattar totalt högst 10 anställda indelade i tre kategorier.

Kategori 1 består av VD och kan maximalt tilldelas 180 000 aktier av serie B.
Kategori 2 består av CSO och CFO kan maximalt tilldelas 120 000 aktier av serie B per person.
Kategori 3 består av övriga deltagare och kan maximalt tilldelas 36 000 aktier av serie B per person.

För att delta i PSP 2012 krävs att deltagarna förvärvar aktier av serie B i bolaget till marknadspris på NASDAQ OMX Stockholm (”Sparaktier”).

Deltagare i kategori 1 ska förvärva 30 000 Sparaktier för att ha möjlighet att erhålla maximal tilldelning.
Deltagare i kategori 2 ska förvärva 20 000 Sparaktier för att ha möjlighet att erhålla maximal tilldelning.
Deltagare i kategori 3 ska förvärva 6 000 Sparaktier för att ha möjlighet att erhålla maximal tilldelning.

Förvärv av Sparaktier ska ske senast den 15 juni 2012, med rätt för styrelsen att förlänga denna period om det under perioden skulle föreligga hinder mot deltagares förvärv. Som anställd anses person som skrivit på kontrakt om tillsvidareanställning senast vid dagen för årsstämman 2012.

För varje Sparaktie som deltagaren förvärvar och innehar tilldelas deltagarna vederlagsfritt en (1) matchningsaktierätt) (”Matchningsaktierätt”) och fem (5) prestationsaktierätter (”Prestationsaktierätter”) (gemensamt ”Aktierätterna). Under förutsättning att de villkor som anges under punkt 2) respektive punkt 3) nedan uppfyllts berättigar Aktierätterna till erhållande av teckningsoptioner i bolaget för omvandling till aktier av serie B på sätt som anges i det följande. Tilldelning av teckningsoptioner i bolaget med stöd av innehavda Aktierätter sker efter offentliggörande av bolagets delårsrapport avseende första kvartalet 2015, dock tidigast tre år efter att avtal ingåtts om PSP 2012 (”Intjänandeperioden”).

2.  Matchningsaktierätterna
För varje Sparaktie som deltagarna investerar i och innehar tilldelas deltagaren vederlagsfritt en (1) Matchningsaktierätt, som berättigar deltagaren att vederlagsfritt erhålla en (1) teckningsoption i bolaget under förutsättning:

(i) att deltagaren förblir anställd inom koncernen under Intjänandeperioden; och
(ii) att deltagaren inte har avyttrat de ursprungligen innehavda Sparaktierna under Intjänandeperioden

3. Prestationsaktierätterna
För varje Sparaktie som deltagaren förvärvar och innehar tilldelas deltagaren vederlagsfritt fem (5) Prestationsaktierätter som ger rätt till fem (5) teckningsoptioner. För att Prestationsaktierätter ska berättiga till tilldelning av teckningsoptioner krävs att de villkor som gäller för Matchningsaktierätterna uppfylls. Därutöver krävs att vissa prestationskrav uppnås för att Prestationsaktierätter ska berättiga till tilldelning av teckningsoptioner. Styrelsen avser att i årsredovisningen för 2015 presentera huruvida prestationskraven har uppnåtts.

Prestationskraven för Prestationsaktierätter är beroende av bolagets aktiekursutveckling. För tilldelning av teckningsoptioner måste den genomsnittliga betalkursen för aktie av serie B på NASDAQ OMX Stockholm under en period om tio (10) handelsdagar med början den 2 maj 2015 (”Slutkursen”) minst överstiga den genomsnittliga betalkursen för aktie av serie B på NASDAQ OMX Stockholm efter årsstämman 2012 (”Startkursen”). Startkursen bestäms av styrelsen och ska omfatta en sammanhängande mätperiod om tio (10) handelsdagar som infaller senast inom sex (6) månader efter årsstämman 2012. För maximal tilldelning av teckningsoptioner måste aktien handlas till en nivå som motsvarar en genomsnittlig årlig kurstillväxt om 30 procent från Startkursen. Om Slutkursen är mellan Startkursen uppräknad med 6 procent årligen och den kurs som ger maximal tilldelning kommer deltagarna att erhålla en linjär tilldelning av teckningsoptioner.

4. Gemensamma villkor för Aktierätterna
Utöver vad som sagts ovan gäller för såväl Matchningsaktieätterna som Prestationsaktieätterna följande gemensamma villkor:

  • Aktierätterna avses tilldelas vederlagsfritt.
  • Deltagarna har ej rätt att överlåta, pantsätta eller avyttra Aktierätterna eller att utöva några aktieägarrättigheter avseende Aktierätterna under Intjänandeperioden.
  • Vederlagsfri tilldelning av teckningsoptioner i bolaget med stöd av innehavda Aktieätter kommer att ske efter offentliggörande av bolagets delårsrapport avseende första kvartalet 2015, dock tidigast tre år efter att avtal ingåtts om PSP 2012.
  • Varje teckningsoption berättigar innehavaren att förvärva en aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde och förutsätter att optionen snarast möjligt utnyttjas efter erhållande av teckningsoptionen.
  • Bolaget kommer att kompensera deltagarna i PSP 2012 för lämnade utdelningar avseende de aktier som respektive teckningsoption berättigar till genom en kontant utbetalning.
  • Det värde som deltagare kan erhålla vid tilldelning av teckningsoptioner i programmet maximeras till ett belopp per aktie som motsvarar tio (10) gånger startkursen.

5. Utformning och hantering
Styrelsen, eller en av styrelsen särskilt tillsatt kommitté, skall ansvara för den närmare utformningen

och hanteringen av, samt de detaljerade villkoren som skall gälla mellan bolaget och deltagaren för PSP 2012, inom ramen för häri angivna villkor och riktlinjer. Styrelsen skall äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. För det fall att leverans av teckningsoptioner/aktier inte kan ske till rimliga kostnader och med rimliga administrativa insatser till personer utanför Sverige, skall styrelsen äga rätt att besluta att deltagande person istället skall kunna erbjudas en kontantavräkning. Styrelsen skall även äga rätt att vidta andra justeringar under förutsättning att det sker betydande förändringar i koncernen, dess omvärld eller i övrigt i bolagets bransch, som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning och möjligheten att utnyttja Aktierätterna enligt PSP 2012 inte längre är ändamålsenliga.

6. Säkring av åtagande enligt PSP 2012
Emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

För att säkra leverans av aktier vid utnyttjande av Aktieätter föreslås att en emission av teckningsoptioner (”Teckningsoptioner”) riktad till helägt dotterbolag i koncernen görs. Dotterbolaget ska äga rätt att förfoga över och utan vederlag överlåta Teckningsoptionerna i syfte att fullgöra åtaganden enligt PSP 2012.

Högst 480 000 Teckningsoptioner ska emitteras. Var och en av Teckningsoptionerna ska berättiga till nyteckning av en aktie av serie B i bolaget under perioden från och med den 15 juni 2012 till och med den 31 augusti 2015 till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.

Aktiekapitalet ska kunna öka med högst 240 000 kronor med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslås bemyndigas att under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och överlåtelse av högst 150 800 aktier av serie B för att täcka utgifter i form av sociala avgifter i PSP 2012. Förvärv och överlåtelse ska ske på NASDAQ OMX Stockholm. Förvärv och överlåtelse får ske endast till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.                            

7. Utspädningseffekter och kostnader för programmet
Vid utnyttjande av föreslagna Aktierätter ökar antalet aktier. Dessa nya aktier utgör, vid fullt utnyttjande, cirka 1 procent av utestående aktier och cirka 0,8 procent av rösterna. Vid fullt utnyttjande av nu föreslagna Aktierätter jämte utestående teckningsoptioner utgör antalet nya aktier cirka 1,9 procent av utestående aktier och cirka 1,5 procent av rösterna räknat efter fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner och föreslagna Aktierätter. Därutöver erfordras 150 800 aktier av serie B för att täcka sociala avgifter vilket motsvarar cirka 0,3 procent av utestående aktier och cirka 0,2 procent av rösterna. Aktierätterna kan komma att föranleda kostnader för koncernen dels i form av sociala avgifter vid utnyttjande, dels redovisningsmässiga kostnader under Aktierätternas löptid.

8. Motiven för förslaget och skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Styrelsen anser att förekomsten av effektiva aktierelaterade incitamentsprogram för bolagets högre befattningshavare är av väsentlig betydelse för bolagets utveckling. Föreslaget program skapar ett koncern-gemensamt fokus för berörda medarbetare i olika delar av koncernen. Genom att knyta medarbetares belöning till bolagets resultat‐ och värdeutveckling premieras den långsiktiga värdetillväxten och berörda medarbetare och aktieägare får därigenom samma mål.

Incitamentsprogram bedöms vidare underlätta för koncernen att rekrytera och behålla nyckelmedarbetare som anses viktiga för bolagets fortsatta utveckling.

Styrelsen bedömer mot denna bakgrund att det föreslagna incitamentsprogrammet med hänsyn till villkor, tilldelningens storlek, förekomsten av andra incitamentsprogram och övriga omständigheter, är rimligt och fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare.

För beslut krävs att förslaget biträds av 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Förslaget i sin helhet kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida.

Punkt 18. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Det föreslås att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen utan företrädesrätt för aktieägarna samt med eller utan betalning med apportegendom, besluta om emission av högst så många nya aktier av serie B som vid tiden för det första emissionsbeslutet enligt detta bemyndigande motsvarar tio (10) procent av det totala aktiekapitalet, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Aktierna avses kunna användas som vederlag vid affärstransaktioner.

För beslut krävs att förslaget biträds av 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 19 Beslut om godkännande av aktieöverlåtelse samt av nyemission som genomförts av dotterbolag

Enligt aktiebolagslagen 16 kap ("LEO-lagen") skall i vissa fall aktieöverlåtelser till anställda respektive emissioner i dotterbolag riktade till anställda godkännas av stämman i moderbolaget. Bestämmelserna är för Karolinska Developments tillämpliga dels på överlåtelse av aktier i KCIF Fund Management AB från Karolinska Development till tre anställda i Karolinska Development; dels på emission av aktier i tre fall till KCIF Co Investment Fund KB; dels på emissioner av aktier riktade till ledande befattningshavare i dotterbolag inom ramen för incitamantsprogram, vilket gäller bolagen Akinion, Axelar, Dilaforette Holding, Pergamum och Pharmanest. Det föreslås att årsstämman godkänner dessa beslut.

För beslut krävs att förslaget biträds av 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Förslaget i sin helhet kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida.

Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, valberedningens förslag, revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts, samt fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor på Fogdevreten 2 A i Solna samt på bolagets hemsida www.karolinskadevelopment.com under minst tre veckor före stämman. Kopior sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Styrelsens fullständiga förslag avseende punkterna 17 och 19 kommer automatiskt att skickas till samtliga aktieägare som har anmält sig för deltagande i stämman.

Aktieägare har rätt att på stämman begära att styrelsen och VD (om det kan ske utan väsentlig skada för bolaget) lämnar upplysning om (i) förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller av bolagets (eller ett dotterföretags) ekonomiska situation; (ii) bolagets förhållande till annat koncernföretag och (iii) koncernredovisningen.

Per dagen för denna kallelse uppgår antalet aktier i bolaget till 48.531.417 och antalet röster till 62.059.299, fördelat på 1.503.098 aktier av serie A (med totalt 15.030.980 röster) och 47.028.319 aktier av serie B (med totalt 47.028.319 röster). Per dagen för kallelsen har bolaget inget innehav av egna aktier.

Uppgifter om ledamöter som föreslås för nyval vid årsstämma 2012 i Karolinska Development AB (publ)

Charlotte Edenius. PhD Karolinska Institutet, Medical Degree Karolinska Institutet. Andra uppdrag: Executive VP Research & Development I Medivir AB; Styrelseledamot i Qlocore AB. Tidigare: Senior VP Preclinical & Clinical R&D vid Orexo AB, CSO vid Biopolix AB; olika befattningar inom Clinical R&D vid AstraZeneka; akademisk forskning vid Karolinska Institutet.

Klaus Wilgenbus. Medical Doctor 1989, Techical University Aachen, Germany. Andra uppdrag: Corporate Senior Vice President for Business Development & Licensing/Strategy of Boerhinger Ingelheim. Tidigare: Flera befattningar inom Boerhinger Ingelheim, bl a Senior Vice president Licensing, Vice president R&D Licensing och Director for Exploratory Research in Oncology vid BI:s R&D Centre i Wien; akademisk forskning vid Stanford University och vid German Cancer research Centre i Heidelberg.

Vlad Artamonov. Master of Business Administartion, Harvard Business School; Bachelor of Science, Wharton School at the University of Pennsylvania. Andra uppdrag: styrelseledamot i Redbank Energy Group och i Coastal Capital International, Ltd. Tidigare: Investment Analyst vid Greenlight Capital; Befattning inom the Global Merger & Acquisition Group vid Merrill Lynch i N.Y.

Information om de ledamöter som föreslås till omval finns tillgänglig på hemsidan.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Torbjörn Bjerke, VD, Karolinska Development AB

Tel: 072 744 41 23, e-mail: torbjorn.bjerke@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Developments mål är att skapa värde för såväl investerare som patienter och forskare genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till produkter som kan säljas eller utlicensieras med hög avkastning. Affärsmodellen är att SELEKTERA de kommersiellt mest attraktiva medicinska innovationerna, UTVECKLA innovationer till det stadium där den största avkastningen på investeringen kan uppnås samt KOMMERSIALISERA innovationer genom försäljning av företag eller utlicensiering av produkter. Ett exklusivt “deal flow”-avtal med Karolinska Institutet Innovations AB, i kombination med andra samarbetsavtal med ledande nordiska universitet, ger ett kontinuerligt flöde av innovationer. Portföljen består idag av 36 projekt, varav 14 projekt är i klinisk utveckling. För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Karolinska Development är noterat på NASDAQ OMX. Karolinska Development kan vara skyldig att offentliggöra informationen i detta dokument i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument.

Taggar:

Om oss

Karolinska Developments mål är att skapa värde för såväl investerare som patienter och forskare genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till produkter som kan säljas eller utlicensieras med hög avkastning. Affärsmodellen är att SELEKTERA de kommersiellt mest attraktiva medicinska innovationerna, UTVECKLA innovationer till det stadium där den största avkastningen på investeringen kan uppnås samt KOMMERSIALISERA innovationer genom försäljning av företag eller utlicensiering av produkter. Ett exklusivt “deal flow”-avtal med Karolinska Institutet Innovations AB, i kombination med andra samarbetsavtal med ledande nordiska universitet, ger ett kontinuerligt flöde av innovationer.

Prenumerera

Dokument & länkar