Aktieägarna i Karolinska Development AB (publ) kallas till årsstämma

STOCKHOLM den 11 april 2013. Aktieägarna i Karolinska Development AB (publ), org nr 556707-5048, kallas till årsstämma tisdagen den 14 maj 2013, kl. 17.00 på Fogdevreten 2 A i Solna.

Deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

dels vara införd som aktieägare i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 7 maj 2013,

dels anmäla sig till Karolinska Development senast tisdagen den 7 maj 2013, per telefon

08 524 860 70 eller e-post info@karolinskadevelopment.com eller post Karolinska Development AB, Fogdevreten 2A, 171 65 Solna.

Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt låta inregistrera aktierna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i eget namn. Omregistreringen ska vara genomförd senast tisdagen den 7 maj 2013. Begäran om omregistrering måste ske i god tid dessförinnan.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud, ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten är giltig under den giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år. Om fullmakt har utfärdats av en juridisk person, ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmaktsformulär på svenska respektive engelska kan laddas ned från bolagets hemsida, www.karolinskadevelopment.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två personer att justera protokollet
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Information från verkställande direktören
9. Redogörelse för arbete i styrelsen
10. Beslut om
      a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
      b. disposition av bolagets resultat enligt fastställd balansräkning
      c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD
11. Redogörelse för valberedningens arbete
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelsens ordförande och styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter
15. Instruktion för hur valberedningen utses
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Styrelsens förslag till beslut om Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013 (PSP 2013)
18. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
19. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av aktieöverlåtelse samt av nyemissioner som genomförts av dotterbolag
20. Stämmans avslutande

Punkterna 2 och 12-15: Valberedningens förslag till ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter, styrelsearvode och revisorsarvode, val styrelseordförande, styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter samt instruktion för hur valberedningen utses

Valberedningen, vilken har utgjorts av Gillis Cullin (ordförande), utsedd av Östersjöstiftelsen; Rune Fransson, utsedd av Karolinska Institutet Holding AB; Peter Lundkvist, utsedd av Tredje AP-fonden; Claes Kinell, utsedd av Jarla Investeringar samt Todd Plutsky, utsedd av Coastal Investment Management, föreslår att årsstämman beslutar enligt följande:

att styrelsens ordförande, Hans Wigzell, utses till ordförande vid årsstämman

att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter

att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter

att ersättning till styrelsens ordförande ska utgå som ett fast arvode med SEK 400 000; ersättning till övriga ledamöter skall utgå som ett fast arvode med SEK 200 000. Arvode utgår för tid som uppdrag fullgjorts. Därutöver utgår till Bo Jesper Hansen ett rörligt arvode med SEK 10 000 per möte där ledamöterna träffas personligen. Förslaget vad avser den rörliga ersättningen är i tillägg till vad som gällt tidigare. I övrigt är arvode till styrelsen oförändrat. Valberedningen rekommenderar att styrelsens ledamöter förvärvar aktier i bolaget för runt halva arvodet.

att revisorsarvode ska utgå enligt löpande räkning

att omval sker av styrelseledamöterna Hans Wigzell, Per-Olof Edin, Rune Fransson, Klaus Wilgenbus, Charlotte Edenius och Vlad Artamonov; att nyval sker av Bo Jesper Hansen; att till styrelsens ordförande utses Hans Wigzell för tiden fram till och med den 30 september 2013, och att till styrelsens ordförande utses Bo Jesper Hansen för tiden från den 1 oktober 2013. Styrelsens sammansättning uppfyller de krav på oberoende som Svensk kod för bolagsstyrning ställer.

att till revisor utses Deloitte, för närvarande med Thomas Strömberg som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2014.

att valberedningen ska bestå av fem ledamöter och att de fem röstmässigt största ägarna (enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 31 augusti 2013) utser var sin representant. Ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras så snart som de har utsetts och senast sex månader innan årsstämman 2014. Valberedningens ledamöter utser inom sig ordföranden för valberedningen. Om en ledamot av valberedningen avgår under mandatperioden eller blir förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om ägarförhållandena väsentligen förändrats innan valberedningen har slutfört sitt arbete skall, om valberedningen så beslutar, en ändring ske i valberedningens sammansättning på sätt som valberedningen finner lämpligt (med beaktande av de principer som gäller för hur valberedningen utses). Ändring i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så fort som möjligt. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Omkostnader för valberedningen ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess sammansättningen av nästa valberedning har offentliggjorts. Valberedningen ska fullgöra de uppdrag som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på den. Valberedningens förslag bygger på tidigare tillämpade principer för valberedningens sammansättning.

Punkt 10 b: Disposition av bolagets resultat enligt fastställd balansräkning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel, sammanlagt SEK 1 228 273 447, disponeras enligt följande: SEK 1 228 273 447 balanseras i ny räkning.

Punkt 16 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag i huvuddrag: Karolinska Development ska ha de ersättningsnivåer och villkor som är nödvändiga för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med den kompetens och erfarenhet som krävs för att bolagets verksamhetsmål ska uppnås. Den totala ersättningen till en ledande befattningshavare ska vara konkurrenskraftig, rimlig och ändamålsenlig. Fast grundlön skall bestämmas utifrån individens ansvarsområde och erfarenhet. Rörlig ersättning ska (i) vara utformad för att främja Karolinska Developments långsiktiga värdeskapande; (ii) ha kriterier som är förutbestämda, tydliga, mätbara och påverkbara; (iii) vad avser rörlig lön, ha fastställda gränser för det maximala utfallet; samt (iv) inte vara pensionsgrundande. Vid uppsägning från bolagets sida, är uppsägningstiden för ledande befattningshavare sex månader. Avgångsvederlag tillämpas endast för verkställande direktören.

Förslaget i sin helhet kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida.

Punkt 17 Beslut om Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013 (PSP 2013)

Bakgrund

Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner i koncernen har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget och föreslår med anledning härav årsstämman nedanstående långsiktiga incitamentsprogram för nyckelpersoner.

Syftet med det långsiktiga incitamentsprogrammet är att stimulera medarbetare till fortsatt och långsiktigt goda prestationer. Vidare är det styrelsens bedömning att incitamentsprogrammet ökar koncernens attraktivitet som arbetsgivare. För att vara delaktig i programmet ställs krav på att den anställde investerar egna pengar. Därefter kommer deltagarna, efter en treårig intjänandeperiod som inleds den dag avtal ingås om Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013 (PSP 2013) och slutar tidigast i anslutning till offentliggörandet av bolagets delårsrapport avseende första kvartalet 2016 att vederlagsfritt tilldelas teckningsoptioner som ger rätt att förvärva aktier i bolaget till kvotvärdet förutsatt att vissa villkor är uppfyllda.

För att säkerställa leverans av aktier under PSP 2013 föreslår styrelsen att högst 480 000 teckningsoptioner som berättigar till teckning av högst 480 000 aktier av serie B ska emitteras till ett helägt dotterbolag i koncernen. Därutöver förslår styrelsen att högst 150 800 aktier av serie B i bolaget, av bolaget ska kunna förvärvas och överlåtas på NASDAQ OMX Stockholm för täckande av sociala avgifter i PSP 2013.


Förslag

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om inrättande av ett långsiktigt Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013 (PSP 2013) som omfattar högst 630 800 aktier av serie B, enligt i huvudsak nedanstående riktlinjer:

1. Deltagare i PSP 2013, tilldelning och privat investering

PSP 2013 omfattar totalt högst 17 anställda indelade i tre kategorier.

Kategori 1 består av VD och kan maximalt tilldelas 180 000 aktier av serie B.

Kategori 2 består av CSO och CFO kan maximalt tilldelas 120 000 aktier av serie B per person.

Kategori 3 består av övriga deltagare och kan maximalt tilldelas 60 000 aktier av serie B per person.

För att delta i PSP 2013 krävs att deltagarna förvärvar aktier av serie B i bolaget till marknadspris på NASDAQ OMX Stockholm (”Sparaktier”).

Deltagare i kategori 1 ska för att ha möjlighet att erhålla maximal tilldelning förvärva 30 000 Sparaktier.

Deltagare i kategori 2 ska för att ha möjlighet att erhålla maximal tilldelning förvärva 20 000 Sparaktier.

Deltagare i kategori 3 ska för att ha möjlighet att erhålla maximal tilldelning förvärva det antal Sparaktier som motsvarar 1/6 av den maximala tilldelningen som erbjuds respektive deltagare.

Förvärv av Sparaktier ska ske senast den 14 juni 2013, med rätt för styrelsen att förlänga denna period om det under perioden skulle föreligga hinder mot deltagares förvärv. Som anställd anses person som skrivit på kontrakt om tillsvidareanställning senast vid dagen för årsstämman 2013.

För varje Sparaktie som deltagaren förvärvar och innehar tilldelas deltagarna vederlagsfritt en (1) matchningsaktierätt) (”Matchningsaktierätt”) och fem (5) prestationsaktierätter (”Prestationsaktierätter”) (gemensamt ”Aktierätterna). Under förutsättning att de villkor som anges under punkt 2) respektive punkt 3) nedan uppfyllts berättigar Aktierätterna till erhållande av teckningsoptioner i bolaget för omvandling till aktier av serie B på sätt som anges i det följande. Tilldelning av teckningsoptioner i bolaget med stöd av innehavda Aktierätter sker efter offentliggörande av bolagets delårsrapport avseende första kvartalet 2016, dock tidigast tre år efter att avtal ingåtts om PSP 2013 (”Intjänandeperioden”).

2. Matchningsaktierätterna

För varje Sparaktie som deltagarna investerar i och innehar tilldelas deltagaren vederlagsfritt en (1) Matchningsaktierätt, som berättigar deltagaren att vederlagsfritt erhålla en (1) teckningsoption i bolaget under förutsättning:

(i) att deltagaren förblir anställd inom koncernen under Intjänandeperioden; och

(ii) att deltagaren inte har avyttrat de ursprungligen innehavda Sparaktierna under Intjänandeperioden.

3. Prestationsaktierätterna

För varje Sparaktie som deltagaren förvärvar och innehar tilldelas deltagaren vederlagsfritt fem (5) Prestationsaktierätter som ger rätt till fem (5) teckningsoptioner. För att Prestationsaktierätter ska berättiga till tilldelning av teckningsoptioner krävs att de villkor som gäller för Matchningsaktierätterna uppfylls. Därutöver krävs att vissa prestationskrav uppnås för att Prestationsaktierätter ska berättiga till tilldelning av teckningsoptioner. Styrelsen avser att i årsredovisningen för 2016 presentera huruvida prestationskraven har uppnåtts.

Prestationskraven för Prestationsaktierätter är beroende av bolagets aktiekursutveckling. För tilldelning av teckningsoptioner måste den genomsnittliga betalkursen för aktie av serie B på NASDAQ OMX Stockholm under en period om tio (10) handelsdagar med början den 2 maj 2016 (”Slutkursen”) minst överstiga den genomsnittliga betalkursen för aktie av serie B på NASDAQ OMX Stockholm efter årsstämman 2013 (”Startkursen”). Startkursen bestäms av styrelsen och ska omfatta en sammanhängande mätperiod om tio (10) handelsdagar som infaller senast inom sex (6) månader efter årsstämman 2013. För maximal tilldelning av teckningsoptioner måste aktien handlas till en nivå som motsvarar en genomsnittlig årlig kurstillväxt om 30 procent från Startkursen. Om Slutkursen är mellan Startkursen uppräknad med 6 procent årligen och den kurs som ger maximal tilldelning kommer deltagarna att erhålla en linjär tilldelning av teckningsoptioner.

4. Gemensamma villkor för Aktierätterna

Utöver vad som sagts ovan gäller för såväl Matchningsaktierätterna som Prestationsaktierätterna följande gemensamma villkor:

• Aktierätterna avses tilldelas vederlagsfritt.

• Deltagarna har ej rätt att överlåta, pantsätta eller avyttra Aktierätterna eller att utöva några aktieägarrättigheter avseende Aktierätterna under Intjänandeperioden.

• Vederlagsfri tilldelning av teckningsoptioner i bolaget med stöd av innehavda Aktieätter kommer att ske efter offentliggörande av bolagets delårsrapport avseende första kvartalet 2016, dock tidigast tre år efter att avtal ingåtts om PSP 2013.

• Varje teckningsoption berättigar innehavaren att förvärva en aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde och förutsätter att optionen snarast möjligt utnyttjas efter erhållande av teckningsoptionen.

• Bolaget kommer att kompensera deltagarna i PSP 2013 för lämnade utdelningar avseende de aktier som respektive teckningsoption berättigar till genom en kontant utbetalning.

• Det värde som deltagare kan erhålla vid tilldelning av teckningsoptioner i programmet maximeras till ett belopp per aktie som motsvarar tjugo (20) gånger Startkursen.

5. Utformning och hantering

Styrelsen, eller en av styrelsen särskilt tillsatt kommitté, ska ansvara för den närmare utformningen

och hanteringen av, samt de detaljerade villkoren som ska gälla mellan bolaget och deltagaren för PSP 2013, inom ramen för häri angivna villkor och riktlinjer. Styrelsen ska äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. För det fall leverans av teckningsoptioner/aktier inte kan ske till rimliga kostnader och med rimliga administrativa insatser till personer utanför Sverige, ska styrelsen äga rätt att besluta att deltagande person istället ska kunna erbjudas en kontantavräkning. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i koncernen, dess omvärld eller i övrigt i bolagets bransch, som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning och möjligheten att utnyttja Aktierätterna enligt PSP 2013 inte längre är ändamålsenliga.

6. Säkring av åtagande enligt PSP 2012 och PSP 2013

Emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

För att säkra leverans av aktier vid utnyttjande av Aktierätter föreslås att en emission av teckningsoptioner (”Teckningsoptioner”) riktad till ett helägt dotterbolag i koncernen genomförs. Dotterbolaget ska äga rätt att förfoga över och utan vederlag överlåta Teckningsoptionerna i syfte att fullgöra åtaganden enligt PSP 2013.

Högst 480 000 Teckningsoptioner ska emitteras. Var och en av Teckningsoptionerna ska berättiga till nyteckning av en aktie av serie B i bolaget under perioden från och med den 15 juni 2013 till och med den 31 augusti 2016 till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.

Aktiekapitalet ska kunna öka med högst 240 000 kronor till följd av teckning av aktier på grund av teckningsoptioner med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslås bemyndigas att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av högst 150 800 aktier av serie B och överlåtelse av dessa 150 600 och tidigare förvärvade aktier av serie B, dvs. totalt högst 301 400 aktier av serie B för att täcka utgifter i form av sociala avgifter i PSP 2012 (motsvarande program för föregående år) och PSP 2013. Förvärv och överlåtelse av aktier ska ske på NASDAQ OMX Stockholm. Förvärv och överlåtelse av aktier får ske endast till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

7. Utspädningseffekter och kostnader för programmet

Vid utnyttjande av föreslagna Aktierätter inom ramen för PSP 2013 ökar antalet aktier. Dessa nya aktier utgör, vid fullt utnyttjande, cirka 1 procent av utestående aktier och cirka 0,8 procent av rösterna. Vid fullt utnyttjande av nu föreslagna Aktierätter jämte utestående teckningsoptioner utgör antalet nya aktier cirka 2,3 procent av utestående aktier och cirka 1,8 procent av rösterna räknat efter fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner och föreslagna Aktierätter. Därutöver erfordras 150 800 aktier av serie B för att täcka sociala avgifter vilket motsvarar cirka 0,3 procent av utestående aktier och cirka 0,2 procent av rösterna. Aktierätterna kan komma att föranleda kostnader för koncernen dels i form av sociala avgifter vid utnyttjande, dels redovisningsmässiga kostnader under Aktierätternas löptid.

8. Motiven för förslaget och skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen anser att förekomsten av effektiva aktierelaterade incitamentsprogram för bolagets högre befattningshavare är av väsentlig betydelse för bolagets utveckling. Föreslaget program skapar ett koncerngemensamt fokus för berörda medarbetare i olika delar av koncernen. Genom att knyta medarbetares belöning till bolagets resultat‐och värdeutveckling premieras den långsiktiga värdetillväxten och berörda medarbetare och aktieägare får därigenom samma mål.

Incitamentsprogram bedöms vidare underlätta för koncernen att rekrytera och behålla nyckelmedarbetare som anses viktiga för bolagets fortsatta utveckling.

Styrelsen bedömer mot denna bakgrund att det föreslagna incitamentsprogrammet med hänsyn till villkor, tilldelningens storlek, förekomsten av andra incitamentsprogram och övriga omständigheter, är rimligt och fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare.

För beslut krävs att förslaget biträds av 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Förslaget i sin helhet kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida.

Punkt 18. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen utan företrädesrätt för aktieägarna samt mot kontant betalning eller betalning med apportegendom, besluta om nyemission av högst så många nya aktier av serie B som vid tiden för det första emissionsbeslutet enligt detta bemyndigande motsvarar tio (10) procent av det totala aktiekapitalet, dock att sådan nyemission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen.

För beslut krävs att förslaget biträds av 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 19 Beslut om godkännande av aktieöverlåtelse samt av nyemissioner som genomförts av dotterbolag

Enligt aktiebolagslagen 16 kap (den sk. "LEO-lagen") ska i vissa fall aktieöverlåtelser till bland annat styrelseledamöter eller anställda i det emitterande bolaget eller koncernbolag, respektive emissioner i dotterbolag riktade till styrelseledamöter eller anställda i det emitterande bolaget eller koncernbolag godkännas av bolagsstämman i moderbolaget.

Ett av Karolinska Developments dotterbolag, Pharmanest AB, har emitterat aktier till två personer som är grundare och sedan tidigare delägare. Dessa har deltagit i begränsad omfattning i samband med en finansieringsrunda och har tecknat aktier på samma villkor som gällt för övriga investerare i nyemissionen.

KCIF Fund Management KB (”KCIF”) är en fond genom vilken Europeiska Investeringsfonden (”EIF”) saminvesterar i vissa bolag i Karolinska Developments portfölj. KCIF förvaltas av KCIF Fund Management AB (”FMAB”) som delvis ägs av befattningshavare i Karolinska Development. Delägande av FMAB är en formell lösning kopplad till anställningen i Karolinska Development, reglerad i Karolinska Developments avtal med EIF och utan möjlighet för innehavaren att förfoga över aktierna. Genom konstruktionen omfattas KCIF:s saminvesteringar av LEO-godkännande, vilket innebär att nyemissioner i portföljbolagen riktade till KCIF måste godkännas av bolagsstämman i Karolinska Development. De bolag som berörs i detta fall genom nyemission till KCIF är Athera AB, Pharmanest AB och XSpray Microparticles AB.

Genom personalförändringar har tidigare befattningshavare fått överlåta sina innehav i FMAB till tillträdande befattningshavare. En sådan överlåtelse skedde via Karolinska Development och omfattas därför av krav på LEO-godkännande.

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner ovan beskrivna nyemissioner och aktieöverlåtelse.

För beslut krävs att förslaget biträds av 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Förslaget i sin helhet kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, valberedningens förslag, revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts, samt fullständiga förslag till beslut i de frågor som förekommer på dagordningen kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor på Fogdevreten 2 A i Solna samt på bolagets hemsida www.karolinskadevelopment.com från och med den 23 april 2013. Kopior sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Begäran kan göras på det sätt som gäller för anmälan om deltagande. Styrelsens fullständiga förslag avseende punkterna 17 och 19 kommer automatiskt att skickas till samtliga aktieägare som har anmält sig för deltagande i stämman.

Aktieägare har rätt att på stämman begära att styrelsen och VD (om det kan ske utan väsentlig skada för bolaget) lämnar upplysning om (i) förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller av bolagets eller ett dotterbolags ekonomiska situation; (ii) bolagets förhållande till annat koncernföretag och (iii) koncernredovisningen.

Per dagen för denna kallelse uppgår antalet aktier i bolaget till 48 531 417 och antalet röster till 62 059 299, fördelat på 1 503 098 aktier av serie A (med totalt 15 030 980 röster) och 47 028 319 aktier av serie B (med totalt 47 028 319 röster). Per dagen för kallelsen har bolaget ett innehav av 150 600 egna aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Torbjörn Bjerke, vd, Karolinska Development AB

Tel: 072-744 41 23, e-mail: torbjorn.bjerke@karolinskadevelopment.com


TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Developments mål är att skapa värde för såväl patienter och forskare som investerare, genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till produkter som kan säljas eller utlicensieras med hög avkastning. Affärsmodellen är att SELEKTERA de kommersiellt mest attraktiva medicinska innovationerna, UTVECKLA innovationer till det stadium där den största avkastningen på investeringen kan uppnås samt KOMMERSIALISERA innovationer genom försäljning av företag eller utlicensiering av produkter. Ett exklusivt “deal flow”-avtal med Karolinska Institutet Innovations AB, i kombination med andra samarbetsavtal med ledande universitet, ger ett kontinuerligt flöde av innovationer. Portföljen består idag av 34 projekt, varav 15 projekt är i klinisk utveckling. För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Karolinska Development är noterat på NASDAQ OMX. Karolinska Development kan vara skyldig att offentliggöra informationen i detta dokument i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument.

Om oss

Karolinska Developments mål är att skapa värde för såväl investerare som patienter och forskare genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till produkter som kan säljas eller utlicensieras med hög avkastning. Affärsmodellen är att SELEKTERA de kommersiellt mest attraktiva medicinska innovationerna, UTVECKLA innovationer till det stadium där den största avkastningen på investeringen kan uppnås samt KOMMERSIALISERA innovationer genom försäljning av företag eller utlicensiering av produkter. Ett exklusivt “deal flow”-avtal med Karolinska Institutet Innovations AB, i kombination med andra samarbetsavtal med ledande nordiska universitet, ger ett kontinuerligt flöde av innovationer.

Prenumerera

Dokument & länkar