Analysguiden: Temperaturen stiger

Värdeökningar i portföljbolag och kliniska framsteg gav en positiv prägel åt det tredje kvartalet och medför höjt motiverat värde. Förväntade viktiga studieresultat under 2018 ger en stor potential men även en hög risk. 

Karolinska Development har haft en positiv utveckling under det tredje kvartalet. Port­följbolagen Umecrine och Aprea har visat framsteg i de kliniska projekten. BioArctic och Xspray har noterats och bidragit till en värdeökning. Bolaget visade en vinst på 195 miljoner kronor för tredje kvartalet 2017, relaterat till uppvärdering av portföljbolagen Umecrine Cognition och Xspray. Det påverkade resultat och eget kapital positivt men hade ingen kassaflödeseffekt.

Bolaget har andelar i fem läke­medelsprojekt i klinisk fas II med potential till snabb värde­utveckling inom de kommande två åren. Redan under första halvåret 2018 väntas flera viktiga studieresultat presenteras, som vi förväntar får stor inverkan på värdet av bolagsportföljen. Det gäller exempelvis Modus och Dilafor. Det ger utrymme för stora kursrörelser såväl uppåt som nedåt i aktien på sex till nio månaders sikt beroende på utfallet i studierna.

Förutom att viktiga kliniska resultat närmar sig kan portföljbolagen gynnas av ett ökande intresse för de terapiområden inom vilka de är verksamma. Detta gäller främst Modus Therapeutics som utveck­lar en behandling mot en av världens vanligaste blod­sjuk­domar, sicklecellanemi, och Ume­crine Cognition inom det heta området leverrelaterade sjuk­domar. Vidare finns ”jokrar” i form av bolagen Dilafor (värk­svaghet vid förloss­ning) och Aprea (behandl­ing av mutation som finns i hälften av alla tumörer).  

Vi höjer det beräknade riskjusterade motiverade värdet till mellan 9,4 och 11,1 kronor per aktie (tidigare 6,9 till 10,1 kronor). Detta till följd av att vi höjt värdet på bolags­portföljen, främst för Umecrine och BioArctic. En lägre antagen utspädningseffekt till följd av en högre aktiekurs höjer också den nedre delen av intervallet. Kommande studie­resultat ger stor potential men också stor nedsida i förhållande till detta intervall. Hävstången förstärks av en hög skuldsättning (konvertibler). 

Läs hela analysen på Analysguiden.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.

Om oss

Karolinska Developments mål är att skapa värde för såväl investerare som patienter och forskare genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till produkter som kan säljas eller utlicensieras med hög avkastning. Affärsmodellen är att SELEKTERA de kommersiellt mest attraktiva medicinska innovationerna, UTVECKLA innovationer till det stadium där den största avkastningen på investeringen kan uppnås samt KOMMERSIALISERA innovationer genom försäljning av företag eller utlicensiering av produkter. Ett exklusivt “deal flow”-avtal med Karolinska Institutet Innovations AB, i kombination med andra samarbetsavtal med ledande nordiska universitet, ger ett kontinuerligt flöde av innovationer.

Prenumerera