Karolinska Development AB (publ) - Bokslutskommuniké 2012

STOCKHOLM den 20 februari 2013. Karolinska Development AB (publ) offentliggör bokslutskommunikén för 2012. En telefonkonferens och webbpresentation kommer att hållas idag kl. 14.00. Telefonnummer: +46 (0)8 506 307 79, från USA: +1 8 666 828 490 eller Storbritannien och andra länder: +44 (0) 1452 555 131). Hela rapporten och länk till webbpresentationen finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Torbjörn Bjerke, VD, kommenterar: ”I december annonserade vi en strategisk affär värd 220 miljoner kronor. Ett syndikat av välrenommerade investerare kommer att förvärva en minoritetsandel av Karolinska Developments aktier i 13 av bolagets 25 portföljbolag. Affären visar vilka värden Karolinska Development har skapat under de senaste åren. Den avtalade köpeskillingen ger ett totalt värde på de bolag som omfattas av transaktionen om ca 1 500 miljoner kronor, ungefär två gånger Karolinska Developments investering i samma portfölj och 23 procent över det redovisade verkliga värdet vid tidpunkten för transaktionen. Vår finansiella position stärks betydligt.

Under 2012 tog flera av Karolinska Developments portföljbolag viktiga steg framåt. Totalt befinner sig nu elva projekt i vår aktiva portfölj i klinisk utveckling mot sjukdomar där dagens behandlingar brister, eller helt saknas. Pharmanest slutförde en fas I studie med SHACT för smärtlindring i samband med spiralinsättning och inledde även klinisk fas II under året. Pergamum passerade kliniska milstolpar i samtliga tre kliniska projekt under 2012 och Aprea presenterade positiva fas I/II-data med APR-246 mot cancer. Efter årsskiftet inledde också Pergamum ett strategiskt samarbete med Cadila Pharmaceuticals kring ett tidigt projekt där Cadila finansierar hela utvecklingen till och med klinisk fas II och bolagen delar på de globala marknadsrättigheterna.

Vårt deal flow-avtal med Karolinska Institutet Innovations AB, liksom avtal med andra ledande universitet i Norden, ger oss möjlighet att utvärdera ett betydande antal medicinska innovationer i denna region. I februari meddelade vi att Karolinska Development har startat ett samarbete med Mayo Clinic i USA. Det är första steget i att utvidga vårt inflöde av nya life science innovationer från de bästa forskningsinstitutionerna även utanför Norden.

Under året har Karolinska Development arbetat intensivt för att föra portföljbolagens projekt framåt, identifiera nya attraktiva investeringar och avtalat om ett väsentligt kommersiellt samarbetsavtal. Sammantaget ökar detta vår förmåga att bygga ytterligare värden genom att ta utvecklingsprojekt vidare till den punkt där vi kan säkra samarbeten med läkemedelsbolag eller avyttra portföljbolag.”

Sammanfattning av väsentliga händelser under och efter det fjärde kvartalet

  • Pergamum inledde strategiskt samarbete med Cadila Pharmaceuticals
  • Karolinska Development startade samarbete med Mayo Clinic
  • Dilaforette inledde fas II-studie med sevuparin för behandling av svår malaria
  • Karolinska Development presenterade en strategisk affär värd 220 miljoner kronor
  • Pergamum rapporterade positiva fas II-data från klinisk studie vid infektioner i ytterörat
       
Koncernen
Belopp i MSEK
2012
okt-dec
2011
okt-dec
2012
helår
2011
helår
Resultaträkning      
Intäkter 2,6 3,4 9,9 10,5
Resultat efter skatt 85,8 -114,4 -230,2 -385,7
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) 1,60 -2,16 -4,39 -8,07
Balansräkning  
Likvida medel     117,0 163,3
Kortfristiga placeringar   174,2 457,2
Summa likvida medel och kortfristiga
placeringar koncernen
    291,2 620,6
Likvida medel som ska överföras till
KDev Investments koncernen
59,6 -
Summa likvida medel och kortfristiga
placeringar
  350,8 525,6
Aktieinformation  
Substansvärde per aktie (SEK) (not 5)     43,9 44,7
Börskurs per aktie, sista handelsdag i
rapportperioden (SEK)
    15,3 25,8
Portföljinformation  
Investeringar i portföljbolag (not 7) 24,6 59,7 231,6 297,6
Varav icke kassaflödespåverkande
investeringar (not 7)
4,5 8,4 77,8 94,9
Värdering av totala
portföljinnehavet (not 2)
    1 827,2 1 546,9

                                   

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Torbjörn Bjerke, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 (0) 72 744 41 23, e-mail: torbjorn.bjerke@karolinskadevelopment.com

Robin Wright, finansdirektör, Karolinska Development AB
Tel: +44 7720 300025, e-mail: robin.wright@karolinskadevelopment.com

Benjamin Nordin, informationsdirektör, Karolinska Development AB
Tel: +46 (0) 73 093 60 80, e-mail: benjamin.nordin@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Developments mål är att skapa värde för såväl patienter och forskare som investerare, genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till produkter som kan säljas eller utlicensieras med hög avkastning. Affärsmodellen är att SELEKTERA de kommersiellt mest attraktiva medicinska innovationerna, UTVECKLA innovationer till det stadium där den största avkastningen på investeringen kan uppnås samt KOMMERSIALISERA innovationer genom försäljning av företag eller utlicensiering av produkter. Ett exklusivt “deal flow”-avtal med Karolinska Institutet Innovations AB, i kombination med andra samarbetsavtal med ledande universitet, ger ett kontinuerligt flöde av innovationer. Portföljen består idag av 34 projekt, varav 15 projekt är i klinisk utveckling. För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Karolinska Development är noterat på NASDAQ OMX. Karolinska Development kan vara skyldig att offentliggöra informationen i detta dokument i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument.

Taggar:

Om oss

Karolinska Developments mål är att skapa värde för såväl investerare som patienter och forskare genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till produkter som kan säljas eller utlicensieras med hög avkastning. Affärsmodellen är att SELEKTERA de kommersiellt mest attraktiva medicinska innovationerna, UTVECKLA innovationer till det stadium där den största avkastningen på investeringen kan uppnås samt KOMMERSIALISERA innovationer genom försäljning av företag eller utlicensiering av produkter. Ett exklusivt “deal flow”-avtal med Karolinska Institutet Innovations AB, i kombination med andra samarbetsavtal med ledande nordiska universitet, ger ett kontinuerligt flöde av innovationer.

Prenumerera