Karolinska Development AB (publ) - Delårsrapport januari - juni, 2011

STOCKHOLM den 25 augusti 2011. Karolinska Development AB (publ) offentliggör delårsrapport, januari  - juni 2011. Hela rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Torbjörn Bjerke, VD, kommenterar: "Under april genomförde Karolinska Development en börsnotering och en nyemission. Koncernen har 740 miljoner kronor i likvida tillgångar, vilket är en styrka när det återigen råder oro på finansmarknaden.

Under det andra kvartalet genomförde Karolinska Development ett antal viktiga investeringar i bland annat Axelar, Akinion och Umecrine Mood. I Axelar, ett av våra bolag inom cancerbehandling, pågår nu ett intensivt arbete med att inleda en klinisk fas II-studie i höst, vilket är enligt plan.

Som ett resultat av vår kontinuerliga utvärdering av portföljbolagen flyttas resurser över till de prioriterade projekten. Samtidigt avvecklas innehavet i de tidiga prekliniska bolagen IMED och Eribis Pharmaceuticals då projekten i dessa bolag inte har nått de studieresultat vi ställt upp som krav och därför inte längre möter våra kriterier för fortsatta investeringar. Affärsutvecklingen har förstärkts med ytterligare resurser och diskussioner med potentiella partners och licenstagare för utvalda portföljbolag har kunnat genomföras med ökad kraft. Jag ser fram emot att fortsätta utvecklingen av Karolinska Development och våra portföljbolag som enligt plan bedöms nå ett flertal milstolpar under det andra halvåret."

Karolinska Development kommer att hålla en telefonkonferens idag kl 14.00. Telefonnummer: 08 505 136 43 (från Storbritannien: +44 (0)20 713 662 85), kod: 6714371. Telefonkonferensen kan även följas via en audiocast på www.karolinskadevelopment.com.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet samt efter rapportperioden

  • Karolinska Development börsnoterades på NASDAQ OMX Stockholm den 15 april 2011 och genomförde en nyemission - tillfördes 608,0 MSEK före emissionskostnader.
  • Axelar rapporterade positiva delresultat från en fas I/II-studie och efter rapportperioden, framgångsrikt avslutande av samma studie. Under det andra kvartalet säkerställde Axelar finansiering för det kommande fas II-programmet inom lungcancer och ett beslut om ytterligare emission i bolaget fattades. Efter genomförandet kommer Karolinska Developments ägarandel att uppgå till 49,8 procent. Ett nytt aktieägaravtal ger Karolinska Development bestämmande inflytande i bolaget som konsoliderades från och med det andra kvartalet.
  • Karolinska Development deltog i en nyemission av aktier i Pergamum och Kurma Biofund saminvesterade med Karolinska Development i Umecrine Mood.
  • Portföljbolagen IMED, Eribis Pharmaceuticals och HBV Theranostica nådde inte uppsatta mål och skrivs av helt. Pergamums intressebolag Omnio Healer avvecklades och även det skrivs av helt. Sammantaget påverkar detta rörelseresultatet med -66,2 MSEK samt finansnettot med -12,0 MSEK.

Koncernen

Belopp i MSEK 2011
 apr - jun  
2010
 apr - jun  
2011
 jan - jun   
2010
 jan - jun
Intäkter 2,3 5,9 5,2 8,5
Resultat efter skatt -93,2 -99,8 -130,8 -99,7
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -1,92 -3,00 -3,09 -2,94
Investeringar i portföljbolag (Moderbolaget, se not 10) 190,6* 41,6 226,2* 87,9
   Varav icke kassaflödespåverkande konverteringar och överlåtelser    
88,6 0,0 94,5 0,0
Kassaflöde 20,3     33,7 54,8 -176,4
Likvida medel och kortfristiga placeringar vid balansdagen     739,7 411,1
Substansvärde per aktie (SEK) vid balansdagen     49,59 59,09
Värdering av totala portföljinnehavet vid balansdagen  
       1 652,1    1 497,5

*Kassaflödespåverkande investeringar uppgår till 131,7 MSEK för delårsperioden och 102,0 MSEK för det andra kvartalet. De icke kassaflödespåverkande investeringarna under delårsperioden utgörs av 84,1 MSEK i fordringar som kvittats mot aktier och 10,4 MSEK i investeringar som överlåtits till intresseföretaget KCIF Co - Investment Fund KB.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Torbjörn Bjerke, VD, Karolinska Development

Tel: 072 744 41 23, e-mail: torbjorn.bjerke@karolinskadevelopment.com

Gunnar Casserstedt, Finansdirektör, Karolinska Development
Tel: 073 068 37 00, e-mail: gunnar.casserstedt@karolinskadevelopment.com

Benjamin Nordin, informationsdirektör, Karolinska Development
Tel: 073 093 60 80, e-mail: benjamin.nordin@karolinskadevelopment.com

 

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development

Karolinska Developments mål är att skapa värde för såväl investerare som patienter och forskare genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till produkter som går att sälja eller licensiera ut med hög avkastning. Affärsmodellen går ut på att: SELEKTERA de kommersiellt mest attraktiva medicinska innovationerna, UTVECKLA dessa till det stadium där den största avkastningen på investeringen kan uppnås och KOMMERSIALISERA innovativa nya läkemedel genom försäljning av företag eller utlicensiering av produkter. Detta kommer att resultera i kontantbetalningar, milstolpsersättningar och royalties.

Ett exklusivt deal flow avtal med Karolinska Institutet Innovations AB och andra samarbetsavtal med ledande nordiska universitet ger ett kontinuerligt flöde av innovationer.

Karolinska Developments flexibla exitstrategi möjliggör att projekt kan avyttras i den utvecklingsfas där bolaget får störst avkastning på investerat kapital, vanligtvis då fas II-studier har visat att läkemedlet har avsedd effekt på patienter - vilket är ett viktigt värdehöjande steg.

Idag består portföljen av över 35 projekt i olika stadier, från konceptutveckling till fas II-studier, tolv projekt befinner sig i kliniska prövningar. Portföljen är särskilt starkt inom områdena cancer, dermatologi, inflammation, hjärt-kärlsjukdomar, kvinnohälsa och sjukdomar som drabbar centrala nervsystemet. www.karolinskadevelopment.com

Om oss

Karolinska Developments mål är att skapa värde för såväl investerare som patienter och forskare genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till produkter som kan säljas eller utlicensieras med hög avkastning. Affärsmodellen är att SELEKTERA de kommersiellt mest attraktiva medicinska innovationerna, UTVECKLA innovationer till det stadium där den största avkastningen på investeringen kan uppnås samt KOMMERSIALISERA innovationer genom försäljning av företag eller utlicensiering av produkter. Ett exklusivt “deal flow”-avtal med Karolinska Institutet Innovations AB, i kombination med andra samarbetsavtal med ledande nordiska universitet, ger ett kontinuerligt flöde av innovationer.

Prenumerera

Dokument & länkar