Etikpris för målmedvetet arbete i den kliniska vardagen

Marie Chenik, leg. sjuksköterska, fil. mag. och etiksamordnare på Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, får Karolinska Institutets etikpris 2013.

- Marie Chenik har haft förmågan att genom strukturerade utbildningsinsatser skapa en brygga mellan forskarvärlden och den kliniska verksamheten. Hon har också på ett organiserat sätt lyckats få in etikarbetet i den kliniska vardagen, säger Niels Lynöe, ordförande i Karolinska Institutets etikråd.

När Karolinska sjukhuset 1993 bildade ett etikråd valdes Marie Chenik in som sjuksköterskerepresentant. Då arbetade hon för att involvera personalen i det dagliga patientarbetet, något som knappt förekom tidigare. Hon sökte upp kontaktpersoner på sjukhuset med intresse för etiken i syfte att bilda ett etiknätverk. Kontaktpersonerna utbildades och blev etikombud på avdelningsnivå och etikrepresentanter på kliniknivå. På så sätt skapades en fungerande kedja från medarbetarna i den nära patientvården upp till den högsta ledningen. 2004 tog Marie Chenik initiativet till ett nationellt etiknätverk.

Marie Chenik har genom åren planerat och organiserat en rad seminarier och utbildningsaktiviteter, såsom introduktionskurser i praktisk etik för all personal och en intensivkurs i medicinsk etik för ST-läkare i samarbete med Karolinska Institutet. Hon framhåller att det är av yttersta vikt att all personal tränar sin etiska kompetens samt är väl insatta i de lagar, föreskrifter och policies som berör etikarbetet.

- Det gäller att kunna identifiera ett etiskt problem när det dyker upp, att bygga sin rapportering och sitt ställningstagande på rena fakta, att genomskåda eventuella värdekonflikter och intressekonflikter, säger Marie Chenik.

- Att se den etiska dimensionen kräver ett tränat öga. Etiska frågeställningar i vården är ibland komplicerade. De kan handla om svårt sjuka barn eller andra patienter som inte själva är beslutskompetenta, om att avstå från eller avsluta livsuppehållande behandlingar, om smärtsamma prioriteringar när resurser inte räcker till eller om huruvida experimentella behandlingar bör sättas in, som en sista åtgärd för en döende patient, säger Marie Chenik.

Karolinska Institutets etikpris delas ut årligen till person eller grupp verksam vid Karolinska Institutet och som har gjort en särskild insats för att främja etiken vid universitetet. Syftet med priset är att öka det etiska medvetandet och att uppmärksamma goda förebilder bland medarbetarna.

Priset utdelas vid Karolinska Institutets installationshögtid den 24 oktober 2013.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Presstjänsten, Karolinska Institutet
08-524 860 77
pressinfo@ki.se
ki.se/pressrum

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Taggar:

Om oss

KAROLINSKA INSTITUTETS PRESSTJÄNST Pressjour: Vardagar 8–20, helger 9-17 (från 29/6 till 6/8, 2018) Karolinska Institutet – ett medicinskt universitetki.se

Prenumerera