Karolinska Universitetssjukhuset kommenterar Anders Miltons utredning om kapacitetsbrist gällande canceroperationer sommaren 2017

Idag 29 maj bjöd Karolinska Universitetssjukhuset in till ett pressmöte i Solna för att ge de första kommentarerna om Anders Miltons utredning ’Utredning av Karolinska Universitetssjukhusets hantering av operationskapacitet för cancer i övre buken sommaren 2017’. Utredningen överlämnades till sjukhusdirektören och uppdragsgivarna, dvs biträdande sjukhusdirektör och operativ direktör Annika Tibell samt kvalitet och patientsäkerhetsdirektör Nina Nelson Follin, klockan 10.00 idag.

Anders Milton har varit ensamutredare och genomfört utredningen under tre månader. Analys och slutsatser grundar sig på insikter från 44 intervjuer samt genomgång av skriftlig dokumentation. Utredarens ambition har varit att skapa en oberoende bild av händelseförloppet, inklusive bakomliggande orsaker.

Karolinska Universitetssjukhusets första kommentarer till utredningen

Utredningen överlämnades till sjukhusdirektören och uppdragsgivarna, dvs biträdande sjukhusdirektör och operativ direktör Annika Tibell samt kvalitet och patientsäkerhetsdirektör Nina Nelson Follin, klockan 10.00 idag tisdagen den 29 maj.

Sjukhusdirektör Melvin Samsom kommenterar:

- Vi välkomnar den här gedigna utredningen. Jag är glad över att utredaren betonar att han fått ett öppet och välkomnande mottagande från alla inblandade parter. Vi kommer nu att sätta oss in i hur vi ska genomföra rekommendationerna tillsammans med de åtgärder som vi själva redan startat.

- Jag håller med om synpunkterna i utredningen. Bristen på specialistsjuksköterskor är ett av våra största problem och vi måste fortsätta kraftsamla kring den frågan. Diskussionen kring kultur i organisationen är viktig och det är bra att den kommer upp så tydligt. Det är ett långsiktigt pågående arbete där ambitionen är att organisationen ska präglas av både öppenhet och eget ansvarstagande.Att eskalera patientsäkerhetsrisker är naturligtvis mycket viktigt, det får inte förekomma någon tvekan om det.

Nina Nelson Follin, kvalitet och patientsäkerhetsdirektör, kommenterar:

- Vi tar patientsäkerheten på största allvar. Den nu aktuella utredningen fokuserar inte på enskilda patienter utan på sjukhusets hantering av operationskapaciteten, och specifikt cancerkirurgi. Redan efter sommaren 2017 gick vi igenom hanteringen av ett flertal patienter då vi såg att det fanns misstanke om att patientsäkerhetsrisker uppstått.

- Tre Lex Maria-anmälningar skickades till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) från sjukhuset. IVO har avslutat ärendena för att istället granska de brister som framkommit i samtliga tre ärenden vid en inspektion som gjordes i början av maj. Efter den har IVO begärt ytterligare information om uppföljningen av operationskapacitet under våren inför sommaren 2018.

Annika Tibell, operativ direktör och biträdande sjukhusdirektör, kommenterar:

- Utredningen visar på att det behövs en starkare central samordning av vårdproduktionen på sjukhuset. Detta har jag fokuserat på i min roll som operativ direktör sedan jag tillträdde hösten 2017. Vi fortsätter att utveckla våra datastöd, men även kvaliteten på data, för att få bättre överblick över väntetider och förutse behoven. Vi har ökat koordineringen och stärkt dialogen och samarbetet internt på sjukhuset, och även externt med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och andra sjukhus inom landstinget.

- Vi följer upp våra väntetider för patienter som behöver canceroperation varje vecka. Vår senaste uppföljning visar att det nu inte finns någon patient som väntat längre på operation än vad verksamheten bedömer som medicinskt acceptabelt.

- Vi började också tidigt planera inför sommaren 2018 och har vidtagit åtgärder och fört dialog internt och i nätverket för att förebygga att en liknande situation ska uppstå igen.

Länk till rapporten.

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera