Karolinska Universitetssjukhusets styrelses kommentar till rapporten ”Översyn över processen för inköp av externa konsulter"

I måndags, den 29 januari, bjöd styrelseordförande Anders Ekblom in till ett extrainsatt möte med styrelsen, detta med anledning av att Ole Alvin skulle lämna över sin internrevision till sjukhusdirektören under onsdagen. Efter att rapporten överlämnats hade styrelsen ett möte i går kväll.

–På mötet noterades att Ole Alvins rapport är tydlig och noggrant utförd. Den pekar på ett antal allvarliga brister. Vi tar dessa brister på största allvar. Det är självklart att saker ska göras rätt och riktigt och att regler ska följas. Det handlar om mycket pengar, och såväl ledning som medarbetare måste ha respekt för summornas storlek och alltid se till att det som beställs levereras, säger Anders Ekblom, styrelseordförande för Karolinska Universitetssjukhuset.

–Sjukhusdirektör Melvin Samsom och ledningen har visat att man tar detta på allvar genom att snabbt informera om rapporten och dess innehåll och skyndsamt nu sätta ihop ett konkret åtgärdsprogram som också ska genomföras inom ett par månader. Sjukhusdirektören initierade också flera förbättringsåtgärder före och under tiden som rapporten skrevs, fortsätter Anders Ekblom.

–Styrelsen anser dock att de redan vidtagna och de nu föreslagna förbättringsåtgärderna inte är tillräckliga. Styrelsen vill därför att sjukhuset genomför ytterligare åtgärder, avslutar Anders Ekblom.

Styrelsen vill att följande åtgärder genomförs:

  • Inrätta en ny tjänst - en Compliance Officer - centralt i ledningen på sjukhuset. Denna person ska se till att rutiner och processer efterlevs. Medarbetare ska utbildas kontinuerligt i vad som gäller avseende regelverk och processer. Denna roll ska också genom olika insatser underlätta för medarbetarna att följa gällande regler och därmed säkerställa att så sker. Det handlar till exempel om att säkerställa att viktiga rutiner, som delegationsordning och visselblåsarfunktion, är kända och följs och används. Detta arbete måste skyndsamt påbörjas och i det ingår att säkerställa att alla regler följs nu och framåt, även i redan pågående projekt.
  • För att utesluta eventuella oegentligheter med fakturorna under perioden 2011-2014 ska ledningen med omedelbar verkan se till att varje saknat underlag kommer fram.
  • 2012 lånade BCG ut två konsulter gratis till sjukhuset för att stödja en aktivitet i sjukhusets verksamhetsplan 2013. Detta förfarande uppfattar vi som direkt olämpligt och vi vill att sjukhuset juridiskt granskar detta förfarande.
  • Vi vill att Stockholms läns landsting ser över de centrala ramavtalen, eftersom konstruktionen riskerar onödiga kostnader. Det är mycket viktigt med en affärsmässig upphandling.
  • Vi ser det som självklart att veckoarbetstiden för anställda hos underleverantörer inte får stå i strid med landstingets uppförandekod. Detta ska implementeras omedelbart.
  • Styrelsen vill till varje styrelsemöte ha en uppdatering av behov och användning av konsulter för att kunna sätta detta i relation till bemanning och kostnader.
  • Vi vill att sjukhusledningen inleder en dialog med de externa revisorerna för att diskutera en genomlysning av hur sjukhuset arbetar med alla typer av konsulter.
  • Melvin Samsom har tillsatt en projektledare för att hålla samman sjukhusets åtgärdsprogram. Vi vill ha en rapportering av detta program vid varje styrelsemöte, med en första diskussion vid styrelsemötet den 6/2. Det aktuella förändringsprogrammet ska vara implementerat senast 31/3.

Förändringar i det direkta styrelsearbetet

Det styrelseutskott som normalt granskar och diskuterar budget och ekonomiska frågor kommer att inkludera compliance och regelefterlevnad samt riskanalys. Därför har sjukhusets internrevisor knutits till detta utskott. Återrapportering av fynd och åtgärder ska ske vid varje styrelsemöte.

Styrelsen kommer under våren att öka sin frekvens av möten, till ett möte per månad.

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera