Hur pensionsskyddet påverkas av att den anställda säger upp sig

Meddelande från Kommunernas pensionsförsäkrings styrelse

Kommunernas pensionsförsäkring har fått förfrågningar om hur den omständigheten att skötarna säger upp sig i anslutning till Tehys eventuella stridsåtgärder inverkar på pensionsskyddet för dem som säger upp sig. Kommunernas pensionsförsäkring har informerat både Tehy och kommunarbetsgivarna om saken.

Eftersom inverkningarna på arbetspensionsskyddet för en person som säger upp sig alltid är individuella, bör var och en som har för avsikt att säga upp sig ta kontakt med Kommunernas pensionsförsäkring för att utreda inverkningarna på det egna pensionsskyddet.

Man bör observera att förutsättningarna för att en anställning skall fortsätta är bestämda i lag, och man kan inte frångå detta krav utan att ändra bestämmelsen i fråga. Alltså kan man inte t.ex. i ett kollektivavtal komma överens om att underlåta att följa lagens bestämmelse.

Pensionsrättsligt innebär en uppsägning också alltid att anställningsförhållandet hos arbetsgivaren upphör. Eftersom pensionen intjänas direkt på basis av årsinkomsterna, så intjänas heller ingen pension av en sådan tid under vilken personen saknar inkomster.

Om en person har rätt till tilläggspension eller om han eller hon i tiden valt den yrkesbaserade pensionsåldern så är villkoret för att dessa skall kvarstå att personen fr.o.m. 2005 under vart och ett kalenderår före året för avgången med pension har kommunala inkomster minst 6 600 euro (på 2007 års nivå). Om inkomsterna något år är lägre än 6 600 euro, är villkoret för att förmånerna skall kvarstå att den kommunala tjänstgöringen har fortgått utan avbrott från ingången av 2005 fram till pensionsfallet. T.o.m. en enda dags uppehåll i anställningen leder till att rätten till förmånerna inte längre existerar. Med andra ord, om en person har ett uppehåll i sin kommunala tjänstgöring, måste han eller hon i fortsättningen se till att inkomstgränsen om 6 600 euro uppnås varje år. Således är alterneringsledighet el. dyl. avbrott som varar nästan ett helt kalenderår är inte längre möjlig efter uppehållet, i fall man vill att förmånerna skall kvarstå.

En uppsägning drar in deltidspensionen helt och hållet, i fall personen inte tar ett annat arbete. För att få deltidspension förutsätts det att inkomsterna uppgår till minst 35 % av inkomsterna av heltidsarbetet. Också en planerad övergång till deltidspension uppskjuts, eftersom man före deltidspensionen börjar skall ha en minst sex månaders oavbruten kommunal heltidsanställning.

Ytterligare information lämnar:

Styrelsens ordförande, HNS:s verkställande direktör Kari Nenonen, tfn 471 71200
Verkställande direktör Markku Kauppinen, tfn 020 614 2201 eller 040 0550 246
Direktör för juridiska ärenden Anne Perälehto-Virkkala, tfn 020 614 2309 eller 040 0703 284

Prenumerera