I kommunalt arbete fortsätter man allt längre – antalet 63 år fyllda har fördubblats på fem år

Allt fler kommunalt anställda fortsätter sin arbetskarriär efter det att de har fyllt 63 år. Enligt Kommunernas pensionsförsäkrings statistiker arbetade inom kommunsektorn i slutet av förra året över 10 000 anställda som redan uppnått pensionsåldern. Dessa 63–68-åriga kommunanställdas antal steg från föregående år med en femtedel dvs. med cirka 1 800 personer.

Enligt Kommunernas pensionsförsäkrings statistikplanerare Katinka Lybäck har antalet kommunanställda i pensionsåldern fördubblats på fem år:

- Ännu i slutet av år 2005 var antalet  kommunanställda som hade fyllt 63 år under 4 200. Ifjol steg antalet kommunanställda i pensionsåldern för första gången till över 10 000, då den första stora åldersklassen dvs. de år 1946 födda fyllde 63 år.

Lybäck uppskattar att vid sidan av de ekonomiska faktorerna också många andra omständigheter inverkar på och sporrar till att fortsätta att arbeta:

- En central roll spelar den anställdas hälsa och livssituation samt meningsfullheten i arbetet och arbetsgemenskapen.

Man kan gå i ålderspension flexibelt i åldern 63–68-år eller före fyllda 63 år om den kommunalt anställdas yrkesbaserade pensionsålder är lägre än det. En del fortsätter emellertid att arbeta efter det de uppnått den lägre åldersgränsen för ålderpension. Det lönar sig för en kommunalt anställd att fortsätta fram till sin s.k. personliga pensionsålder för att inte pensionen ska bli mindre. Om den personliga pensionsåldern är till exempel 64 år och den anställda går i pension redan vid 63 års ålder förlorar den anställda sin rätt till tilläggspension och pensionen blir mindre. De som är över 63 år sporras också att fortsätta att arbeta av den bättre pensionsintjäningen; i åldern 63–68 år är pensionsintjäningen 4,5 procent.

Speciellt bland lärare och städare finns anställda i pensionsåldern

Antalsmässigt flest anställda som fyllt 63 år finns bland lärarna. Av de lärare som uppnått pensionsåldern, vilka omfattas av den kommunala pensionslagen, hade så många som 1 600 en gällande anställning i slutet av år 2009. Speciellt arbetade ämneslärarna och lektorerna ännu efter det de fyllt 63 år.

I relation till antalet anställda fanns de flest städare bland dem som fyllt 63 år, 645 personer. Deras andel av alla städare inom kommunsektorn var hela 3,7 procent då antalet 63 år fyllda inom de övriga yrkesgrupperna inom kommunsektorn i snitt var cirka 2,2 procent.

I städbranschen finns det mycket få anställda som är under 30 år, endast drygt 1 000 personer. Medelåldern för städare är 50 år, vilket är fem år mer än på kommunsektorn i snitt. Nästan en tredjedel av städarna kommer därför att gå i pension under de fem följande åren.

63 år fyllda sjukskötare finns det däremot få av, vilket till stor del beror på att sjukskötarna fortfarande har yrkesbaserade pensionsåldrar som är lägre än 63 år. Sjukskötarna gick ifjol i pension i medeltal i åldern 61,6 år då medelåldern för alla som gått i ålderspension inom kommunsektorn var 63,3 år.

Om de närståendevårdare och familjevårdare som ingått avtal med kommunen och de kommunala förtroendevalda räknas med stiger antalet 63 år fyllda arbetspensionsförsäkrade personer inom den kommunala sektorn till nästan 15 000 personer.

I slutet av förra året var allt som allt cirka 494 000 personer försäkrade hos Kommunernas pensionsförsäkring. Medelåldern för de arbetspensionsförsäkrade på kommunsektorn var 45,3 år. Under åren 2005–2009 har medelåldern stigit med ett halvt år.

Ytterligare information:

statistikplanerare Katinka Lybäck

Telefon 020 614 2727 eller e-post tilastot@keva.fi

Yrkesgrupper i vilka flest 63 år fyllda kommunalt anställda 31.12.2009
De största yrkesgrupperna KomPL-försäkrade Över 63-åringar Över 63-åringars andel av personalen %
 Lärare 65 701 1 607 2,4
Städare 17 498 645 3,7
Primärskötare och närvårdare 47 518 552 1,2
Familjedagvårdare m.fl. 14 650 418 2,9
Sjukhus- och vårdbiträden 11 926 414 3,5
Sekreterare 11 993 364 3,0
Läkare 12 719 352 2,8
Sjukskötare 42 237 340 0,8
Fastighetsservicemän 8 234 298 3,6
Hemvårdare och hemhjälpare 7 364 245 3,3
Specialsakkunniga inom kommunförvaltningen 6 935 225 3,2
Köksbiträden 9 257 209 2,3
Ledningens sekreterare, avdelningssekreterare mm. 9 039 202 2,2
Barnskötare och daghemsbiträden 20 021 168 0,8
Lantbruksavbytare 5 634 130 2,3
Socialarbetare 6 041 123 2,0
Personliga assistenter m.fl. 12 123 120 1,0
Kockar, kokerskor och kallskänkor 4 795 115 2,4
Biblioteks-, arkiv- och museiarbetare 3 600 104 2,9

 

Taggar:

Dokument & länkar