Kevas bokslutsmeddelande 1.1–31.12.2011: Kevas år var som väntat

 

Keva som ansvarar för finansieringen av kommunsektorns pensioner och placeringen av pensionsmedel, hade placeringstillgångar enligt marknadsvärdet vid slutet av år 2011 vilka uppgick till ca 29,6 miljarder euro. Placeringarnas avkastning efter omkostnader var -1,7 %. I KomPL-pensioner betalades 3,5 miljarder euro och antalet pensionstagare var ca 349 000. I KomPL-avgiftsinkomster inflöt 4,4 miljarder euro. Antalet försäkrade enligt lagen om kommunala pensioner uppgick till ca 509 000.

Enligt verkställande direktör Merja Ailus ökade den kommunala lönesumman och avgiftsinkomsterna som förväntat. Beträffande placeringsverksamheten var resultat rimligt jämfört med det allmänna läget.

- På det hela taget kan man bedöma att året motsvarade förväntningarna. Vi började sköta pensionsärendena för de statligt anställda vilket klart präglade det gångna året. Huvudsakligen gick det enligt förväntningarna, konstaterar Ailus.

- Av såväl person- som arbetsgivarkunderna fick vi god respons när det gäller tjänsternas funktionsduglighet. Härifrån är det bra att gå vidare år 2012 när pensionsärendena för de anställda vid evangelisk-lutherska kyrkan och FPA enligt lagen ska skötas av Keva och vi kommer att betjäna hela den offentliga sektorns anställda i pensionsärenden, berättar Ailus.

Placeringsavkastningen stannade på minus på grund av aktiekursernas nedgång

Kevas, som ansvarar för placeringen av kommunsektorns pensionsmedel, marknadsavkastning på placeringarna år 2011 var -1,7 % efter omkostnader (12,3 % år 2010). Den kapitalvägda realavkastningen från fonderingens början (från år 1988) till slutet av föregående år är 3,2 % per år. Realavkastningen från fonderingens början (från år 1988) till slutet av år 2011 utan kapitalvägning är 5,1 % per år. I Finland räknas den långsiktiga avkastningen på pensionssektorn i allmänhet utan kapitalvägning.

Placeringstillgångarnas marknadsvärde steg från 28,8 miljarder euro vid utgången av 2010 till ca 29,6 miljarder. Av tillgångsslagen uppgick ränteplaceringarnas avkastning enligt marknadsvärdet till 3,5 %, de noterade aktiernas avkastning var -10,0 % och fastighetsplaceringarnas 5,9 %. Av de mindre tillgångsslagen gav kapitalplaceringarna en avkastning på 13,9 % och hedgefonderna -0,5 %.

Enligt placeringsdirektör Ari Huotari var år 2011 händelserikt på placeringsfronten. Både euroområdets och Förenta staternas skuldproblem kulminerade flera gånger. I bakgrunden låg också oron för världsekonomins fortsatta tillväxt.

- År 2012 inleddes i positiv stämning på kapitalmarknaderna. Under senaste tid har det dock igen dykt upp en ökad oro för Greklands situation samt även mer omfattande för den globala ekonomiska tillväxten, konstaterar Ari Huotari.

Ränteplaceringarnas andel av Kevas placeringar var vid utgången av 2011 mätt enligt marknadsvärdet 47,3 % (43,2 % år 2010), de noterade aktieplaceringarnas 37,6 % (43,5 %), fastigheternas 8,2 % (7,6 %), kapitalfondernas 4,9 % (4,0 %) och hedgefondernas 2,0 % (1,7 %). Andelen av alla placeringar var ca 17 % i hemlandet.

I pension gick nästan lika många personer som i fjol

Under året gick 13 482 personer i pension från kommunsektorn, vilket var 94 färre än år 2010, vilket främst berodde på att arbetslöshetspensionerna minskade.

Keva betalade år 2011 i KomPL-pensioner 3,5 miljarder euro, vilket är ca 6,6 % mer än året innan. Vid slutet av året fick ca 349 000 personer kommunal pension.

Keva betalade i statliga pensioner 3,7 miljarder euro och antalet pensionstagare var 275 000 personer. Staten finansierade utbetalningen av dessa pensioner.

Keva avgjorde under året nästan 49 000 kommunala pensionsärenden och nästan 20 000 statliga pensionsärenden.

Handläggningstiderna för såväl de kommunala som de statliga pensionerna kvarstod i det stora hela på fjolårets nivå.

I avgiftsinkomster inflöt ca 5,2 % mer än i fjol

Vid utgången av 2011 hade Keva 918 medlemssamfund: städer, kommuner, samkommuner samt aktiebolag och föreningar. Hos medlemssamfunden arbetade ca 509 000 personer som omfattas av det kommunala pensionsskyddet.

Medlemssamfundens sammanräknade KomPL-lönesumma var 15,4 miljarder euro. I avgiftsinkomster inflöt 4,4 miljarder euro, 5,2 % mer än året innan.

De intjänade förmånernas kapitalvärde var 96 miljarder

Det kalkylerade kapitalvärdet för alla inom det kommunala pensionssystemet intjänade, men ännu inte betalda förmånerna, uppgick vid slutet av år 2011 till 96 miljarder euro (90 miljarder euro år 2010). Eftersom pensionsfondens värde ökade år 2011 med ca 0,5 miljarder euro, dvs. klart långsammare än förmånernas kapitalvärde, ökade de icke täckta förmåners kapitalvärde under året med ca 5,5 miljarder euro.

De intjänade förmånernas kapitalvärde beskriver det kommunala pensionssystemets pensionsförpliktelser och -ansvar. Inom den privata sektorns arbetspensionssystem bokförs som pensionsansvar endast en del av de intjänade förmånerna, så storheterna är inte sinsemellan jämförbara.

Ytterligare information lämnar

Verkställande direktör Merja Ailus, tfn 020 614 2201
Placeringsdirektör Ari Huotari, tfn 020 614 2205 eller 0400 451 099
Ekonomidirektör Tom Kåla, tfn 020 614 2211 eller 040 7727 832

 

Keva publicerar ingen tryckt årsredovisning, resultat- och årsrapporterna offentliggörs på vår webbplats www.keva.fi. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut offentliggörs på webbplatsen 13.4.2012. Keva offentliggör kvartalsmeddelandet för innevarande års första kvartal vecka 17.

 

 

Dokument & länkar