Kommunernas pensionsförsäkrings delårsrapport 1.1 – 30.6.2007: Kommunernas pensionsförsäkring hade ett gott resultat under början av året

Placeringarnas avkastning enligt marknadsvärdet var i januari-juni 5,4 %. Placeringstillgångarnas marknadsvärde uppgick vid slutet av juni till 23,6 miljarder euro. Resultatet enligt marknadsvärdet var 1,6 miljarder euro. Antalet pensionstagare var vid slutet av juni 308 700 och under början av året utbetalades i pensioner 1,3 miljarder euro. Avgiftsinkomsterna uppgick till 1,8 miljarder euro. Antalet kommunalt anställda som var försäkrade uppgick i slutet av juni till 483 000. Kommunernas pensionsförsäkring är mätt med antalet försäkrade och avgiftsinkomster Finlands största pensionsanstalt.

Kommunernas pensionsförsäkrings första halvår var som helhet betraktat gott, resultatet enligt marknadsvärdet uppgick till drygt 1,6 miljarder euro, klart bättre än i januari-juni 2006. Det förbättrade resultatet berodde i främsta hand på en bättre placeringsavkastning än året innan.

- Placeringsmarknadernas utveckling under början av året var kluven med tanke på avkastningen. Under början av året var över hälften av Kommunernas pensionsförsäkrings placeringar i noterade aktier som i likhet med under flera tidigare år fortfarande gav en bra avkastning. När det gäller kapitalplaceringarna var början av året också gynnsamt. Däremot led ränteplaceringarna av den stigande räntenivån, konstaterar vice verkställande direktören Timo Viherkenttä.

Av de största slagen av tillgångar var aktieplaceringarnas avkastning 9,6 %, ränteplaceringarnas -0,7 %. Placeringarnas marknadsvärde i slutet av juni var 23,6 miljarder euro (19,4 miljarder euro 30.6.2006) och placeringstillgångarnas totala avkastning i början av året 5,4 % (0,9 % i januari-juni 2006). Aktieplaceringarnas andel av placeringarna uppgick till 53 %, ränteplaceringarnas 36 %, fastigheternas 8 % och kapitalplaceringarnas 3 % och hedgefondplaceringarnas andel knappa 1 %.

- I början av det andra halvåret har det rått turbulens både på företagslåne- och aktiemarknaderna. De allmänna ekonomiska utsikterna är dock fortfarande tämligen måttfulla, så det återstår att se huruvida det är frågan om en kortvarig korrigeringsrörelse eller en ändring i den långvarigare utvecklingstrenden, konstaterar placeringsdirektör Ari Huotari.

Det kommunala pensionssystemets lönesumma var i januari-juni 6,2 miljarder euro, vilket var ca 5 % mer än i januari-juni i fjol. Kommunernas pensionsförsäkrings medlemssamfund hade ca 483 000 anställda som omfattas av det kommunala pensionsskyddet. I avgiftsinkomster inflöt 1,8 miljarder euro, 6 % mer än i januari-juni 2006.


Pensionsansökningarnas handläggningstider har förkortats

I pensioner betalades 1,3 miljarder euro, tillväxten jämfört med januari-juni 2006 var 6 %. Vid slutet av perioden uppgick pensionstagarna till 308 700. Nästan 26 000 ansökningar avgjordes, av dem var ca 14 500 nya pensionsansökningar. Ansökningarnas handläggningstider förkortades ytterligare. Kommunernas pensionsförsäkring betjänar sina kunder i pensionsärenden snabbast inom hela arbetspensionsbranschen.

Ytterligare information lämnar

vice verkställande direktör Eija Lehto-Kannisto (pensionsbeslutsfunktionen),
telefon 020 614 2204
vice verkställande direktör Timo Viherkenttä (placeringar och ekonomi),
telefon 020 614 2202
placeringsdirektör Ari Huotari, telefon 020 614 2205
ekonomidirektör Tom Kåla, telefon 020 614 2211.


De halvårssiffror som presenterats i detta meddelande är icke reviderade.

Dokument & länkar