Måttligt första halvår för Keva

 

Kevas placeringar uppvisade ett svagt positivt resultat det första halvåret. Under detta års första hälft gav placeringarna en avkastning om 0,5 procent. Placeringarnas marknadsvärde var vid slutet av juni 29,4 miljarder euro. I avgiftsinkomst inflöt 2,3 miljarder euro. Kommunala pensioner betalades ut till ett belopp av 1,7 miljarder euro. Resultatet enligt marknadsvärdet var 637 miljoner euro. Antalet försäkrade kommunarbetstagare var vid slutet av juni ca 508 000 personer.

Enligt verkställande direktör Merja Ailus har pensionsutgifterna utvecklats i enlighet med prognoserna. I avgiftsinkomst har influtit något mer än vad som förutspåtts, vilket bl.a. berodde på de allmänna förhöjningar som kommunarbetstagarna fick i maj. 

- Även om avkastningen av placeringsverksamheten låg närmare noll, måste resultatet betraktas som tillfredsställande. Redan i början av året bedömde vi att detta år kommer att bli en utmaning. Årets början var en mycket turbulent tid i placeringsverksamheten på grund av många händelser som skapade oro på marknaderna, såsom oroligheterna i Nordafrika, naturkatastrofen i Japan och speciellt skuldkrisen i Europa, konstaterar Ailus.

Avkastningen av placeringsverksamheten enligt marknadsvärdet var efter kostnader 0,5 procent i januari-juni. Av de största egendomsslagen uppvisade avkastningen av de noterade aktierna 1,4 procents förlust. Avkastningen av ränteplaceringarna var 1,3 procent. Bland de mindre egendomsslagen var avkastningen av fastighetsplaceringarna (inklusive fastighetsfonderna) 2,1 procent, kapitalplaceringarna 8,1 procent, hedgefondplaceringarna 1,8 procent och tillgångsplaceringarna 3,6 procent.

Placeringarnas marknadsvärde var i slutet av juni 29,4 miljarder euro (26,5 miljarder euro 30.6.2010). De noterade aktiernas andel av placeringarna var vid slutet av juni 42,8 procent, ränteplaceringarnas 42,4 procent, fastighetsplaceringarnas 7,8 procent och kapitalplaceringarnas 4,4 procent. Hedgefondplaceringarnas andel var 1,9 procent och tillgångsplaceringarnas 0,7 procent.

Placeringsdirektör Ari Huotari förutspår att årets andra hälft kommer att bli ännu besvärligare ur placerarnas synvinkel än vad första hälften var.
 
- Oron på kapitalmarknaderna fortsätter och aktiemarknaderna har vid slutet av sommaren gått ned rejält bl.a. på grund av skuldproblemen i Europa och USA. Läget är ännu inte lika som år 2008, men delvis samma signaler kan skönjas, visserligen lindrigare, bedömer Huotari.

Det kommunala pensionssystemets lönesumma var i januari-juni 7,6 miljarder euro, dvs. drygt 4 procent mer än under motsvarande tid året innan. Kevas avgiftsinkomst uppgick till 2,3 miljarder euro. Antalet löpande kommunala pensioner var i slutet av juni ca 343 000. Under årets första hälft betalades kommunala pensioner ut till ett belopp av 1,7 miljarder euro, vilket var ca 7 procent mer än under motsvarande tid år 2010.

Handläggningen av statens pensioner har börjat väl

Från början av år 2011 har Keva haft hand också om verkställigheten av statens pensionsskydd och i januari-juni fick ca 275 000 pensionstagare hos staten pension från Keva till ett belopp av ca 1,8 miljarder euro. Staten ersätter Keva för denna pensionsutgift.

Enligt verkställande direktör Merja Ailus har skötseln av pensionsärendena för statens personal kommit i gång vid Keva på ett exemplariskt sätt.
 
- Överföringen har inte medfört några avbrott i utbetalningen av pensionerna eller i kundbetjäningen. Statens personal har kunnat betjänas bättre bl.a. genom längre telefontjänsttider än förut. Dessutom försöker man förkorta handläggningstiderna för statens pensioner, berättar Ailus.

Antalet anställda hos Keva ökade betydligt när personalen som skött statens pensionsskydd överfördes från Statskontoret till anställning hos Keva vid ingången av år 2011.

Ytterligare information:

Verkställande direktör Merja Ailus, tfn 020 614 2201 eller 040 577 1907
Placeringsdirektör Ari Huotari, tfn 020 614 2205 eller 0400 451 099
Ekonomidirektör Tom Kåla, tfn 020 614 2211 eller 040 772 7832

 

Keva sköter pensionsärendena för kommunsektorns, statens och kyrkans personal, vi har hand om arbetspensionstjänsterna för ca 1,3 miljoner anställda och pensionstagare inom den offentliga sektorn. Keva ansvarar för finansieringen av pensionerna för kommunsektorns personal och för placeringen av pensionsmedlen. Våra placeringstillgångar uppgår till ca 29,4 miljarder euro (30.6.2011). Keva har ca 540 anställda.

Dokument & länkar