Över 80 procent återvände till arbetet med stöd av yrkesinriktad rehabilitering som inletts i tid

Ju tidigare en arbetstagare som löper risk för arbetsoförmåga söker sig till yrkesinriktad rehabilitering, desto säkrare är det att han eller hon återvänder till arbetslivet. När arbetstagare sökt sig till yrkesinriktad rehabilitering direkt från arbetslivet eller sjukdagpenningsperioden, så återvände i fjol 81 procent av de kommunala arbetstagarna till arbetslivet. Hos staten var andelen personer som återvände till arbetet 87 procent.

– Det lönar sig alltså att inleda yrkesinriktad rehabilitering i ett tillräckligt tidigt skede. När arbetstagare på den offentliga sektorn inlett yrkesinriktad rehabilitering först i det skede då de fått invalidpension för viss tid eller bestående, återvände endast 60 procent till arbetslivet, berättar Kevas rehabiliteringschef Ulla Palmroos.

Syftet med yrkesinriktad rehabilitering är att förbättra eller upprätthålla arbetstagarens arbetsförmåga när sjukdom försämrar orken i arbetet eller medför risk för arbetsoförmåga.

Kontakten till arbetsplatsen får inte brytas

Resultaten av den yrkesinriktade rehabiliteringen har under de senaste åren varit goda, men en utmaning är fortfarande de arbetstagare som varit länge borta från arbetslivet.

– Om kontakten till arbetslivet redan brutits på grund av sjukskrivning eller utdragen arbetslöshet, kan tröskeln för att återvända till arbetslivet bli alltför hög, berättar Palmroos.

Allt fler söker sig till yrkesinriktad rehabilitering

Keva har hand om hela den offentliga sektorns yrkesinriktade rehabilitering och årligen kommer drygt 2 000 nya personer med inom ramen för Kevas yrkesinriktade rehabilitering. Antalet klienter har gått upp stadigt med en årlig takt på ca 10 procent.

Speciellt andelen arbetslösa sökande håller på att öka. Också när det gäller dem som blivit arbetslösa är det viktigt att processen för yrkesinriktad rehabilitering inleds i ett så tidigt skede som möjligt.

De vanligaste yrkesgrupperna som söker sig till yrkesinriktad rehabilitering är lika som under tidigare år närvårdare och primärskötare, sjukskötare och barnskötare. Medelåldern för dem som sökt sig till yrkesinriktad rehabilitering är ca 46 år.

Ytterligare information:

Kevas rehabiliteringschef Ulla Palmroos, tfn 040 830 1047

Dokument & länkar