Avstämningsdag för "SEC"

Avstämningsdag för utdelning av inköpsrätter i Société Européenne de Communication S.A. (SEC) till Kinneviks aktieägare är torsdagen den 4 juni 1998. Sista dagen för handel inklusive rätt till utdelning är fredag den 29 maj. Besked om tilldelning kommer att sändas ut av Värdepapperscentralen VPC AB några dagar efter avstämningsdagen. De närmare villkoren för förvärv av aktier i SEC kommer att offentliggöras i det prospekt som distribueras under senare delen av juni månad. Bolagsstämman i Kinnevik beslutade som bekant den 15 maj 1998 om en försäljning av aktier och utdelning av inköpsrätter i SEC till Kinneviks aktieägare. För varje A- aktie i Kinnevik erhålls rätt att förvärva en röstberättigad aktie i SEC och för varje 10- tal B- aktier i Kinnevik erhålls rätt att förvärva en röstberättigad och 9 ej röstberättigade aktier i SEC. Överskjutande antal B-aktier i Kinnevik berättigar vidare till inköpsrätt att förvärva motsvarande antal ej röstberättigade aktier i SEC. Försäljningspriset för varje aktie i SEC uppgår till 1,50 kronor. Stockholm den 26 maj 1998 INDUSTRIFÖRVALTNINGS AB KINNEVIK För vidare information vänligen kontakta: Stig Nordin, VD Industriförvaltnings AB Kinnevik, tel. 08- 562 000 00 Lars Frankfelt, ekonomidirektör Industriförvaltnings AB Kinnevik, tel. 08- 562 000 00

Om oss

Satsar på långsiktig förvaltning av större aktieposter i rörelsedrivande företag, i syfte att öka substansvärdet. (Källa: http://www.delphi.se).

Prenumerera