Bokslutskommuniké 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKé 2000 · Nettoomsättningen uppgick till 7.019 (6.227) Mkr, rörelseresultatet uppgick till 8.588 (450) Mkr. I rörelseresultatet ingår resultat av företagsutveckling samt resultat vid försäljning av värdepapper med 8.390 (102) Mkr. · Årets resultat uppgick till 8.777 (518) Mkr. · Reavinst vid försäljning av aktierna i Société Européenne de Communication S.A. mot likvid i form av aktier i Tele2 AB (fd NetCom AB) uppgick till 7.627 Mkr. · Under året genomfördes en sammanslagning av det av Kinnevik ägda Transcom AB med Transcom Europe S.A. Det sammanslagna bolaget fick namnet Transcom WorldWide S.A. Kinneviks ägarandel uppgick efter affären till 50,1%. Efter räkenskapsårets slut förvärvade Kinnevik övriga 49,9% av aktierna i Transcom WorldWide S.A. Styrelsen föreslår sakutdelning till aktieägarna av samtliga aktier i Transcom WorldWide S.A. enligt "Lex Asea". · Korsnäs genomför omfattande organisationsförändringar av extraordinärt slag. Kostnader avseende avgångsvederlag har under år 2000 tagits med 105 Mkr. Styrelsen har dessutom beslutat att avsätta 297 Mkr för individuella avgångsvederlag. Den totala kostnaden för avgångsvederlag har belastat resultatet för år 2000 med 383 Mkr. · Årets resultat är vidare belastat med 443 Mkr för Kinneviks optionsåtagande gentemot MTG Intressenter AB. · Värdet av koncernens innehav av börsnoterade värdepapper uppgick per 2000-12-31 till 14.570 Mkr. · Vinst per aktie efter full skatt uppgick till 139,45 (8,23) kronor. · Utöver sakutdelning av aktierna i Transcom föreslår styrelsen att aktieägarna erhåller en kontantutdelning om en krona per aktie. Förvaltning Avkastning Sedan 1976 har Kinnevikaktien, genom kursstegring och utdelningar, inklusive värdet av erbjudanden om teckning av aktier, givit en genomsnittlig effektiv avkastning om 25% per år. Under de senaste 5 åren har Kinnevikaktien givit en genomsnittlig effektiv avkastning om 50% per år. För 2000 uppgick den effektiva avkastningen till -30%. Under året har Kinnevik genom sakutdelning delat ut inköpsrätter i SEC till Kinneviks aktieägare. Till utdelningen åtgick 8.915.303 aktier i SEC. AB, varav 2.149.206 A-aktier och 6.766.097 B-aktier. Vid årets slut noterades aktiekursen i Kinnevik till 175 kronor för A-aktien och 181 kronor för B-aktien. Koncernens resultat Nettoomsättningen 2000 uppgick till 7.019 Mkr jämfört med 6.227 Mkr föregående år räknat på jämförbara enheter. Övriga rörelseintäkter uppgick till 248 (235) Mkr. Resultatet av företagsutveckling samt resultatet vid försäljning av värdepapper uppgick till 8.390 (102) Mkr och avser i huvudsak försäljning av aktier i SEC i utbyte mot nya aktier i Tele2 (7.627 Mkr) samt försäljning av rörelsen i TV1000 Sverige AB (762 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till 8.588 (450) Mkr. I resultatet ingår återbetalning av överskottsmedel från SPP med 68 Mkr. Korsnäs genomför omfattande organisationsförändringar av extraordinärt slag. Kostnader avseende avgångsvederlag har under år 2000 tagits med 105 Mkr. Styrelsen har dessutom beslutat att avsätta 297 Mkr för individuella avgångsvederlag. Den totala kostnaden för avgångsvederlag har belastat resultatet för år 2000 med 383 Mkr. Resultatet har dessutom belastats med 443 Mkr för optionsåtagande gentemot MTG Intressenter AB. Resultatandelar i intresseföretag uppgick till 534 (387) Mkr, varav MIC motsvarade 1.044 Mkr och SEC -504 Mkr. I MICs resultat ingår realisationsvinster om 663 (146) MUSD. De finansiella intäkterna och kostnaderna uppgick netto till -257 (-250) Mkr. Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till 8.865 (587) Mkr. Årets resultat uppgick till 8.777 (518) Mkr. Jämförelsetalen post forma 1999 avser Kinnevik-koncernen med numera ingående bolag. Affärsområdesresultat Mellersta Sveriges Lantbruks AB Återigen fick grödorna en dålig start. En varm men torr vår stimulerade grödorna att sätta ax och frö alldeles för tidigt. Detta förhållande resulterade i en begränsning av skörden redan från början. En övergång till fuktigare väder under sommar och höst gynnade dessutom knappast skördearbetet. Skörden blev något sämre än normalskörd. Kräftdammarna på Svedberga gav en god fångst uppgående till 1.500 djur. Nettoomsättningen uppgick till 14 (12) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 8 (2) Mkr, vari ingår återbetalning av överskottsmedel från SPPmed 6 Mkr. Korsnäs Holding AB Korsnäs Holding AB är moderbolag till Korsnäs AB, som tillsammans med sina dotterbolag utgör Korsnäskoncernen. Det under senare delen av 1999 förbättrade marknadsläget förstärktes under första halvåret 2000. Större delen av tiden fram till hösten var efterfrågan på de flesta produkter högre än utbudet vilket ledde till prishöjningar. Den under året höga dollarkursen gentemot europeiska valutor har också bidragit till stabilisering på våra huvudmarknader. Under 2000 förvärvades Walki Sacks sju fabriker från UPM Kymmene. Nettoomsättningen för Korsnäskoncernen 2000 uppgick till 5.209 (4.984) Mkr. Korsnäs rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 262 (503) Mkr. Noteras skall att kostnader om 383 Mkr har belastat årets resultat för det omfattande omstruktureringsprogram som pågår inom Korsnäs. Transcom WorldWide S.A. Under det första kvartalet 2000 genomfördes en sammanslagning av det av Kinnevik ägda Transcom AB (med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland) med Transcom Europe S.A. (med verksamhet i Tyskland, Holland, Frankrike, Schweiz, Österrike, Italien och Luxemburg). Det sammanslagna bolaget fick namnet Transcom WorldWide S.A. Per den 31 december 2000 hade Transcom ca 5.500 anställda, en ökning med ca 2.500 under året. Under året öppnades 6 nya callcenter. Vid utgången av året hade Transcom 23 callcenter fördelat på 14 länder. I januari öppnades ett nytt callcenter i Rostock, Tyskland. I maj invigdes ett nytt callcenter i Halden, Norge, samtidigt som en stor utbyggnad av anläggningen i Strömsnäsbruk, Sverige stod klar. Under september öppnades ett nytt callcenter i L'Aquila i Italien, i oktober i Groningen, Holland och i Leon i Spanien samt i december gjordes en etablering i Tallin, Estland. Efter räkenskapsårets utgång den 8 januari 2001 förvärvade Kinnevik övriga 49,9% av aktierna i Transcom. Nettoomsättningen under året uppgick till 1.498 (938) Mkr, en ökning med 60% och rörelseresultatet uppgick till 17 (-11) Mkr. Jämförelsesiffror för 1999 är post forma och avser både de nordiska bolagen och övriga europeiska bolag. Worldwide Loyalty B.V. Worldwide Loyalty B.V. har till uppgift att leverera lojalitetsprogram till sina kunder genom kundklubben Collect. Bolaget startade sin verksamhet i Sverige i april 1998 och lanserade under hösten 1998 Collect för sina klienter Comviq, Kabelvision, Tele2 och Viasat. Under 1999 anslöt sig energibolaget Sydkraft och resebyråkedjan Big Travel till Collect och under 2000 har fondförvaltaren Moderna Fonder och biluthyrningsfirman Hertz anslutit sig. Expansionen av Collect i Europa påbörjades under hösten 1999. Kundklubbsprogrammet är, förutom i Sverige, även lanserat i Tyskland, Frankrike, Italien, Holland, Schwiez, Österrike och Danmark. Antalet medlemmar i Collect uppgår till ca 3.170.000 varav ca 740.000 i Sverige, ca 930.000 i Norge och ca 1.500.000 i övriga Europa. Nettoomsättningen under 2000 uppgick till 85 (31) Mkr. Rörelseresultatet för året blev -7 (0) Mkr. CIS Credit International Services AB CIS etablerades 1995 och erbjuder alla funktioner som ingår i ekonomiavdelningar. CIS erbjuder samtidigt ett fullständigt utbud av tjänster inom kompletterande områden som kreditinformation, kundsupport, inkasso, lön och redovisning. CIS kunder får tillgång till specialister som sköter hanteringen på ett effektivt sätt, samt tillgång till effektiva och flexibla affärssystem med moderna webb-gränssnitt. Nettoomsättningen uppgick till 106 (69) Mkr en ökning med 54% och rörelseresultatet blev -6 (7) Mkr. Övriga dotterbolag Övriga dotterbolag består bl a av det rörelsedrivande dotterbolaget AirTime (AT) AB. Under första kvartalet 2000 avyttrade Kinnevik rörelsen i TV1000 Sverige AB till MTG mot likvid i form av aktier i MTG. Nettoomsättningen för övriga dotterbolag uppgick till 127 (188) Mkr. Rörelseresultatet för året uppgick till 716 (-20) Mkr. Huvuddelen av resultatet bestod av vinst vid avyttring av rörelsen i TV1000. Intressebolag och övriga placeringar Intressebolagen består främsta av Millicom International Cellular S.A. 34% ägarandel. Övriga placeringar består främst av Tele2 AB, Modern Times Group MTGAB och Metro International S.A. Finansiell ställning Koncernens likviditet, inklusive kortfristiga placeringar och outnyttjade kreditlöften, var per 2000-12-31 3.968 (5.761) Mkr. Koncernens räntebärande nettoupplåning uppgick vid årsskiftet till 5.855 (6.244) Mkr. Den genomsnittliga räntekostnaden för året uppgick till ca 5,3% (4,3%) (räknat som räntekostnader i relation till genomsnittliga räntebärande skulder exklusive pensionsskulder). Koncernens investeringar (exklusive aktieköp) under året uppgick till 614 (867) Mkr. Soliditeten uppgick vid årets slut till 57% (35%). Efter hänsyn tagen till övervärde i börsnoterade värdepapper uppgick soliditeten till 60% (73%). Koncernens upplåning sker i huvudsak i svenska kronor. Utländska dotterföretag finansieras dock i lokal valuta. Nettoflödet av koncernens in- och utflöden i valuta uppgår på årsbasis till ett nettoinflöde av utländsk valuta om ca 1.500 Mkr. Moderbolaget Moderbolaget redovisar ett netto från resultat av företagsutveckling och resultat vid försäljning av värdepapper på 2.806 (67) Mkr. Till huvudsaklig del består resultatposten av koncernintern vinst vid försäljning av dotterföretag. Resultat från andelar i koncernföretag, 783 (1.963) Mkr, utgjordes av aktieutdelningar om 803 Mkr samt nedskrivning av aktier i dotterföretag om -20 Mkr. Nettot av övriga finansiella intäkter och kostnader uppgick till 319 (-61) Mkr. Moderbolagets resultat före skatt blev 3.911 (1.892) Mkr. Utdelning Styrelsen föreslår att aktieägarna erhåller en kontantutdelning om en krona per aktie. Styrelsen föreslår dessutom en utdelning till aktieägarna av samtliga aktier i Transcom WorldWide S.A. enligt "Lex Asea". Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålles 2001-05-18 kl. 11.00 på Gamla Stans Bryggeri, Tullhus 2, Skeppsbron, Stockholm. Årsredovisning Årsredovisning för 2000 beräknas utkomma i mitten av april 2001 och hålles tillgänglig för allmänheten vid bolagets kontor. Stockholm den 20 februari 2001 INDUSTRIFÖRVALTNINGSABKINNEVIK Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT01270/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT01270/bit0001.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

Satsar på långsiktig förvaltning av större aktieposter i rörelsedrivande företag, i syfte att öka substansvärdet. (Källa: http://www.delphi.se).

Dokument & länkar