Delårsrapport

FÖRVALTNING Under de senaste 15 åren har Kinnevikaktien, genom kursstegring och utdelningar, inklusive värdet av erbjudanden om teckning av aktier, givit en genomsnittlig effektiv avkastning om 34% per år. Värdet av koncernens innehav av börsnoterade värdepapper uppgick per den 30 september 1999 till 12.277 Mkr. Den 22 november 1999 uppgick värdet till 17.783 Mkr, vilket innebär att den s.k. dolda reserven på koncernens börsportfölj vid samma datum uppgick till 15.832 Mkr. Nettoomsättningen de första nio månaderna uppgick till 5.176 (4.983) Mkr. Korsnäs Holding ABs nettoomsättning uppgick till 3.720 (3.861) Mkr. För övriga dotterbolag uppgick nettoomsättningen till 1.474 (1.135) Mkr. Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 316 (1.352) Mkr. I resultatet ingår resultat av företagsutveckling och resultat vid försäljning av värdepapper med 101 (961) Mkr. Resultatandelar i intresseföretag uppgick netto till -955 (-657) Mkr, varav Millicom International Cellular S.A. (MIC) uppgick till -372 Mkr och Société Européenne de Communication S.A. (SEC) uppgick till -548 Mkr. De finansiella intäkterna och kostnaderna uppgick netto till -120 (-213) Mkr. Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till -759 (482) Mkr. Periodens nettoresultat uppgick till -804 (421) Mkr. Resultat per aktie för perioden uppgick till -12,78 (6,69) kr. Jämförelsetalen pro forma de första nio månaderna 1998 avser Kinnevikkoncernen med numera ingående bolag. MELLERSTA SVERIGES LANTBRUKS AB Efter en solig sommar klarades årets skörd av enligt planerna. Årets skörd är att beteckna som normal. Något annat fanns heller inte att räkna med då fjolårets väderbekymmer ofrånkomligen påverkar även årets utfall. Kvaliteten har blivit överlag bra. Det är endast i Skåne, med dess myckna regnande under augusti, som skörden drabbats av falltalsproblem i framför allt vetet. Nettoomsättningen uppgick till 10 (11) Mkr och rörelseresultatet till 3 (4) Mkr. KORSNÄS HOLDING AB Korsnäs Holding AB är moderbolag till Korsnäs AB, som tillsammans med sina dotterbolag bildar Korsnäskoncernen. Efter att koncernen under det första halvåret haft något lägre efterfrågan och markant lägre prisnivå än motsvarande period föregående år ökade såväl efterfrågan som prisnivån under det tredje kvartalet. Produktionsvolymen under de första nio månaderna var 3% lägre än föregående år. Nettoomsättningen under årets första nio månader uppgick till 3.720 (3.861) Mkr och rörelseresultatet uppgick till 328 (616) Mkr. Vinstmarginalen var 9% (16%). Resultatet efter finansnetto uppgick till 320 (527) Mkr. Korsnäs Skog Prisnivån för samtliga sortiment har successivt sänkts under året. Prisnivån på svensk massaved sänktes med ca 20 kr/m3 i början av året. Även priset på importerad massaved har successivt sänkts. Prisnivån på sågtimmer sänktes något runt halvårsskiftet men har nu stabiliserats. Nettoomsättningen under niomånadersperioden var för skogsrörelsen 1 047 (1 115) Mkr och rörelseresultatet uppgick till 153 (152 Mkr). I resultatet ingår realisationsvinster med 9 (13) Mkr från markförsäljning. Korsnäs Industrirörelse Marknadsläget för papper, kartong och fluffmassa har sedan senvåren undergått en påtaglig förbättring. Orderingången har varit stark för samtliga produkter och leveranserna under tredje kvartalet ligger sammantaget 11% över motsvarande period föregående år. För såväl kartong som papper överträffas föregående års nivå samtidigt som fluffmassa dock har en lägre leveransvolym. Kapacitetsutnyttjandet för senaste kvartalet har varit fortsatt högt men något lägre än tredje kvartalet 1998 (-2%). Fortsatta prishöjningar har genomförts för fluffmassa. För vissa kartongprodukter och papper har likaledes prisförbättringar i lokal valuta uppnåtts, dock till en del neutraliserat genom den förstärkta kronkursen. Årets första nio månader har för Korsnäs förpackningsverksamhet präglats av lägre efterfrågan i hela Europa jämfört med motsvarande period i fjol vilket i kombination med överkapacitet har resulterat i sänkta marginaler. Leveranserna minskade med 5% jämfört med föregående år. Sista fasen av konsolideringsprogrammet i Tyskland kommer att genomföras i slutet av året då fabriken i Freden stängs varvid dess produktion överflyttas till Aachern. Vid den engelska fabriken genomfördes under tredje kvartalet personalrationaliseringar på ca 20% genom ökad automatisering. Anläggningarna i Kroatien och Serbien är nu åter i full drift. Trävarumarknaden har under perioden varit svag. Leveranserna under det tredje kvartalet minskade med 5% jämfört med motsvarande period 1998, till följd av inkörningsproblem med ny sågutrustning. Nettoomsättningen för Industrirörelsen för de tre första kvartalen uppgick till 3.440 (3.579) Mkr och rörelseresultatet blev 185 (465) Mkr. TRANSCOM AB Transcoms verksamhet omfattar att för konsumentintensiva företag bygga, underhålla och utveckla individuellt anpassade kundvårdsprogram. Inom detta område är Transcom den ledande leverantören i Skandinavien. Sedan bolaget bildades 1995 har verksamheten expanderat kraftigt vad gäller bredd, kvalitet och volymer. Idag kan Transcom erbjuda skräddarsydda lösningar med hänsyn till företags individuella krav på servicenivå. Under året har bolaget etablerat sig såväl i Norrköping som i Helsingfors, Finland. Satsningen på utgående telefoni har under året tagit fart och är under stark expansion. Utgående samtal har ökat från ca 50.000 till ca 700.000 jämfört med samma period föregående år. Inkommande samtal har under året ökat från ca 5 miljoner samtal till ca 8,9 miljoner samtal. Utöver detta hanteras ca 3,3 miljoner debiterbara administrativa ärenden (föregående år ca 1,9 miljoner) Per den 30 september 1999 hade Transcom 1.805 anställda, varav 1.314 i Sverige, 280 i Danmark, 191 i Norge och 20 i Finland. Vid samma tidpunkt 1998 uppgick antalet anställda till 1.321. Marknaden för tjänster relaterade till kundservice antas fortsätta att växa med 35-40% per år. Transcoms nettoomsättning för perioden januari-september ökade med 76% och uppgick till 399 (227) Mkr. Rörelseresultatet för samma period blev 19 (4) Mkr. COLLECT SWEDEN AB Collect Sweden AB (tidigare Loyalty Management Sweden AB) har till uppgift att leverera lojalitetsprogram för sina klientföretag. Bolaget startade sin verksamhet i april 1998 och lanserade under hösten 1998 kundklubben Collect för sina klienter Comviq, Kabelvision, Tele2 och Viasat. Under 1999 har elbolaget Sydkraft och resebyråkedjan Big Travel anslutit sig till Collect. Bolaget har under året fördubblat antalet kunder och uppgick per den 30 september 1999 till ca 400.000. Årstakten på kundernas omsättning inom Collectprogrammet har ökat med 141% sedan lanseringen 1998. Under tredje kvartalet har expansionen av Collect i Europa påbörjats. Innan året är slut kommer kundklubbsprogrammet att vara lanserat i Tyskland, Frankrike, Italien, Holland, Schweiz, Österrike och Luxemburg. I början av nästa år skall programmet etableras i Danmark och Norge. Nettoomsättningen för årets tre första kvartal nådde 22 (18) Mkr och rörelseresultatet uppgick till -2 (-4) Mkr. CIS CREDIT INTERNATIONAL SERVICES AB CIS är ett "Business Service Center" som tillhandahåller ekonomi- och kredithantering för såväl små företag som koncerner. Tjänster som erbjuds är främst redovisning, controlling, kreditvärdering, inkasso, juridik och ekonomisupport. För att möta efterfrågan har införandet av olika automatiseringsfunktioner påbörjats. Vidare har för att tillmötesgå marknadens och kundernas önskemål på rationell fakturering installation av nytt faktureringssystem påbörjats. Både Scanning och Workflow samt faktureringssystem kommer att driftsättas under fjärde kvartalet. Per den 30 september hade CIS 149 anställda, vilket motsvarar en ökning med 60% jämfört med föregående år. Under 1999 har kundbasen fortsatt att öka kraftigt. För att kunna hantera kreditkortsansökningar har arbetet med etablering av verksamhet i Tyskland och Schweiz startat under fjärde kvartalet 1999. Bolagets nettoomsättning för de tre första kvartalen ökade med 76% och uppgick till 45 (25) Mkr medan rörelseresultatet blev 5 (4) Mkr. ÖVRIGA DOTTERBOLAG Övriga dotterbolag består bland annat av de rörelsedrivande dotterbolagen, Fagersta Australia, TV1000 och AirTime. Fagersta Australias försäljning och marginaler har förbättrats under årets första nio månader tack vare en stark inhemsk efterfrågan inom byggverksamheten. Tillväxten i TV1000 har sedan september 1998 varit god. Antalet abonnenter har ökat med 26% till 344.000 (272.000). Enligt särskild överenskommelse mellan Kinnevik och Modern Times Group MTG AB (MTG) distribuerar MTG premiumkanalerna TV1000 och TV1000 Cinema. Kinnevik täcker under 1999 förlusten i TV1000 upp till 30 Mkr och därutöver ansvarar MTG. Från och med år 2000 ansvarar MTG för hela resultatet i TV1000. AirTime har under året ökat marknadsandelarna inom såväl TV- som radioreklamförsäljning. Nettoomsättningen ökade under årets första nio månader med 24% till 61 Mkr. Under tredje kvartalet sålde Kinnevik sitt dotterbolag SMA Maskin AB till Machinium Oy samt fastigheter vari SMA bedriver sin verksamhet. Försäljningarna medförde reavinster om sammantaget 39 Mkr samt gav ett likviditetstillskott för Kinnevikkoncernen om 260 Mkr. Nettoomsättningen för övriga dotterbolag uppgick till 998 Mkr jämfört med 854 Mkr samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -5 Mkr jämfört med -46 Mkr föregående år. MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. (MIC) 34% Marknadsvärdet på Kinneviks innehav av MIC-aktier uppgick per den 30 september 1999 till 3.818 Mkr. Den 22 november 1999 var marknadsvärdet 6.058 Mkr. Antalet abonnenter i MIC uppgick per den 30 september 1999 till 1.915.464, vilket innebär en ökning på 64% under den senaste 12-månadersperioden. Antalet abonnenter proportionellt till MICs ägarandel uppgick till 1.199.393, en ökning med 74%. Det av MIC minoritetsägda bolaget NetComs abonnentstock är ej medräknad i ovannämnda abonnentsiffror. Under oktober minskade MIC sin ägarandel i NetCom AB från 6.64% till 5.77% och gjorde därmed en reavinst om 34,8 MUSD. Vidare ökade MIC sin ägarandel i Comcel i Guatemala i oktober från 47% till 55%. MIC är för närvarande största delägare i 30 bolag i 19 länder som tillsammans utgör en marknad omfattande 455 miljoner människor. Nettoomsättningen uppgick till 402 (337) MUSD. Rörelseresultatet från verksamheten före avskrivningar uppgick till 92 (101) MUSD. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE COMMUNICATION S.A. (SEC) 45% Marknadsvärdet på Kinneviks innehav av SEC-aktier samt konvertibla förlagslån i SEC uppgick per den 30 september 1999 till 5.967 Mkr. Under fjärde kvartalet har Kinnevik avyttrat ca 5,4 miljoner aktier med en reavinst om 108 Mkr. Den 22 november 1999 har Kinnevik konverterat samtliga konvertibla förlagslån i SEC. Den 22 november 1999 uppgick marknadsvärdet av Kinneviks SEC-aktier till 8.686 Mkr. SEC består främst av Tele2 Europe, vars verksamhet omfattar nationella och internationella fasttelefonitjänster. Tele2 Europe började året med verksamhet i Tyskland, Holland och Schweiz. Under mars 1999 startade man verksamhet i Österrike och Frankrike, i början av april i Italien samt i oktober i Luxemburg. Bolaget har också licens i Irland. Antalet abonnenter per den 30 september 1999 uppgick till 2.201.926 (541.694), vilket är en ökning med 306%. I SEC ingår även 3C Communications, Transcom International, Transcom Europe samt mobiltelefoniföretaget Tango i Luxemburg. Antalet abonnenter i Tango uppgick per den 30 september 1999 till 63.344 (25.774), vilket är en ökning med 146%. Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 377 MDEM, rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -213 MDEM. ÖVRIGA INTRESSEBOLAG Övriga intressebolag består bland annat av MTV Produktion AB 42% samt 34% ägarandel i Viking Telecom AB. Resultatet från övriga intressebolag uppgick netto till -35 Mkr. FINANSIELL STÄLLNING Koncernens likviditet, inklusive kortfristiga placeringar och outnyttjade kreditlöften var vid utgången av tredje kvartalet 2.754 (3.146) Mkr. Koncernens räntebärande nettoupplåning uppgick till 5.486 (4.624) Mkr. Den genomsnittliga räntekostnaden för perioden uppgick till 4,1% (5,4%) (räknat som räntekostnader i relation till genomsnittliga räntebärande skulder exklusive pensionsskulder och konvertibelskuld). Koncernens investeringar (exklusive aktieköp) under perioden uppgick till 547 (604) Mkr. Under mars 1999 tecknade Kinnevik tillsammans med MIC ett konvertibelt förlagslån i SEC om 100 MDEM vardera. Soliditeten uppgick per den 30 september till 29% (37%). Efter hänsyn tagen till övervärde i börsnoterade värdepapper uppgick soliditeten till 58% (62%). Nettoflödet av koncernens in- och utflöden i valuta uppgår på årsbasis till ett nettoinflöde av utländsk valuta om ca 1.200 Mkr. NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE Bokslutskommuniké för helåret 1999 beräknas offentliggöras den 22 februari 2000. Stockholm 1999-11-23 Verkställande direktören Delårsrapporten har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/23/19991123BIT00440/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/23/19991123BIT00440/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Satsar på långsiktig förvaltning av större aktieposter i rörelsedrivande företag, i syfte att öka substansvärdet. (Källa: http://www.delphi.se).

Prenumerera

Dokument & länkar