Industriförvaltnings AB Kinnevik delårsrapport 2001 1 januari-30 september

INDUSTRIFöRVALTNINGS AB KINNEVIK DELåRSRAPPORT 2001 1 JANUARI-30 SEPTEMBER FÖRVALTNING Aktieägarna biföll under bolagsstämman den 18 maj styrelsens förslag att dela ut samtliga aktier i Transcom WorldWide S.A. (Transcom) till Kinneviks aktieägare. Avstämningsdag för utdelningen av Transcom var den 4 september och handel inleddes på Nasdaq i New York och på Stockholmsbörsens O-lista den 6 september. För varje A-aktie i Kinnevik erhölls en A-aktie i Transcom och för varje B-aktie i Kinnevik erhölls 0,65 B-aktier och 0,35 A-aktier i Transcom. Transcoms resultaträkning ingår ej i Kinnevikkoncernens utfall för årets första nio månader 2001 och i jämförelsetalen pro forma för 2000. Sedan 1976 har Kinnevikaktien, genom kursstegring och utdelningar, inklusive värdet av erbjudanden om teckning av aktier, givit en genomsnittlig effektiv avkastning om 22% per år. Under de senaste 5 åren har Kinnevikaktien givit en genomsnittlig effektiv avkastning om 20% per år. Värdet av koncernens innehav av börsnoterade värdepapper uppgick per den 30 september 2001 till 9.051 Mkr. Den 24 oktober 2001 uppgick värdet till 11.962 Mkr, vilket innebär att bokfört värde överstiger marknadsvärdet på koncernens börsportfölj vid samma datum med 936 Mkr. RESULTAT FÖR ÅRETS FÖRSTA NIO MÅNADER 2001 Nettoomsättningen de första nio månaderna uppgick till 4.668 (4.030) Mkr. Korsnäs Holdingkoncernens nettoomsättning uppgick till 4.460 (3.814) Mkr. För övriga dotterbolag uppgick nettoomsättningen till 208 (216) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 747 (1.164) Mkr. I resultatet ingår resultat av företagsutveckling och resultat vid försäljning av värdepapper med 146 (774) Mkr. Exkluderas dessa ökade rörelseresultatet till 601 (390) Mkr, dvs med 54%. Resultatandelar i intresseföretag uppgick netto till -201 (-595) Mkr, varav Millicom International Cellular S.A. (MIC) uppgick till -173 Mkr. MICs aktieinnehav i Tele2 har med effekt från årets ingång klassificerats som långsiktigt och redovisas i Kinnevik till anskaffningsvärde. Detta medför att Kinneviks andel av MICs nedskrivningar under första halvåret 2001 om 475 Mkr ej längre belastar resultatandelen i MIC. RESULTAT FÖR DET TREDJE KVARTALET 2001 Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 1.481 (1.316) Mkr. Korsnäs Holdingkoncernens nettoomsättning uppgick till 1.420 (1.265) Mkr. För övriga dotterbolag uppgick nettoomsättningen till 61 (51) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 203 (187) Mkr. I resultatet ingår resultat av företagsutveckling och resultat vid försäljning av värdepapper med -4 (24) Mkr. Exkluderas dessa ökade rörelseresultatet till 207 (163) Mkr, dvs med 27%. Resultatandelar i intresseföretag uppgick netto till -27 (85) Mkr, varav MIC uppgick till -7 Mkr. MELLERSTA SVERIGES LANTBRUKS AB En i allo varm och torr sommar skapade inte de optimala förutsättningarna för en god skörd. Bristen på vatten orsakade skördebortfall. Dock kan vi konstatera att kvaliteten överlag blivit god vilket lär skapa en tillfredsställande prisnivå vid försäljning. De ekologiska odlingarna har även i år givit en bra skörd. Den regniga hösten försvårade däremot höstsådden, vilken är beroende av en torrare och varmare senhöst för att grödan ska utvecklas tillfredsställande. Under tredje kvartalet har AB Russelbacka och Svedberga Lantbruks AB sålts. Försäljningarna resulterade i en realisationsvinst om 42 Mkr i koncernen. I vårt polska intressebolag Rolnyvik har utvecklingen varit likartad. En torr sommar gav återverkningar i skördevolymerna vilket till en del uppvägs av en god prisutveckling på den inhemska marknaden. Den regniga hösten har gjort att planerad höstsådd inte kunnat fullföljas. Denna areal får istället sås till våren. Mjölkproduktionen utvecklas enligt plan. Egendomarna i Polen omfattar totalt 4.676 hektar samt innehåller 750 mjölkkor och 900 ungdjur. Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 10 (12) Mkr och rörelseresultatet blev 4 (6) Mkr. Nettoomsättningen i intressebolaget Rolnyvik uppgick under perioden juni till september 2001 till 12 Mkr och rörelseresultatet blev -2 Mkr. KORSNÄS HOLDING AB Korsnäs Holding AB är moderbolag till Korsnäs AB, som tillsammans med sina dotterbolag bildar Korsnäskoncernen. Nettoomsättningen för Korsnäskoncernen för perioden januari-september uppgick till 4.460 (3.814) Mkr och rörelseresultatet blev 680 (478) Mkr. Rörelsemarginalen var 15% (13%). Resultatet efter finansnetto uppgick till 625 (407) Mkr. Korsnäs Skog Virkesmarknaden kännetecknas av fortsatt vikande massaveds- och sågtimmerpriser. Råvarulagren i Sverige är höga och vi arbetar med åtgärder för att sänka nivåerna. Korsnäs avverkningar koncentreras fortsatt till egna skogar, efter att under första kvartalet koncentrerats till avverkningsrätter. Detta har bidragit till ett förbättrat resultat under andra och tredje kvartalet. Angreppen av Greminellasvampen har drabbat Korsnäs relativt lindrigt men kommer att leda till vissa avverkningar för att skadorna inte ska förvärras. Organisationsutvecklingen går vidare med att skapa Regioner i stället för dagens uppdelning på Förvaltningar och Bevakningar. Den nya organisationen börjar gälla från 1 januari 2002. Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 1.156 (1.057) Mkr och rörelseresultatet nådde 174 (152) Mkr. Korsnäs Industrirörelse Marknadsläget har under tredje kvartalet präglats av avmattning i efterfrågan inom samtliga produktområden. Leveranserna för pappers-, massa- och kartongprodukter under årets första nio månader ligger sammanlagt knappt 3% över motsvarande tid föregående år. Prisnivåerna är förhållandevis stabila, vilket i kombination med den svaga svenska kronan medfört att medelpriset på avsaluprodukter från Korsnäsverken ligger ca 6% högre än motsvarande period föregående år. De totala intäkterna är ca 9% högre än under perioden januari-september förra året. På kostnadssidan fortsätter effekterna av inledda personalöversyner att visa sig i reducerade personalkostnader. Åtgärder i syfte att sänka kostnadsnivån fortgår. En anpassning av personal- och kapacitetsnivåer på enskilda produktområden är under genomförande. På kostnadssidan har industrirörelsen dragit nytta av sjunkande råvarupriser, men samtidigt har de höga energipriserna under perioden haft en betydande negativ inverkan på resultatet. Produktionsutfallet inom Korsnäsverken för januari-september 2001 uppgick till totalt 506.000 ton, en ökning med 2% jämfört med samma period föregående år. I slutet av september påbörjades en större ombyggnad på PM4 som kommer att resultera i högre produktionskapacitet för kartongprodukter. Den förbättrade prisnivån i kombination med kostnadssänkande åtgärder har medfört en betydande resultatförbättring för verksamheten inom Korsnäsverken. Nettoomsättningen för Korsnäs förpackningsverksamhet har ökat med 39% jämfört med årets första nio månader i fjol vilket huvudsakligen beror på förvärvet av UPM-Kymmenes säckverksamhet, Walki Sack. Trots försämrade marknadsförhållanden fortsätter förlusterna att minska, vilket främst förklaras av betydande omstrukturering i form av personalnedskärningar och övriga kostnadsbesparingar. Totalt har antalet anställda hittills reducerats med 14% under 2001. För närvarande pågår förhandlingar om ytterligare reduktion i personalstyrkan p g a vikande efterfrågan och höjd produktivitet. Verksamheten har organiserats i sex regioner i syfte att öka takten i pågående omstrukturering av produktionsanläggningar. Resultatet för divisionen har förbättrats jämfört med motsvarande period föregående år men är fortfarande på en otillfredsställande nivå. Marknaden för furuträvaror har under tredje kvartalet visat positiva signaler. Trävarumarknaden bedöms fortsättningsvis under året att sakta stärkas. Produktionen ligger 10% lägre än föregående år. Det är framförallt inkörning av nya produktionsanläggningar som förorsakar minskad produktion. Åtgärder har vidtagits för att minska störningarna. Leveransvolymen är 8% lägre till ett medelpris på samma nivå som föregående år. Nettoomsättningen för Korsnäs industrirörelse uppgick under årets första nio månader till 4.093 (3.523) Mkr och rörelseresultatet uppgick till 526 (343) Mkr. WORLDWIDE LOYALTY B.V. Worldwide Loyalty B.V. har till uppgift att leverera lojalitetsprogram och riktade marknadsaktiviteter till sina kunder genom kundklubben Collect. Bolaget startade sin verksamhet i Sverige i april 1998 för att förbättra kundlojaliteten till Kinnevik närstående bolag. Under hösten 1998 lanserades Collect för partnerbolagen Comviq, Kabelvision, Tele2 och Viasat. Under 1999 och 2000 anslöt sig Sydkraft, Big Travel, Moderna Fonder och Hertz. Under 2001 har First Hotels och Flygvaruhuset (ersättning av Big Travel) anslutit sig till Collect. Verksamheten bedrivs primärt i Sverige och Danmark samt i Norge genom intressebolaget Trumf. Trumfs största kunder är Norska Shell och daglivaruföretaget Norgesgruppen. Under förra året anslöt sig Tele2 och Viasat till Trumf som lanserats under namnet Collect Trumf. Antalet medlemmar i Collect uppgår till 2.410.000 varav 850.000 i Sverige, 60.000 i Danmark och 1.500.000 i Norge. Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 31 (38) Mkr. Omsättningsminskningen är hänförlig till att antalet länder på kontinenten som bearbetas har reducerats. Rörelseresultatet blev -24 (- 4) Mkr. Collect Trumf omsatte under samma period 60 (47) Mkr och rörelseresultatet blev 4 (0). CIS CREDIT INTERNATIONAL SERVICES AB CIS etablerades 1995 och erbjuder alla funktioner som ingår i ett företags ekonomiavdelning såsom kund- och leverantörsreskontra, redovisning och kreditinformation. CIS tillhandahåller samtidigt ett fullständigt utbud av tjänster inom lön och inkasso. CIS kunder får tillgång till specialister som sköter hanteringen på ett effektivt sätt, samt till effektiva och flexibla affärssystem med moderna webb-gränssnitt. För kunderna innebär detta bl a högre kvalitet till lägre kostnad, samt möjlighet till ökad fokusering på kärnverksamheten. Bland CIS kunder finns MTG, Tele2, Carlsberg, Nordea, SCA och Domstolsverket. Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 121 (78) Mkr en ökning med 55%. Antalet anställda uppgick per den 30 september 2001 till 279 (229), en ökning med 22%. Rörelseresultatet uppgick till 2 (-1) Mkr. ÖVRIGA DOTTERBOLAG Övriga dotterbolag består bl a av det rörelsedrivande dotterbolaget AirTime (AT) AB 55%. Nettoomsättningen för AirTime under årets nio första månader uppgick till 32 (70) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till -14 (-2) Mkr. Den främsta anledningen till den minskade nettoomsättningen är att bolagets största kund TV3 sade upp försäljningsavtalet att gälla från den 31 december 2000. Bakgrunden till uppsägningen var den dåliga publicitet som skapats kring AirTime genom TV4s stämningar och kampanjer i media. En annan bidragande orsak till den minskade nettoomsättningen är en vikande marknad inom försäljning av radioannonsering. Genomförda kostnadsreduceringar har ej kompenserat för intäktsbortfallet från TV3 och minskad försäljning av radioreklam varför bolagets rörelseresultat kraftigt försämrats. Kinnevik har under sommaren erbjudit aktieägarna i Goodguy att överlåta sina aktier till Kinnevik. Aktieägare representerande 99,8% av aktiekapitalet har accepterat erbjudandet. Arbetet med att få resterande aktieägare att acceptera uppköpserbjudandet på oförändrade villkor fortskrider. Goodguys verksamhet har under året avvecklats i enlighet med den plan som framlades i uppköpserbjudandet. INTRESSEBOLAG OCH öVRIGA AKTIEINNEHAV Per den 30 september 2001 bestod Kinneviks långsiktiga innehav av följande börsnoterade värdepapper: · Millicom International Cellular S.A. ("MIC"), 16.383.224 aktier motsvarande 33,5% av rösterna och kapitalet. · Tele2 AB ("Tele2"), 22.966.558 aktier motsvarande 19,6% av rösterna och 15,9% av kapitalet. · Modern Times Group MTG AB ("MTG"), 5.554.718 aktier motsvarande 14,1% av rösterna och 8,4% av kapitalet. · Metro International S.A. ("Metro"), 5,625,157 aktier motsvarande 13,8% av rösterna och 7,4% av kapitalet. Efter rapportperiodens slut har Metro den 4 oktober 2001 genomfört en nyemission. Kinnevik har deltagit i nyemissionen och förvärvat ytterligare 10.236.138 A-aktier i Metro till en teckningskurs om 21 kronor per aktie. Kinneviks innehav i Metro uppgår därefter till 27,8% av rösterna och 14,5% av kapitalet. · Viking Telekom AB ("Viking"), 4.657.000 aktier motsvarande 23,9% av rösterna och kapitalet. · Cherryföretagen AB ("Cherry"), 5.853.833 aktier motsvarande 26,4% av rösterna och 28,7% av kapitalet. Aktieinnehaven i MTG, Metro och Invik har omklassificerats till långsiktiga innehav per 1 juli 2001. MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. (MIC) 34% Marknadsvärdet på Kinneviks innehav av MIC-aktier uppgick per den 30 september 2001 till 1.851 Mkr. Den 24 oktober 2001 var marknadsvärdet 2.145 Mkr. MIC noteras på Nasdaq i New York samt på Luxemburgs Fondbörs. MIC är en av världens ledande operatörer för mobiltelefonitjänster med verksamhet i Asien, Latinamerika, Ryssland och Afrika. Dessutom ingår MACH, det största GSM-clearing bolaget i världen. Antalet abonnenter i MIC uppgick per den 30 september 2001 till 3.709.058 (2.653.684), vilket innebär en ökning med 40% under den senaste 12-månadersperioden. Antalet abonnenter proportionellt till MICs ägarandel uppgick till 2.656.947 (1.735.388), en ökning med 53%. Det av MIC minoritetsägda bolaget Tele2s abonnentstock är ej medräknad i ovan nämnda abonnentsiffror. MIC är för närvarande delägare i 33 bolag i 20 länder som tillsammans utgör en marknad omfattande 578 miljoner människor. Nettoomsättningen under årets första nio månader uppgick till 519 (411) MUSD. Rörelseresultatet förbättrades till 66 (-72) MUSD. Resultat efter finansnetto uppgick till -352 (410) MUSD. I resultatet ingick realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar med 29 (666) MUSD. MICs resultat har under 2001 i enlighet med IAS (International Accounting Standards) belastats med värdeanpassad nedskrivning av marknadsnoterade aktier i Tele2 med 288 MUSD. Exkluderas dessa poster förbättrades resultatet efter finansnetto till -93 (-256) MUSD. Aktieinnehavet i Tele2 är från detta kvartal klassificerat som långsiktigt i MICs redovisning. Eftersom värdenedgången i innehavet bedöms vara tillfällig har Kinnevik i enlighet med svenska redovisningsregler upptagit aktieinnehavet i Tele2 till MICs anskaffningsvärde vid beräkning av resultat från andel i intresseföretag. Den förändrade redovisningen påverkar även Kinneviks tidigare redovisade resultat för det första och andra kvartalet 2001. Resultat från andelar i intresseföretag har därmed för perioden januari-juni 2001 förbättrats med 475 Mkr jämfört med tidigare redovisat resultat. Kinneviks innehav i MIC har per den 30 september 2001 ett redovisat värde om 1.041 Mkr att jämföra med ett marknadsvärde på 1.851 Mkr. FINANSIELL STÄLLNING Koncernens likviditet inklusive outnyttjade kreditlöften var per den 30 september 2001 1.771 (2.290) Mkr. Koncernens räntebärande nettoupplåning uppgick till 7.316 (7.230) Mkr. Från 30 september 2001 exkluderas korta placeringar i beräkningen av koncernens nettoupplåning. Den genomsnittliga räntekostnaden för årets första nio månader uppgick till 5,0% (4,9%) (räknat som räntekostnader i relation till genomsnittliga räntebärande skulder exklusive pensionsskulder). Koncernens investeringar (exklusive investeringar i finansiella anläggningstillgångar) uppgick under perioden till 264 (440) Mkr. Soliditeten uppgick per den 30 september 2001 till 55% (35%). Efter hänsyn tagen till under respektive övervärde i börsnoterade värdepapper uppgick soliditeten till 51% (67%). Baserat på börskurser per den 24 oktober uppgick soliditeten till 54%. Nettoflödet av koncernens in- och utflöden av utländsk valuta uppgår på årsbasis till ett nettoinflöde om ca 1.500 Mkr. NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE Bokslutskommuniké för helåret 2001 beräknas offentliggöras den 19 februari 2002. Stockholm 25 oktober 2001 Verkställande direktören Delårsrapporten har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01500/bit0002.DOC Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01500/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Satsar på långsiktig förvaltning av större aktieposter i rörelsedrivande företag, i syfte att öka substansvärdet. (Källa: http://www.delphi.se).

Dokument & länkar