Kinnevik säljer TV1000

Kinnevik säljer TV1000 Industriförvaltnings AB Kinneviks ("Kinnevik") helägda dotterföretag TV1000 Sverige AB säljer hela verksamheten till Modern Times Group MTG AB ("MTG"). Verksamheten består av filmkanalen TV1000 och dess systerkanal TV1000 Cinema som sedan tidigare opereras och distribueras i Norden inom ramen för MTG-bolaget Viasat Broadcasting. MTG har beslutat att utnyttja sin option att förvärva TV1000s verksamhet från Kinnevik. Optionsavtalet träffades i samband med utdelningen av MTG från Kinnevik i september 1997, då Kinnevik på grund av tvist med dåvarande minoritetsägare behöll TV1000. Under perioden har MTG, i enlighet med managementavtal, ansvarat för TV1000s verksamhet, vilket varit framgångsrikt. Antalet abonnenter har under perioden ökat med 84 procent från sista juni 1997 till sista december 1999. Kanalen uppvisar dock fortfarande förlust. Köpeskillingen uppgår till 1.156 MSEK och motsvarar TV1000s marknadsvärde. Köpeskillingen avses erläggas med 1.689.189 nyemitterade aktier i MTG, varav 422.297 A-aktier och 1.266.892 B-aktier. Teckningskursen uppgår till ett genomsnitt av slutkursen på MTG-aktierna de senaste 15 börsdagarna och motsvarar köpeskillingen minskat med den optionspremie om 256 MSEK som MTG erlagt under åren 1997, 1998 och 1999. Försäljningen av TV1000 innebär att Kinnevik-koncernen redovisar en reavinst om ca 800 MSEK. Om MTG inom en treårsperiod avyttrar TV1000 ska en tredjedel av vinsten, under vissa omständigheter, vid en sådan försäljning tillfalla Kinnevik. Affären är villkorad av beslut på ordinarie bolagsstämma i MTG. Stockholm den 23 mars 2000 INDUSTRIFÖRVALTNINGS AB KINNEVIK För ytterligare information: Vigo Carlund, VD och koncernchef, 08-562 000 00. Industriförvaltnings AB Kinnevik är noterat på Stockholms Fondbörs A-lista under symbolerna KINVA och KINVB samt på Nasdaq i New York under symbolerna KVIKA och KVIKB. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00880/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00880/bit0002.pdf

Om oss

Satsar på långsiktig förvaltning av större aktieposter i rörelsedrivande företag, i syfte att öka substansvärdet. (Källa: http://www.delphi.se).

Dokument & länkar