Delårsrapport januari - september 1999

1999-11-18 Delårsrapport januari - september 1999 - Intäkterna ökade med 32 % till 492,6 Mkr (374,2) - Resultat efter finansnetto uppgick till 2,5 Mkr (-16,9), exklusive pensionsreserv - Operativt resultat betydligt bättre än 1998 - Integrationen av VAB slutförd och omstruktureringskostnader tagna - Goda förutsättningar för bättre resultat från och med fjärde kvartalet Verksamheten Intäkterna uppgick till 492,6 Mkr, en ökning med 32% jämfört med samma period i fjol. Ökningen beror både på företagsförvärv och organisk tillväxt. Resultat efter finansnetto uppgick till 2,5 Mkr (-16,9). Konsultrörelsens operativa resultat förbättrades väsentligt i jämförelse med 1998. Periodens resultat belastas dock av betydande engångsposter, främst beroende på förvärvet av konsultföretaget VAB. Integrationskostnaderna har varit högre än väntat. I samband med delårsbokslutet har därtill reserveringar gjorts i några större uppdrag på grund av osäkerhet om projektens ekonomi. Integrationen av VAB är nu avslutad. Till följd av detta har tidigare upplagd omstruktureringsreserv om 11,4 Mkr i sin helhet lösts upp, vilket täcker en del av integrationskostnaderna. Flyttningen av två av koncernens största kontor, Stockholm och Umeå, medför kostnadsminskningar från och med nästa år men har belastat tredje kvartalets resultat i år. Inom KM Elteknik har ett projekt för programvaruutveckling medfört högre kostnader än beräknat. Systemet är nu i drift hos kunder och endast mindre utvecklingsarbeten återstår. Engångsposter av betydelse har reserverats i bokslutet för tredje kvartalet och inga ytterligare engångskostnader väntas uppstå under årets fjärde kvartal. Byggkonjunkturen har medfört ökad efterfrågan på byggtekniska konsulttjänster, särskilt i storstadsregionerna. Det åtgärdsprogram som pågått under hösten har successivt börjat ge resultat. Beläggningen har ökat. Förutsättningarna är därför goda för en betydande förbättring av resultatet från och med fjärde kvartalet i år. Förvärv av Intégria Certifiering I början av september förvärvades Intégria Certifiering AB, ett av landets ledande företag inom kvalitets- och miljöcertifiering. Bland Intégrias kunder märks AstraZeneca, Vattenfall, Pappersgruppen, Skanska Prefab och Orrefors Kosta Boda. Förvärvet innebär att KM stärker sin position inom den växande marknaden för miljö- och kvalitetscertifiering. Pensionsreserv KMs andel av SPPs pensionsreserv har fastställts till 175 Mkr, vilket är ca 40 Mkr mer än tidigare beräknat. Till skillnad från delårsrapporterna för första och andra kvartalet har medlen inte tillgodoräknats i tredje kvartalets resultat. Skälet är Redovisningsrådets rekommendation från augusti 1999 med innebörd att SPP-medlen skall tas upp som en tillgång först när tidplanen för utbetalningen är fastställd. Budet på KM Lab klart Extra bolagsstämma i KM för beslut om utbetalning av KM Lab hålls måndagen den 29 november 1999 kl 17.30 i Stockholm. Sista dag för handel i KM-aktien med rätt till utbetalning av KM Lab är bolagsstämmodagen den 29 november. Kallelse och prospekt har skickats till KMs aktieägare. Likvid för aktierna i KM Lab beräknas utbetalas omkring den 9 december. Affären förutsätter 90% anslutning bland aktieägarna. KM Labs resultat ingår i KM-koncernens resultat till och med november månad 1999. KM Lab har en årsomsättning på ca 100 Mkr och ca 180 årsanställda. Eget kapital uppgår till 11 Mkr. Bolagets andel av koncernens SPP-medel är 4,5 Mkr. Marknadsutsikter Byggmarknaden har förbättrats betydligt under 1999. I Byggentreprenörernas prognos från oktober beräknas de totala bygginvesteringarna öka med tre procent i år. Nästa år förutses en ökning med åtta procent. Det är framför allt de konjunkturstyrda delarna av byggmarknaden som växer kraftigt och drar med sig hela byggsektorn. Även de offentliga finanserna förbättras i snabb takt, vilket väntas öka även den offentliga sektorns investeringar. Bostadsinvesteringarna ligger fortfarande på låg nivå, men även här kan en uppgång förväntas mot bakgrund av de mycket låga investeringarna under de senaste åren. Byggmarknaden är i högre grad än tidigare koncentrerad till storstäder och regionala tillväxtområden. Även på miljöområdet finns en ökande efterfrågan. Det gäller såväl tjänster inom området miljöledning som teknisk rådgivning i samband marksanering, vattenförsörjning och energihushållning. Alltfler företag miljöcertifierar sin verksamhet, vilket ökar efterfrågan på miljöledningssystem, miljöutredningar och miljörevisioner. Efterfrågan på industritekniska konsulttjänster är god och växande vad gäller systemtekniska lösningar och kvalificerade tjänster inom industriautomation och processutveckling. Den fortsatt goda industrikonjunkturen bidrar till hög förändrings- och effektiviseringstakt, där kvalificerat konsultstöd efterfrågas. Inom infrastruktur är utvecklingen stabil och efterfrågan styrd av politiska ställningstaganden. På trafikområdet planeras betydande investeringar, såsom Botniabanan och Citytunneln i Malmö. Den starka tillväxten i Stockholm gör återstående delar av Ringen-projektet högaktuella. Även i Göteborg finns stora investeringsplaner. Intäkter och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick till 492,6 Mkr (374,2). Resultat efter avskrivningar uppgick till 5,2 Mkr (-17,5). Finansiell ställning Koncernens likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar, uppgick på balansdagen till 5,6 MKr (1998-12-31:40,6). Minskningen i likviditeten beror i huvudsak på gjorda förvärv. Soliditeten var 34% (1998-12-31:43). Eget kapital per aktie uppgick till 27,41 kr (1998-12-31: 27,16). Inklusive fordran på SPP uppgår eget kapital per aktie till 58,34 kr. Investeringar Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick under perioden till 46,1 Mkr (9,7). Kommande rapport Bokslutskommuniké lämnas den 10 februari 2000. Stockholm den 18 november 1999 Christer Samuelsson Verkställande direktör För ytterligare information kontakta VD Christer Samuelsson 08-555 230 31 eller Informationschef Leif Jacobsson tel 070-650 74 61 KM-KONCERNEN Jan-Sept Jan-Sept Helår Resultaträkningar, Mkr 1999 1998 1998 Nettoomsättning 492,6 374,2 521,1 Personalkostnader -328,0 -263,2 -349,6 Övriga externa kostnader -140,7 -106,7 -159,3 Avskrivningar -18,7 -15,3 -20,8 Nedskrivningar - -6,5 -5,0 Rörelseresultat 5,2 -17,5 -13,6 Finansnetto -2,7 0,6 1,0 Resultat efter fin poster 2,5 -16,9 -12,6 varav engångsposter (-18,5) (-15,9) Skatt enligt schablon -0,7 4,5 2,1 Skatt övrig -1,3 - - Minoritetens andel 0,5 0,8 1,2 Periodens resultat 1,0 -11,6 -9,3 Balansräkningar, Mkr 1999-09-30 1998-09-30 1998-12-31 Immateriella tillgångar 23,3 2,8 2,4 Materiella tillgångar 100,1 63,5 62,9 Finansiella tillgångar 9,2 1,0 0,9 Kortfristiga fordringar 193,7 143,4 152,2 Likvida medel inkl kortfristiga placeringar 5,6 31,5 40,6 Summa tillgångar 331,9 242,2 259,0 Eget kapital 111,6 108,3 110,6 Minoritetsintresse 1,5 1,5 1,8 1) Avsättningar 39,7 31,8 36,2 1) Långfristiga skulder 73,8 12,3 12,2 Kortfristiga skulder 105,3 88,3 98,2 Summa skulder och eget kapital 331,9 242,2 259,0 1) varav räntebärande skulder 90,6 30,3 29,4 Kassaflödesanalyser 1999-09-30 1998-09-30 1998 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 15,0 5,7 17,6 Förändring i rörelsekapital -31,8 4,3 5,3 2) Kassaflöde från löpande verksamhet -16,8 10,0 22,9 Kassaflöde från investeringsverksamhet-46,2 -9,8 -12,7 Kassaflöde från finansieringsverksamhet28,0 0 -0,9 Förändring i likvida medel -35,0 0,2 9,3 Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar (UB) 5,6 31,4 40,6 Outnyttjad checkkredit 16,0 25,0 25,0 Disponibla medel 21,6 56,4 65,6 2)I årets kassaflöde från den löpande verksamheten ingår bl a utbetalning av avgångsvederlag till f d VD med 5,5 Mkr (Helår 1998 2,8) Nyckeltal 1999-09-30 1998-09-30 1998 Rörelsemarginal, % 1,0 -4,7 -2,6 Vinstmarginal, % 0,5 -4,5 -2,4 Avkastning på eget kapital efter schablonskatt, % 1,9 -9,5 -7,1 Avkastning på sysselsatt kapital, % 4,2 -10,8 -7,8 Soliditet, % 34 45 43 Antal årsanställda 965 794 796 Data per aktie 1999-09-30 1998-09-30 1998 Antal aktier, tusental 4 073 4 073 4 073 Resultat efter schablonskatt, kr 0,24 -2,85 -2,80 Eget kapital, kr 27,41 26,60 27,16 Intäkter ResultatÅrsanställda Redovisning per bolag Mkr Jan-Sept Jan-Sept Jan-Sept 19991998 19991998 19991998 KM Bygg & Anläggning 228,9153,7 -0,5-8,1 471 347 KM Elteknik 83,580,8 4,8 6,2 199 189 KM Lab 81,168,0 4,8 3,8 178 152 KM Miljöteknik (ingår förvärv av Intégria 1999)57,345,1 2,5 1,5 108 90 Elimineringar och koncerngemensamt-1,726,6 -6,4-20,9 9 16 Rörelsen 449,1374,2 5,2-17,5 965 794 Bolagets intäkter är redovisade före eliminering av intern fakturering och resultaten är belastade med internränta. a)Omstruktureringskostnader om -11,4 msek har avräknats mot strukturreserv och påverkar därmed inte periodens resultat. Revisionsgranskning Delårsrapporten har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Kjessler & Mannerstråle AB (publ) (Orgnr. 556049-7850) Box 92093, 120 07 STOCKHOLM- Tel. 08-555 230 00 Fax 08-555 230 10 Internet: http:// www.km.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/18/19991118BIT00270/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/18/19991118BIT00270/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar