Kvartalsrapport

Kvartalsrapport januari-mars 1999 *Intäkterna ökade med 35% till 172 Mkr (127) *Antalet medarbetare ökade till 1000 *Resultat efter finansnetto förbättrades till 9,1 Mkr (-1,9) *Förvärvet av VAB genomfört *Fortsatt resultatförbättring förväntas under året Verksamheten Koncernens intäkter uppgick till 172 Mkr. Det är en ökning med 35% i jämförelse med motsvarande period förra året. Tillväxten beror i huvudsak på förvärvet av VAB, som på årsbasis ökar omsättningen med ca 100 Mkr. Förvärvet av Wozniak Arkitekter påverkar årsomsättningen med ytterligare 20 Mkr. Resultat efter finansnetto uppgick till 9,1 Mkr (-1,9). Antalet årsarbetare var under perioden 965 (783). KM Elteknik hade en bra start på året med en god rörelsemarginal. Efterfrågan på industritekniska tjänster är bra. Även KM Lab hade ökade ordervolymer och ett bättre resultat än i fjol. Lab:s verksamhet är säsongsberoende. Merparten av intäkterna genereras under sommarhalvåret och det är normalt med ett förlustresultat under årets första kvartal. KM Miljöteknik redovisar ett resultat i nivå med fjolåret, med fortsatt stark efterfrågan och expansion inom området miljöledning. Den tidigare problemtyngda bygg- och anläggningsverksamheten redovisar en betydande förbättring. Resultatet är 5 Mkr bättre än motsvarande period 1998 och förlust har vänts till vinst. Under perioden lades dotterbolagen KM Anläggningsteknik och KM Byggteknik samman till ett bolag, vilket minskar kostnaderna och stärker marknadsföringen. Resultatförbättringen är en följd både av en bättre marknad och interna åtgärder. Tempot i förändringsarbetet var högt under årets inledning. Företagets strategier, som syftar till lönsam tillväxt, får nu konkret form. Många medarbetare är på bred front engagerade i att utveckla en affärsmässig och medskapande företagskultur, byggd på gemensamma värderingar. Marknadsutsikter Marknadsutsikterna är generellt mer gynnsamma än under fjolåret. Det gäller även bygg- och anläggningsmarknaden, där aktiviteten ökar, främst i storstäder och högskoleorter. Beläggningen har förbättrats. Flera större infrastrukturprojekt upphandlas under 1999, vilket bidrar till ökad efterfrågan. Genom gjorda förvärv har KMs marknadsposition ytterligare förstärkts. Efterfrågan är fortsatt växande på miljöområdet. Det gäller särskilt strategiska tjänster inom miljöledning, miljörevision och utbildning, där KM fortsätter att expandera. KM Lab stärker sin marknadsposition på ett framgångsrikt sätt, trots att totalmarknaden är relativt stabil. Även Lab:s verksamhet i Norge utvecklas positivt. Miljöverksamheten har sammantaget en betydande potential för expansion och ökad lönsamhet. Efterfrågan på industritekniska tjänster är fortsatt bra. KM Elteknik är väletablerat inom exportindustrin och möter en växande efterfrågan inom automation, systemteknik och kvalificerad installationsteknik. Marknaden för industritekniska konsulter kommer att växa, eftersom tempot i förändring av produkter och arbetsprocesser inom industrin blir allt högre. Även för KM Elteknik finns betydande utvecklingspotential. Marknadsutvecklingen, tillsammans med bolagets framtidsinriktade satsningar, skapar grund för en fortsatt resultatförbättring under året. Pensionsreserv Enligt en bedömning av SPP får deras kundföretag i genomsnitt tillgång till företagsanknutna medel motsvarande 9-10 årspremier. För KM innebär detta 130- 140 Mkr som kan användas för att minska bolagets pensionskostnader. Det innebär att KMs finansiella ställning stärks och att bolagets fortsatta expansion underlättas. Pensionsreserven beräknas påverka 1999 års resultat med 20 Mkr, varav 5 Mkr påverkat resultatet under första kvartalet. Intäkter och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick till 172,3 Mkr (126,9). Resultat efter avskrivningar uppgick till 9,9 Mkr (-1,8) och resultat efter finansnetto till 9,1 Mkr (-1,9). VAB redovisas under första kvartalet som dotterbolag. Sammanläggningen är nu genomförd och merparten av verksamheten från och med 1999-04-01 integrerad i KMs dotterbolag. Resultatet för första kvartalet påverkas av integrationskostnader. Besparingar i form av bl a minskad administration får successivt effekt under 1999 och full effekt från och med nästa år. En omstruktureringsreserv på 11,4 Mkr har lagts upp, vilken beräknas tas i anspråk under två år . Motsvarande goodwillpost skrivs av under tio år. Under första kvartalet 1999 togs 1,4 Mkr av reserven i anspråk. Finansiell ställning Koncernens likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar, uppgick på balansdagen till 15,6 Mkr (1998-12-31:40,6). Minskningen i likviditeten beror i huvudsak på gjorda förvärv. Soliditeten var 38% (1998-12-31:43%). Det egna kapitalet per aktie uppgick till 28,85 kr (1998-12-31:27,16). Investeringar Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick under perioden till 24,2 Mkr (12,7). Kommande rapport Delårsrapport för första halvåret lämnas den 12 augusti. Solna den 20 maj 1999 Christer Samuelsson Verkställande direktör För ytterligare information kontakta VD Christer Samuelsson eller informationschef Leif Jacobsson tel 08-655 30 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/20/19990520BIT00290/bit0002.doc Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar