Klaria Pharma Holding (publ) Bokslutskommuniké 1 januari–31 december 2017

Fjärde kvartalet 2017, 1 oktober-31 december

  • FoU-kostnader för kvartalet uppgick till 2,8 Mkr (1,8 Mkr)
  • Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till –4,2 Mkr (-3,0 Mkr)
  • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till –0,14 kr (-0,10 kr)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till – 3,8 Mkr (-2,6 Mkr)

Perioden 1 januari-31 december

  • FoU-kostnader för perioden uppgick till 9,5 Mkr (10,0 Mkr)
  • Resultat efter skatt för perioden uppgick till –12,0 Mkr (-14,6 Mkr)
  • Resultat per aktie för perioden uppgick till –0,39 kr (-0,49 kr)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till – 11,8 Mkr (-14,5 Mkr)
  • Likvida medel per den 31 december 2017 uppgick till 17,1 Mkr (31,1 Mkr)
  • Eget kapital per den 31 december 2017 uppgick till 153,5 Mkr (160,0 Mkr)

Väsentliga händelser

1 januari-31 december 2017:

Klaria ansöker om sitt första egna produktspecifika patent
Klaria meddelade den 27 januari att en patentansökan som täcker KL-00119, Klarias läkemedelskandidat som innehåller anti-migränsubstansen sumatriptan, har skickats in till det brittiska patentverket.

VD tecknar aktier i befintligt optionsprogram
VD Scott Boyer förvärvade i slutet av januari 4 500 aktier i koncernens dotterdotterbolag FFT Pharmaceuticals AB. Scott Boyer ägde efter detta förvärv 8,26% av aktierna i FFT Pharmaceuticals. bolagsstämma 5 juni 2015 fattades beslut om emission av 2,258,000 teckningsoptioner i Klaria Pharma Holding AB med syfte att ersätta de emissioner som Scott Boyer tidigare tecknat i FFT Pharmaceuticals AB. Dessa teckningsoptioner i Klaria Pharma Holding AB har inte nyttjats och har den 31 januari förfallit utan teckning.

Klaria avslutar avtal om likviditetsgaranti
S
edan noteringen Nasdaq First North i oktober 2015 har Klaria Pharma Holding AB haft likviditetsgaranti, vilken avslutades 3 februari 2017. 

Uppdatering av Klaria´s produktportfölj
Den 24
februari 2017 rapporterade Klaria om de positiva resultaten från utvecklingen av första anti-migrän-kandidaten KL-00119 och att det andra migrän-projektet KL-00204 blivit försenat grund av ytterligare formuleringsutveckling.

Klaria byter certified adviser till FNCA
Den 30 mars
meddelade Klaria att FNCA från och med den 3 april 2017 är Certified Adviser för Klaria Pharma Holding AB.

Förvärv av aktier och nyemission
Den 11 maj förvärvade Klaria Pharma Holding 4 500 aktier i dotterdotterbolaget FFT Pharmaceuticals AB av Scott Boyer. Betalning har skett dels kontant 5 000 tkr, dels genom en apportemission av 720 000 aktier i Klaria Pharma Holding. I slutet av året har Klaria Pharma Holding sålt dessa aktier till dotterbolaget Klaria AB, varefter detta dotterbolag nu är 100% ägare av FFT Pharmaceuticals AB. Bolaget har även emitterat 72 000 aktier i en riktad nyemission till bolagets ordförande Björn Littorin.

Klaria signerar avtal med Purdue Pharma (Canada)
Klaria meddelade den 9 augusti att ett exklusivt avtal med Purdue Pharma (Canada) signerats. Avtalet innefattar utveckling, licens och tillverkning av produkten KL-00514 (buckal film som innehåller naloxon). 

Ledande befattningshavare förvärvar teckningsoptioner
Klaria ABs COO, Susan Suchdev, och CTO, Leif Ingemarsson, har förvärvat 150.000 teckningsoptioner vardera i Klaria Pharma Holding AB. 

Internationell patentansökan för KL-00119
Den 20 november meddelade
Klaria att en internationell patentansökan för KL-00119 (buckal film med sumatriptan) har registrerats för att skydda produkten globalt.

Plan klar inför registrering av KL-00119
Klaria
meddelade i slutet av november att planen inför registrering av buckala filmen var klar avseende registreringsstudie och uppskalning till kommersiell produktionsstorlek.

Efter periodens slut:

Klaria registrerar patentansökan för KL-00514 (naloxon)
Den 9 januari meddelade Klaria att en patentansökan hade registrerats hos det brittiska patentverket, vilket är första steget mot ett globalt patentskydd.

Klarias licens har stärkts genom Europeiskt godkännande av grundpatentet
Europeiska Patentkontoret (EPO) har godkänt patentansökan kring hantering, utveckling och tillverkning, vilket Klaria meddelade den 28 januari.

Klaria medlem i Medical Technology Enterprise Consortium (MTEC)
Klaria
meddelade den 7 februari att företaget godkänts som medlem i MTEC, ett amerikanskt konsortium med medlemmar från industrin, akademin och ickevinstdrivande organisationer.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Scott Boyer, 073-0716462, scott.boyer@klaria.com

Virdings Allé 2
754 50 UPPSALA

www.klaria.com

Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klaria (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt listat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter inom smärta och opioidöverdoser. Genom att kombinera en patenterad teknologi en film som fäster i munslemhinnan med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är listat på First North under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.

Taggar:

Om oss

Klarias affärsidé är att utveckla och kommersialisera innovativa produkter med tydliga konkurrens-fördelar inom terapiområdena migrän- och cancerrelaterad smärta. Klarias koncept baseras på en patenterad drug delivery-film, vilken kombineras med kliniskt testade och väl beprövade aktiva substanser. Aktiens kortnamn är KLAR. Remium Nordic är Certified Advisor för Klaria Pharma Holding AB. På klaria.com finns möjlighet att ladda ner komplett bolagsbeskrivning. www.klaria.com/sv/

Prenumerera

Dokument & länkar