Bokslutskommuniké och årsredovisning för 2017/2018

Det interaktiva elearningsutbildningsföretaget Klick Datas verksamhetsår 2017/2018 visar ett redovisat resultat efter skatt om 0 Mkr (-0 Mkr), vilket ger -0,00 SEK/aktie (0,00). Omsättningen blev 5,4 Mkr (6,3 Mkr).

Ingen utdelning föreslås (0,00).

För resultat och balansräkning samt kassaflödesanalys samt förklaringar till utvecklingen hänvisas till redovisade tabeller, förvaltningstext och Noter i bifogande Årsredovisning.
Årsstämma: 29 aug 2018.
Avstämningsdag för utdelning: ej aktuell

Kommande rapporter: Kvartalsredovisning Q1: 4 September 2018
Halvårsrapport: H1 2018/2019: 6 dec 2018.
Insynshändelser sedan förra rapporten: se Finansinspektionens hemsida

Bokslutsrapporten är granskad av bolagets revisorer.

Om Klick Data
Klick Data säljer molntjänsten KlickData/ Klickportalen K3 som är det ledande utbildningssystemet online. Se www.k3.nu

För mer information: www.klickdata.se

__________

Styrelsen

Klick Data AB (publ)

Om oss

Klick Data AB (publ) levererar kunskapsutvecklingstjänster på Internet till företag och organisationer genom den egenutvecklade kompetensportalen Klickportalen K3 (K3), se http://www.k3.nu