Delårsrapport januari - september 2001

Delårsrapport januari - september 2001 * Resultat efter finansnetto 15,1 Mkr (14,3) * Positivt resultat tredje kvartalet för första gången sedan 1995 * Ytterligare stärkt finansiell ställning Försäljning Även tredje kvartalet har kännetecknats av ett svagt marknadsläge. Den allmänna osäkerheten runt konjunkturutvecklingen har sannolikt påverkat kundernas beteende. Officiella rapporter visar dock på en viss ljusning mot slutet av kvartalet och orderingången till den europeiska pappersindustrin ligger något över motsvarande siffror för föregående år. Den är dock betydligt under 1999 års nivå. KLIPPANs ordersituation är för tillfället relativt svag med en till två veckors beläggning på de flesta maskiner. Optimal beläggning är tre till fyra veckor. Omsättningen för perioden, 645,0 Mkr, minskade med 6,4 Mkr eller 1,0% jämfört med motsvarande period föregående år. Detta förklaras av den strategiska inriktningen med lägre volymer i det bulknära sortimentet samt minskad försäljning till marknader med låg lönsamhet. Den svaga svenska kronan och en gynnsam produktmix har medfört att KLIPPANs genomsnittliga intäktsnivå haft en positiv utveckling. Leveranserna uppgick till 67.600 ton, vilket var 8.500 ton (11%) lägre än förra året. Exportandelen var 77% (77). Produktion Produktionen av papper uppgick till 67.800 ton (75.400). Tillverkningen av massa var 20.600 ton (22.300). Det planerade semesterstoppet var en vecka längre än föregående år. Resultat Koncernens rörelseresultat uppgick till 25,4 Mkr (25,7) och resultatet efter finansiella poster till 15,1 Mkr (14,3). Avkastningen på sysselsatt kapital blev 10,5% för den senaste 12-månadersperioden (helår 2000 = 10,7%). I periodens resultat för 2000 ingick jämförelsestörande poster på 20,4 Mkr. För första gången sedan 1995 kan KLIPPAN redovisa ett tredje kvartal med positivt resultat. Resultatförbättringen exklusive jämförelsestörande poster för enbart tredje kvartalet var 16,5 Mkr jämfört med föregående år. Lägre fasta kostnader är en viktig komponent i förbättringen. Det ackumulerade resultatet exklusive jämförelsestörande poster har förbättrats med 21,2 Mkr. Massaprissänkningen har bromsats och inför årets sista kvartal har leverantörerna aviserat prishöjning på runt 5%. Denna har ännu ej accepterats helt av marknaden. Kursdifferenser på 8,0 Mkr redovisas under raden "Övriga intäkter och kostnader" i resultaträkningen. Vid tredje kvartalets utgång var antalet anställda i arbete 505 (520). Förändring av eget kapital [REMOVED GRAPHICS] Investeringar Periodens investeringar var 10,1 Mkr (16,1). 4,0 Mkr av dessa kan hänföras till person- och driftsäkerhetshöjande åtgärder vid brukens högspänningsanläggningar. Resterande investeringar är till övervägande del av effektivitets- och produktionshöjande karaktär. Likviditet och finansiering Koncernens likvida medel, inklusive outnyttjad del av checkräkningskredit, ökade med 43,3 Mkr till 73,5 Mkr. Den räntebärande nettoskulden har under året minskat med 18,4 Mkr. Soliditeten uppgick till 36,8% (29,7) och skuldsättningsgraden till 0,9 ggr (1,3). Kassaflödesanalys [REMOVED GRAPHICS] * Exklusive outnyttjad del av checkräkningskredit [REMOVED GRAPHICS] Nästa rapporteringstillfälle KLIPPANs bokslutkommuniké för 2001 kommer att presenteras den 14 februari 2002. Klippan den 25 oktober 2001 Bengt Östensson Verkställande Direktör Innehållet i denna rapport har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer. För vidare information kontakta VD Bengt Östensson, tel 0771-11 00 00 eller 070 595 86 27 eller ekonomichef Malin Dermé, tel 0771-11 00 00 eller direkt 0435-292 13 alternativt mobil 070 864 63 56 KONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG [REMOVED GRAPHICS] * Rapporteras årsvis ** Aktiekurser per 01-09-30 kr 15,00, per 00-12-31 kr 14,50, per 00-09- 30 kr 16,60 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00850/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00850/bit0001.pdf

Om oss

KLIPPAN AB utvecklar, producerar och säljer papper och kartong av högsta kvalitet.

Dokument & länkar