KMT delårsrapport

1 januari – 30 september 2007

• Orderingången för perioden uppgick till 1 175 Mkr (972) – en ökning med 21%. Justerat för förvärv motsvarar det en ökning om 7%.
• Nettoomsättningen uppgick till 1 014 Mkr (994) – en ökning med 2%. Justerat för förvärv är motsvarande siffra en minskning med 12%.
• Rörelseresultatet uppgick till -50 Mkr (51). Justerat för avyttringar, nedskrivningar och omstruktureringskostnader uppgick rörelseresultatet till 31 Mkr (65).
• Periodens resultat efter skatt, inklusive avyttrad verksamhet, uppgick till 9 Mkr (25), vilket motsvarar 0,90 kr per aktie (2,55). Justerat för avyttringar, nedskrivningar och omstruktureringskostnader uppgick periodens resultat efter skatt till 12 Mkr (39).
• Följande poster av engångskaraktär redovisas under perioden: Nedskrivningar av immateriella och materiella tillgångar 146 Mkr, omstrukturering av affärsområdet KMT Precision Grinding 31 Mkr samt reavinster från avyttringar 145 Mkr.

Om oss

Karolin Machine Tool AB (KMT) är moderbolag i en verkstadskoncern som marknadsför, utvecklar och tillverkar avancerade produktionsmaskiner och utrustningar för verkstadsindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar