Delårsrapport januari - juni 2002

Delårsrapport Januari - Juni 2002 · Nettoomsättningen uppgick för andra kvartalet till 89,0 (113,3) MSEK · Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick för andra kvartalet till 6,7 (-5,4) MSEK · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för andra kvartalet till 16,4 (-6,1) MSEK Delårsrapport januari - juni 2002 Strategisk inriktning och strukturåtgärder under rapportperioden Verksamheten har fokuserats på att i högre grad än tidigare erbjuda kunderna funktionsåtaganden istället för timkonsulting. Den generellt svaga marknadsutvecklingen under den aktuella rapportperioden har inneburit fortsatt sparsamhet och viss minskning av bolagets kostnadsmassa. Marknad Den allmänt svaga IT-konsultmarknaden visade inga förändringar jämfört med föregående rapportperiod. Kvartalet har alltså präglats av fortsatt svag efterfrågan. Tendensen med prispress och senareläggning av nya projekt kvarstår. Förlängningar av pågående projekt har dock skett i god utsträckning liksom komplettering av affärerna mot befintliga uppdragsgivare. I Stockholm, där marknaden tidigare varit svag också hos befintliga uppdragsgivare, finns tendenser till ett större intresse även om det ännu inte syns i ökad orderingång. Under kvartalet har Know IT inlett nya, eller fått förlängda, uppdrag hos bland andra AstraZeneca, Banverket, AB Svensk Bilprovning, Kanal 5, Naturvårdsverket, Riksförsäkringsverket, Skandiabanken, Statistiska Centralbyrån, Telia Mobile, Umeå Energi och Zurich. Debiteringsgraden var 78 procent under kvartalet att jämföra med 73 procent för motsvarande period föregående år. Debiteringsgraden beräknas på normal arbetstid med avdrag för uttagen semester. Nettoomsättning Nettoomsättningen för kvartalet minskade med 19,2 procent till 89,0 (110,1) MSEK. I årets nettoomsättning ingår all fakturering hänförlig till underkonsulter. Föregående år gjordes till viss del avdrag i omsättningen för underkonsulter och om föregående års siffra för andra kvartalet för motsvarande verksamhet justeras för detta ökar den med 3,2 MSEK till 113,3 MSEK. Jämförs nettoomsättning april-juni med motsvarande verksamhet föregående år så blev minskningen 21,4 procent. Fördelning av nettoomsättning mellan koncernens verksamhetsområden med hänsyn tagen till ovannämnda fakturering av underkonsulter: jan- jan- förändr april- april- förändr juni juni ing juni juni ing % 2002 2001 % 2002 2001 Systemutveckling och 176,8 243,2 -27,3 89,0 113,3 -21,4 övrig verksamhet Avyttrad verksamhet - 2,6 - - Totalt 176,8 245,8 -28,1 89,0 113,3 -21,4 Resultat Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick för andra kvartalet till 6,7 (-5,4) MSEK medan goodwillavskrivningarna uppgick till -2,8 (- 4,1) MSEK. Rörelseresultatet påverkades positivt med 1,3 MSEK hänförligt till slutreglering av tilläggsköpeskilling avseende ett företagsförvärv från 2000. Huvuddelen av Know IT:s värdepappersportfölj har sålts under kvartalet. Realiserade och orealiserade resultat från denna påverkade resultatet för andra kvartalet med -0,1 (0,9) MSEK. Finansiell ställning Soliditeten ökade från 36,9 procent den 30 juni 2001 till 45,6 procent den 30 juni 2002. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 38,0 (52,2) MSEK. Värdet av de kortfristiga placeringarna har minskat under kvartalet huvudsakligen beroende på försäljning och uppgick till 0,4 (4,7) MSEK vid kvartalets utgång. Goodwill uppgick per 30 juni 2002 till 63,2 (94,4) MSEK. Inga investeringar i inventarier gjordes under kvartalet (1,8 MSEK). Kassaflödet under kvartalet uppgick till 16,0 (-15,9) MSEK. Inga tilläggsköpeskillingar utbetalades under perioden medan sådana utbetalningar uppgick till 8,2 MSEK under andra kvartalet 2001. Det innebar att kassaflödet före tilläggsköpeskillingar var 16,0 (-7,7) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för andra kvartalet till 16,4 (-6,1) MSEK. Moderbolaget Resultatet efter finansiella poster uppgick för andra kvartalet till - 0,8 (-82,3) MSEK. Det egna kapitalet var per den 30 juni 2002 59,8 (65,2) MSEK. Inga investeringar i inventarier gjordes under kvartalet (0,1 MSEK). Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 8,6 (25,2) MSEK. Redovisningsprinciper I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen 2001 tillämpats. Medarbetare Antalet medarbetare var vid periodens slut 286 (376), vilket är en nettominskning med 11 under rapportperioden. Antalet kontrakterade konsulter som ännu inte påbörjat sin anställning var 3 den 30 juni 2002. Medeltalet anställda under kvartalet uppgick till 292 (394). Utblick Know IT bedömer att den rådande marknadssituationen kommer att bestå hela 2002. Tecken på viss avmattning av efterfrågan kan skönjas på marknaden utanför Stockholm. I föregående delårsrapport den 25 april 2002 lämnades följande utblick: " Know IT bedömer att den rådande svaga marknadssituationen i Stockholm kommer att bestå åtminstone till hösten 2002. På marknaden utanför Stockholm ser Know IT en stabil efterfrågan som bedöms ligga på samma nivå åtminstone fram till hösten 2002". Kommande informationstillfällen 17 okt 2002 delårsrapport jan-sept 2002 29 jan 2003 bokslutskommuniké 2002 18 mars 2003 bolagsstämma 2003 Stockholm den 12 juli 2002 Ingrid Engström VD och koncernchef Rapporten har inte granskats av företagets revisor. KONCERNENS resultaträkning, MSEK jan-juni jan-juni proforma 2002 2001 helår 2001* Nettoomsättning 176,8 230,3 411,4 Rörelsens kostnader -168,1 -226,4 -419,4 Avskrivningar på materiella -1,9 -4,4 -7,3 anläggningstillgångar Rörelseresultat före 6,8 -0,5 -15,3 goodwillavskrivningar Goodwillavskrivningar -5,5 -7,9 -33,0 Rörelseresultat 1,3 -8,4 -48,3 Finansiella poster -0,5 -2,2 -2,8 Resultat efter finansiella poster 0,8 -10,6 -51,1 Skatt på periodens resultat -0,1 1,7 0,2 Minoritetens andel av resultatet -1,0 -0,8 -1,8 Periodens resultat -0,3 -9,7 -52,7 Koncernens balansräkning, MSEK 30 juni 30 juni 31 dec 2002 2001 2001* TILLGÅNGAR Goodwill 63,2 94,4 68,7 Materiella anläggningstillgångar 16,0 20,3 18,7 Finansiella anläggningstillgångar 0,2 0,0 0,0 Omsättningstillgångar 76,7 113,1 74,3 Likvida medel inkl kortfristiga placeringar 38,0 52,2 32,3 Summa tillgångar 194,1 280,0 194,0 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 88,5 103,3 88,8 Minoritetsintressen 5,0 3,0 4,0 Avsättningar för skatter 2,4 2,1 2,4 Långfristiga skulder 4,8 12,8 6,5 Kortfristiga skulder 93,4 158,8 92,3 Summa eget kapital och skulder 194,1 280,0 194,0 Data per aktie justerat för fond- och nyemission samt split** jan- jan- april- april- proforma juni juni juni juni helår 2002 2001 2002 2001 2001* Resultat per Före -0,03 -1,49 0,37 -1,23 -7,48 aktie (SEK) utspädning Efter -0,03 -1,49 0,37 -1,23 -7,48 utspädning Eget kapital per Före 8,87 15,71 8,87 15,71 8,90 aktie (SEK) utspädning Efter 8,87 15,71 8,87 15,71 8,90 utspädning Genomsnittligt Före 9 974 6 498 9 974 6 574 7 044 antal aktier, utspädning tusental Efter 9 974 6 498 9 974 6 574 7 044 utspädning Antal aktier på Före 9 974 6 574 9 974 6 574 9 974 balansdagen, utspädning tusental Efter 9 974 6 574 9 974 6 574 9 974 utspädning ** Utestående optionsprogram ger inga utspädningseffekter. Nyckeltal är i överensstämmelse med RR 18. Förändring av eget kapital, MSEK proform jan- jan- april- april- a helår juni juni juni juni 2001* 2002 2001 2002 2001 Belopp vid periodens ingång 88,8 114,2 84,8 112,6 114,2 Nyemission 28,5 Optionspremier, netto -1,2 -1,2 -1,2 Periodens resultat -0,3 -9,7 3,7 -8,1 -52,7 Belopp vid periodens utgång 88,5 103,3 88,5 103,3 88,8 Nyckeltal proforma jan-juni jan-juni helår 2002 2001 2001* Antal anställda vid periodens utgång 286 376 311 Medeltal anställda 294 402 369 Omsättning per anställd, KSEK 601 574 1 114 Resultat efter finansnetto per anställd, 3 -26 -138 KSEK Avkastning på totalt kapital, % 0,9 -3,0 -18,7 Avkastning på eget kapital, % -0,3 -8,7 -50,4 Avkastning på sysselsatt kapital, % 1,8 -5,6 -36,9 Vinstmarginal, % 0,5 -4,6 -12,4 Soliditet, % 45,6 36,9 45,8 * På ordinarie bolagsstämman i september 2001 beslöts att ändra bolagets räkenskapsår från 1 maj-30 april till kalenderår från och med 2002. Därefter har jämförelsetal framräknats för föregående år. Kassaflödesanalys för koncernen, MSEK proform jan- jan- april- april- a helår juni juni juni juni 2001* 2002 2001 2002 2001 Kassaflöde före förändringar 8,1 3,4 8,0 -0,7 -7,7 av rörelsekapitalet Förändring av rörelsekapitalet inkl 1,8 -17,8 8,4 -5,4 -5,2 kortfristiga placeringar Kassaflöde från den löpande 9,9 -14,4 16,4 -6,1 -12,9 verksamheten Kassaflöde från investeringar 0,6 44,2 1,1 3,9 39,8 Kassaflöde från finansiering -1,7 -21,8 -1,5 -13,7 -37,6 Periodens kassaflöde 8,8 8,0 16,0 -15,9 -10,7 Likvida medel vid periodens 28,8 39,5 21,6 63,4 39,5 början Likvida medel vid periodens 37,6 47,5 37,6 47,5 28,8 slut * På ordinarie bolagsstämman i september 2001 beslöts att ändra bolagets räkenskapsår från 1 maj-30 april till kalenderår från och med 2002. Därefter har jämförelsetal framräknats för föregående år. Kvartalsvisa värden Koncernens resultaträkning, MSEK jan- april- juli- okt- jan- april- mars juni sept dec mars juni 2001 2001 2001 2001 2002 2002 Nettoomsättning 120,2 110,1 81,2 99,9 87,8 89,0 Rörelsens kostnader - -112,3 -90,2 - -86,8 -81,3 114,1 102,8 Avskrivningar på materiella -1,2 -3,2 -1,6 -1,3 -0,9 -1,0 anläggningstillgångar Rörelseresultat före 4,9 -5,4 -10,6 -4,2 0,1 6,7 goodwillavskrivningar Goodwillavskrivningar -3,8 -4,1 -22,3 -2,8 -2,7 -2,8 Rörelseresultat 1,1 -9,5 -32,9 -7,0 -2,6 3,9 Finansiella poster -1,0 -1,2 -2,7 2,1 -0,8 0,3 Resultat efter finansiella 0,1 -10,7 -35,6 -4,9 -3,4 4,2 poster Skatt på periodens resultat -1,0 2,7 - -1,5 -0,1 0,0 Minoritetens andel av -0,7 -0,1 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 resultatet Periodens resultat -1,6 -8,1 -36,1 -6,9 -4,0 3,7 Koncernens balansräkning, MSEK 31 30 juni 30 31 31 30 mars 2001 sept dec mars juni 2001 2001 2001 2002 2002 TILLGÅNGAR Goodwill 98,8 94,4 71,4 68,7 66,0 63,2 Materiella 23,4 20,3 20,1 18,7 18,1 16,0 anläggningstillgångar Finansiella 3,7 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 130,0 113,1 116,3 74,3 80,8 76,7 Likvida medel inkl 69,9 52,2 30,5 32,3 25,0 38,0 kortfristiga placeringar Summa tillgångar 325,8 280,0 238,3 194,0 190,1 194,1 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 112,6 103,3 67,7 88,8 84,8 88,5 Minoritetsintressen 2,8 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Avsättningar för skatter 6,3 2,1 2,1 2,4 2,4 2,4 Långfristiga skulder 21,3 12,8 8,4 6,5 6,2 4,8 Kortfristiga skulder 182,8 158,8 156,6 92,3 92,2 93,4 Summa eget kapital och 325,8 280,0 238,3 194,0 190,1 194,1 skulder Nyckeltal jan- april- juli- okt- jan- april- mars juni sept dec mars juni 2001 2001 2001 2001 2002 2002 Antal anställda vid 412 376 336 311 297 286 periodens utgång Medeltal anställda 409 394 356 324 299 292 Omsättning per anställd, 294 279 228 309 294 305 KSEK Resultat efter finansnetto 0 -27 -100 -15 -11 14 per anställd, KSEK Avkastning på totalt 0,9 -4,1 -13,4 -2,1 -1,3 2,2 kapital, % Avkastning på eget kapital, -1,4 -7,3 -40,7 -8,4 -4,4 4,0 % Avkastning på sysselsatt 1,8 -7,7 -25,5 -4,1 -2,5 4,3 kapital, % Vinstmarginal, % 0,1 -9,7 -43,8 -4,9 -3,9 4,7 Soliditet, % 34,6 36,9 28,4 45,8 44,6 45,6 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/11/20020711BIT00780/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/11/20020711BIT00780/wkr0002.pdf

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar