Delårsrapport januari – juni 2013

 • Förbättrat kassaflöde i en oförändrad marknad
 • Resultat och marginal i nivå med de två senaste kvartalen
 • Stark tillväxt inom energisektorn men svagare inom finans och handel
 • Ramavtal fortsatt viktiga för affären

APRIL – JUNI 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 511,3 (489,5) MSEK
 • EBITA-resultatet uppgick till 23,2 (26,5) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 9,4 (11,4) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,49 (0,61) SEK
 • EBITA-marginalen uppgick till 4,5 (5,4) procent
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 67,0 (-15,7) MSEK

JANUARI – JUNI 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 018,8 (1 022,9) MSEK
 • EBITA-resultatet uppgick till 55,6 (87,3) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 28,3 (49,0) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 1,52 (2,73) SEK
 • EBITA-marginalen uppgick till 5,5 (8,5) procent
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 44,5 (-26,8) MSEK
 • Likvida medel per den 30 juni uppgick till 83,0 (100,3) MSEK

 

Koncernchefens kommentar

Trots att vi ser en fortsatt snabb teknisk utveckling och ett stort förändringstryck hos våra kunder, fortsätter inköpsbesluten att ta lång tid, vilket håller tillbaka nybeställningar. I det andra kvartalet ligger efterfrågan i nivå med de två föregående kvartalen och vi ser att den skiljer sig mellan olika geografier och erbjudanden. Därför finns det utrymme för oss att göra satsningar samtidigt som vi aktivt effektiviserar och justerar organisationen. På så sätt har vi gjort ett förvärv i Norge, samtidigt som vi anpassat våra organisationer på de svagare marknaderna Finland, Göteborg och Malmö.

Förmåga till förändring

Vår koncernstruktur med decentraliserade operativa dotterbolag gör att vi snabbt agerar på förändringar i marknaden till gagn för både för våra kunder och ägare. Vi har till exempel stabil efterfrågan i Stockholmsregionen, liksom på de flesta marknaderna i Sverige och i hela Norge. Utmaningarna finns i Finland samt i Göteborg och Malmö. Där är kunderna, liksom tidigare, återhållsamma med nybeställningar.

I Norge har vi en tillväxtpotential i framför allt Oslo och Stavanger. Det förvärv av det norska bolaget Amende i Oslo, med 35 medarbetare, innebär en kickstart för fortsatt expansion på Oslomarknaden. Amende tillför Knowit nya kunder och ny kompetens. Bolaget är en perfekt match för oss och jag är säker på att det innebär en positiv injektion för oss i Norge.

Marknaden har varit särskilt svår i Finland där den ekonomiska utvecklingen är svag. Detta i kombination med förändrade inköpsmönster har gjort att vi minskat antalet medarbetare. På samma sätt arbetar vi aktivt i Göteborg med att anpassa organisationen efter marknadens behov.

I Malmö har vi under de senaste två åren arbetat hårt med att styra om vår verksamhet från att vara beroende av ett fåtal stora kunder. Ett intensivt säljarbete och ökad grad av specialisering har lett till en breddad kundbas och en förbättrad ordersituation.

Optimera för kundnytta

Under våren har vi förtydligat våra kunderbjudanden. Vi har grupperat dem i de tre områdena Management, Digi & Design samt IT. Vi ser att kunderna oftare efterfrågar åtaganden där kompetenser från olika områden efterfrågas. Vår nya struktur gör att vi effektivare kan möta deras behov.

MANAGEMENT

Inom managment fortsätter vi att växa. Idag är vi över 200 specialister inom området. I en modern affärsverksamhet är begreppen affärsmodeller, affärsprocesser och teknik nära sammanlänkade. Vi har en djup förståelse för hur IT och produktutveckling samspelar med affärsverksamheten. Och tvärtom.

DIGI & DESIGN

Vi har under lång tid varit en helhetsleverantör av webb-, portal- och samarbetslösningar i Norden. Utöver teknikkompetens har vi också stort design- och formgivningskunnande.Vi är idag en av Nordens största webbyråer med över 450 konsulter inom området. I Sverige har vi tagit fler uppdrag där vi utökat projekten med kreativ höjd inom formgivningen.

IT

Det är ett fortsatt stort förändringstryck med hjälp av IT och utvecklingen går fortare än tidigare. Den snabba utvecklingen medför också ett behov att vidareutveckla och uppdatera befintliga lösningar. Inom IT erbjuder vi specialister med djup kompetens som tillsammans täcker ett brett teknikfält.

Förbättrat kassaflöde

Vi har aktivt arbetat med att snabbt förbättra vårt kassaflöde. Förutom det så arbetar vi med strukturella åtgärder där dotterbolagen har denna fråga högt på sin agenda för att på lång sikt förbättra kassaflödet.

Vårt viktigaste mål är vinst per aktie och således är marginal och resultat i fokus. Omsättning och resultat för det andra kvartalet ligger i nivå med vad vi presterat under de föregående kvartalen. I det sammanhanget är bra att komma ihåg att de åtgärder vi vidtagit under kvartalet ännu inte slagit igenom med full effekt.

Det är fortsatt svårt att bedöma konjunkturutvecklingen och hur den påverkar efterfrågan. Även om marknadsläget är osäkert kommer vi snabbt att anpassa vår verksamhet till efterfrågan. Just den förmågan till förändring skapar stabilitet i vår affär och bidrar till vår resultatutveckling.

Per Wallentin

Verkställande direktör och koncernchef

Per Wallentin, koncernchef och vd, Knowit AB (publ), 0730-74 68 60, eller

Patrik Syrén, informationschef, Knowit AB (publ), 0730-74 66 30, eller

Anna Jennehov, CFO, Knowit AB (publ), 0730-74 06 70

Knowit AB är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av stora kunskaper inom IT, digital & design och management. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas.

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar