Delårsrapport januari – mars 2011

- Resultat per aktie ökade med 46 procent
- Omsättningen steg med 22 procent
- Rörelsemarginalen förbättrades till 12,6 procent 

Januari – Mars 2011
- Nettoomsättningen ökade till 500,1 (408,2) MSEK
- Rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade till 63,1 (42,9) MSEK
- Resultatet efter skatt förbättrades till 40,1 (25,9) MSEK, skatt uppgick till -14,6 (-10,2) MSEK
- Resultat per aktie ökade till 2,34 (1,60) SEK
- Rörelsemarginalen förbättrades till 12,6 (10,5) procent
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,4 (-43,0) MSEK

VD:s kommentar
Inledningen på 2011 har varit mycket bra på det flesta marknader där Know IT är verksamt. Verksamheterna i Norge och Finland har visat goda resultat. I Sverige är det på Stockholmsmarknaden som vi upplever den största efterfrågan. Även om situationen i Öresundsområdet förbättrats är både efterfrågan och prisnivån fortsatt lägre än i övriga delar av Sverige.  

Fortsatt tillväxt är väsentligt för Know IT och vi har ett ökat fokus på organisk tillväxt. Det är glädjande att vi under kvartalet har lyckats växa organiskt. Rekrytering av medarbetare är i rådande konjunktur är en allt större utmaning. Det gäller för konsultbolagen att både behålla medarbetare och att attrahera nya. Vi satsar på traineeprogram för att attrahera nyutexaminerade och fortsätter samtidigt vårt ständigt pågående kompetensutvecklingsarbete. Know IT rankas i en topposition bland arbetsgivarna inom IT-konsultsektorn i Universums undersökning bland Sveriges IT-studenter.

I Know IT Norrland har verksamheten inom Web & Collaboration förstärkts genom att vi skapat en gruppering inom området och rekryterat 10 specialister. Vi räknar med att satsningen ska kunna växa till det dubbla under året. Efterfrågan på tjänster inom området är stark och här har Know IT tidigare inte kunnat erbjuda kunder lokal specialistkompetens. Grupperingen har sin utgångspunkt från Sundsvall men kommer att kunna leverera lösningar inom Web & Collaboration till hela Norrland.

Per Wallentin
Koncernchef och verkställande direktör

Marknad
Under första kvartalet 2011 har marknaden fortsatt att stärkas och efterfrågan har ökat. Detta gäller alla marknader och kundsegment, även om det alltid finns regionala och lokala skillnader. Marknaden i Stockholm är mycket stark. Den tidigare mycket svaga marknaden i Öresundsregionen har förbättrats. 

Know IT:s branschspridning gör det möjligt att snabbt anpassa försäljning och leverans till ändrad efterfrågan på marknaden.

De största förändringarna i omsättningen till olika branscher jämfört med samma period föregående år är att offentlig sektor har minskat med 4 procentenheter till 27 procent och telekomindustri har minskat till 4 från 8 procent. Såväl handel som bank, finans och försäkring har ökat med 4 procentenheter vardera till 20 respektive 19 procent.

Know IT har en fortsatt stor andel av omsättningen från affärer som är baserade på de ungefär 130 ramavtal bolaget har med IT-konsultköpande företag, organisationer samt verksamheter inom den offentliga sektorn. Dessa avtal, vilka tecknas med en utvald grupp av leverantörer, fastställer de villkor som skall gälla vid tilldelning av kontrakt under avtalsperioden.

Under kvartalet har Know IT tecknat nya eller förlängt ramavtal med Ekonomistyrningsverket, Lantmäteriet, Outokumpu, Sigtuna Kommun, Stora Enso, Umeå Energi, NETS och Volvo AB. Ramavtal är viktiga då de står för cirka 57 procent av Know IT:s omsättning.

Specialistområden
Know IT har valt att fokusera verksamheten inom ett antal specialistområden, dels för att stärka kompetensen och leveranskapaciteten men också för att tydliggöra Know IT:s kunderbjudanden. Know IT beskrivs i kundundersökningar som ett specialistbolag med hög kompetens och stort engagemang.  

Application Management
Förvaltning idag är inte bara tjänstekomponenter på olika nivåer för att behålla befintlig status, det kräver en skalbar och flexibel lösning för att stödja bästa möjliga affärsnytta, koncept med metoder och modeller som genererar kostnadseffektivitet samt en djup och bred förståelse för verksamhet och ny teknik i ett allt högre tempo. Inom specialistområdet Application Management har Know IT fått uppdrag för Apoteket AB, OKQ8 och Outokumpu.

Business & IT Management
Vi verkar alla i en snabbrörlig värld där förändringar i omvärlden och ny teknik kräver ständig anpassning av verksamhetens processer och arbetssätt. Med kundanpassade lösningar bidrar vi till sänkta kostnader och effektivare arbetsflöden i de administrativa processerna i en verksamhet. Inom erbjudandet Business & IT Management anpassar Know IT kundernas affärs- och verksamhetsstöd inom bland annat HR, Ekonomi, IT, Projektstyrning och Kvalitetsledning. Inom specialistområdet har Know IT under kvartalet fått uppdrag för bland andra Frösunda LSS, Northland Resources och SECO Tools.

Information Management
Mängden information som en organisation genererar växer snabbt vilket innebär större möjligheter men också större krav på verksamheten, verktygen och systemen. Know IT erbjuder inom Information Management tjänster inom Business Intelligence, Data Warehousing, verksamhetsplanering och dataanalys. Know IT hjälper kunderna att effektivt använda sin egen information för att få fram bättre beslutsunderlag och planera sin verksamhet. Under kvartalet har Know IT bland annat fått uppdrag för Arcus, Bring, Exportkreditnämnden, Försäkringskassan, Jordbruksverket och SEB, Sparebank 1 och TNS Gallup.

Technology Management
Inom Technology Management är vi experter på ledning och styrning av produkt- och tjänsteutvecklande företag. Genom att kombinera en djup förståelse för kundens affärssituation med en hög teknikkompetens, stöder Know IT kunder som utvecklar tjänster och produkter med ett stort programvaruinnehåll. Inom specialistområdet har Know IT fått uppdrag för bland andra Västtrafik och Siemens Industrial Turbo Machinery.

Test & Quality Management
Know IT:s kunder efterfrågar i allt större utsträckning mer avancerade konsulttjänster inom området test och kvalitet. Genom att inkludera testarbetet i ett projekt redan i samband med kravhanteringen kan stora kvalitetsvinster erhållas. Systematiskt och strukturerat testarbete leder till ett effektivare arbetssätt med produkter och tjänster som uppfyller beställarnas förväntningar på kvalitet och prestanda. Inom specialistområdet har Know IT under kvartalet bland annat fått uppdrag inom området för Apoteket och SEB.

System Development
Systemutveckling är hjärtat i Know IT:s verksamhet. Genom att ha djup kompetens inom ett flertal metoder och teknikområden kan Know IT bemanna alla roller, från design och arkitektur till test och installation, i ett utvecklingsprojekt. Under kvartalet har Know IT bland annat fått uppdrag för FMV, Uppsala Monitoring Center, 3 och Norges Idrettsforbund.

Web & Collaboration
Varje bolag och verksamhet måste finnas på Internet – för kunder, partners, medarbetare och andra intressenter. Det är där de flesta köpbesluten tas och där, oftare och oftare, köp genomförs direkt, kontakter mellan människor fördjupas, bilder och video delas, dialoger med lokala och centrala myndigheter förs. Know IT erbjuder spetskompetens inom en rad områden – från webbstrategier och affärsutveckling till utveckling på en rad olika plattformar till förvaltning/vidareutveckling och Web Intelligence. Under kvartalet har Know IT fått uppdrag för bland andra Timrå kommun, Tamro, PEAB, Preem, Studiefrämjandet, Karlstad kommun och KTH.

Medarbetare
Under kvartalet har Know IT märkt av en ökad konkurrens om medarbetare. Know IT genomför en rad olika program för att attrahera nya, unga medarbetare. Till exempel genomförs traineeprogram i Bergen och Stockholm samt ett nordiskt traineeprogram inom specialistområdet Web & Collaboration.

Antalet medarbetare i tjänst, omräknat till heltidstjänster, var den 31 mars 2011, 1 498 (1 313). Totalt var 1 554 (1 371) personer anställda i koncernen vid första kvartalets slut.  

Medelantalet medarbetare under kvartalet uppgick till 1 488 (1 291).

Nettoomsättning
Nettoomsättningen för aktuell rapportperiod, januari - mars, blev 500,1 (408,2) MSEK, vilket innebär en ökning med 22,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Nettoomsättningen i Sverige var 364,0 (324,8) och i övriga Norden 134,7 (75,9) MSEK.

Omsättningen per anställd för rapportperioden blev 336 (316) KSEK.

Resultat
Rörelseresultat före avskrivning av immateriella anläggningstillgångar uppgick för aktuell rapportperiod till 63,1 (42,9) MSEK. Förbättringen beror dels på att förvärvet av Reaktor i Norge ingår från och med 1 januari och att de flesta bolagen har redovisat förbättrat resultat jämfört med motsvarande period föregående år. För Sverige uppgick resultatet till 47,5 (40,9) MSEK och för övriga Norden till 22,4 (7,3) MSEK.

Rörelsemarginalen, (EBITA), ökade till 12,6 (10,5) procent, vilket är i nivå med motsvarande period 2008.

Avskrivning av immateriella anläggningstillgångar uppgick till -6,1 (-5,1) MSEK. Resultat efter finansiella poster för samma period uppgick till 54,7 (36,0) MSEK. Det finansiella nettot uppgick till -2,3 (-1,7) MSEK vilket framför allt beror på de höjda räntenivåerna.  

Resultat efter skatt uppgick för rapportperioden till 40,1 (25,9) MSEK. Årets skatt uppgår till -14,6 (-10,2) MSEK.

Vinst per aktie för rapportperioden ökade till 2,34 (1,60) SEK.

Finansiell ställning
Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar per 31 mars uppgick till 141,7 (61,6) MSEK.

Totalt uppgick räntebärande skulder per den 31 mars till 296,0 (207,5) MSEK. Däri ingår lån i bank med 150,8 (187,5) MSEK, varav 131,4 (80,5) MSEK upptagna i norska kronor och Euro i syfte att begränsa valutaexponeringen som uppkommit genom förvärven i Norge respektive Finland. Finansiella leasingskulder ingår med 19,4 (20,0) MSEK och skuld för framtida köpeskillingar och utdelningar som uppkommit i samband med förvärvet av Reaktor till 125,8 (0,0) MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för rapportperioden till -6,4 (-43,0) MSEK. Beroende på den starka tillväxten har kassaflödet påverkats av förändringar i rörelsekapitalet med -58,6 (-78,5) MSEK. 

Investeringsverksamheten, tilläggsköpeskillingar och köp av inventarier, har påverkat periodens kassaflödet med -3,4 (-16,6) MSEK medan finansieringsverksamheten, huvudsakligen amorteringar, har påverkat periodens kassaflöde med -8,0 (-8,0) MSEK.

Goodwill och övriga immateriella tillgångar uppgår till 949,8 (816,3) MSEK. Det egna kapitalet har ökat till 752,7 (658,0) MSEK.

Soliditeten uppgick till 49,6 (52,6) procent per 31 mars.

Moderbolaget
Resultatet efter finansiella poster uppgick för rapportperioden till -9,6 (-4,5) MSEK. 

Det egna kapitalet per den 31 mars var 542,2 (446,0) MSEK. Likvida medel uppgick till 20,0 (3,8) MSEK. Moderbolaget har en outnyttjad checkkredit på 75 (75) MSEK.

Totalt uppgick räntebärande lån till 146,4 (186,8) MSEK varav 131,4 (80,5) MSEK upptagna i norska kronor och Euro i syfte att begränsa valutaexponeringen som uppkommit genom förvärven i Norge respektive Finland.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Allmänt består Know IT:s väsentliga affärsrisker av minskad efterfrågan på konsulttjänster, svårigheten att attrahera och behålla kompetent personal, prisrisker, kreditrisker och valutarisker samt i mindre omfattning av risker i samband med fastprisuppdrag. För en utförligare beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till Know IT:s årsredovisning för 2010.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, såsom de har antagits av EU, och den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och rekommendationen
RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i årsredovisningen för 2010.

Uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål
Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver att styrelsen och ledningen gör redovisningsmässiga bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.

Utblick
Orderläget för de kommande sex månaderna är bättre än vid motsvarande tidpunkt 2010. Priset för konsulttjänster bedöms öka något. Know IT har fortsatt fokus på organisk tillväxt, men konkurrensen om medarbetare har ökat. Möjligheterna till nyetableringar och förvärv är fortsatt goda. Know IT:s tillväxt fortsätter.

I bokslutskommunikén januari - december 2010 lämnades följande utblick:

Orderläget för det kommande sex månaderna är bättre än vid motsvarande tidpunkt 2010 och det goda efterfrågeläget bedöms bestå. Know IT har med ett stort antal ramavtal, god spridning i branschsegment och geografier, goda förutsättningar för en fortsatt positiv omsättnings- och resultatutveckling. Priset för konsulttjänster bedöms öka något. Möjligheterna till nyetableringar och förvärv är fortsatt goda. Know IT:s tillväxt fortsätter.

Kommande informationstillfällen
19 juli        2011     delårsrapport jan-juni 2011
21 oktober 2011     delårsrapport jan-sept 2011

Stockholm den 20 april 2011

Per Wallentin                                                             

Koncernchef och verkställande direktör

Denna delårsrapport har inte granskats av Know IT:s revisorer.

Informationen är sådan som Know IT ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna rapport lämnades för offentliggörande kl 08.30 den 20 april 2011.

Adress och kontaktuppgifter
Know IT AB, (org.nr. 556391-0354)
Box 3383, 103 68  Stockholm
Besök: Klarabergsgatan 60
Tel: 08-700 66 00, Fax: 08-700 66 10
knowit.se


För mer information kontakta
Per Wallentin, koncernchef och vd, Know IT AB (publ), 08-7006600
eller
Patrik Syrén, informationschef, Know IT AB (publ), 08-7006600 eller 0730-746630
eller
Anders Nordh, CFO, Know IT AB (publ), 08-7006600

Know IT AB (publ) är ett IT-konsultbolag som bidrar till företags och organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar tjänster inom verksamhetsutveckling, systemutveckling och applikationsförvaltning. Know IT etablerades 1990 och har idag cirka 1500 medarbetare representerade på 21 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Know IT AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Know IT, besök gärna www.knowit.se.

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar