Delårsrapport maj 1999-jan 2000 (9 månader)

Delårsrapport maj 1999-jan 2000 (9 månader) Marknadsbedömning Den samlade bedömningen av marknaden visar att en kraftig ökning av efterfrågan finns inom bl a följande områden: * Mobilt Internet och andra mobila tillämpningar * E-handel, främst med inriktning på "business to business" * E-säkerhet * IP-telefoni * Data warehousing * Integrerade affärsprocesser Efterfrågan för ERM (affärssystem) visar, delvis tack vare den ökade e- handeln, tecken på en förbättrad tillväxt efter en tids svacka. Den ökande e-handeln medför också en fortsatt stark efterfrågan på webbdesign. Den ökade fokuseringen på mobila lösningar och e-handel pekar också mot en stark efterfrågan för systemutveckling och embedded systems. Verksamhet Know IT fortsätter att stärka organisationen och kan idag erbjuda kompletta lösningar inom IT/Internet - från managementkonsulting, via logistik och affärssystem till webdesign och marknadsföring. Koncernorganisationen har också förstärkts för att klara den fortsatta expansionen inom och utanför Sverige. För att möta den tilltagande efterfrågan har Know IT lagt extra tyngd på att kunna erbjuda kompetens inom bland annat organisationsutveckling, mobila tillämpningar, e-handel, e-säkerhet och marknadsföring. Samtidigt har Know IT fortsatt teckna samarbetsavtal och ingå partnerskap med leverantörer av strategiska komponenter som krävs för exempelvis säker e-handel och logistik. Här kan bland andra nämnas danska Damgaard med affärssystemet Axapta och BEA Systems - en ledande leverantör av produkter för säker e-handel. Inom området mobila Internettillämpningar erbjuder Know IT tjänster bland annat baserade på WAP. Vi arbetar i dag med flera strategiska kundprojekt. Allt talar för att efterfrågan för dessa tjänster kommer att öka dramatiskt den närmaste framtiden. Data warehousing - där arbetar Know IT med de modernaste verktygen inom området för att kunna tillfredsställa kundernas ökande behov av att effektivt och strategiskt kunna hantera stora och komplexa informationsmängder. Inom området business-to-business erbjuder Know IT ett koncept för att sänka kostnader samtidigt som vi ökar integrationen mellan kundens affärsprocesser (bl a leverantörer, återförsäljare, support, medarbetare). Vi arbetar här med Microsofts programvara Biztalk. Inom affärsområde ERM utvecklar och marknadsför Know IT IT-lösningar fokuserade på e-business med integration till affärssystem. Vi erbjuder totallösningar med allt från Internetstrategi och webbdesign till integration. Nya bolag Know IT startar i januari ett nytt dotterbolag med inriktning på säkerhet; Know IT Information Security. Därmed fokuserar Know IT på ett område som bedöms få en mycket stark tillväxt i och med att e-handeln tar fart även i business to business-sektorn. Förvärv efter perioden * CerDevo AB, med 2 medarbetare * Accson Interactive Design AB, med 25 medarbetare * Complit CS System AB, med 16 medarbetare Den 1 februari förvärvas managementkonsultföretaget CerDevo AB med 2 medarbetare. Företaget har god kompetens inom området affärsanalys och affärsutveckling inom e-handel och beräknas expandera kraftigt under den närmaste treårsperioden. Den 21 februari förvärvas Internetföretaget Accson Interactive Design AB med 25 medarbetare. Med förvärvet stärker Know IT sin position i västra Sverige och tillför ytterligare kompetens inom marknadskommunikation och affärsstrategi för Internet. De båda förvärven är ett led i vår strävan att kunna erbjuda tjänster inom hela IT/Internetområdet. Complit CS System AB, som förvärvas 3 mars stärker Know IT i väst med 16 medarbetare till totalt 75. Complit har en lång tradition av systemutveckling och är en etablerad återförsäljare av affärssystemet Jeeves Enterprise. Dessa tre förvärv kommer tillsammans att tillföra Know IT cirka 50 MSEK i omsättning på årsbasis. Omsättning Know IT:s omsättningsökning fortsätter. Omsättningen för verksamhetsårets nio första månader (maj 1999-jan 2000) ökar med 21 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Koncernens totala omsättning för perioden ökar till 389,3 (321,3) MSEK. Av omsättningsökningen på 68 MSEK är 39% organisk tillväxt. Omsättningsfördelning mellan koncernens affärsområden: (MSEK) Affärsområden maj 1999- maj 1998- Ökning Helår jan 2000 jan 1999 (%) 98/99 * Systems Development 201,4 175,2 15% 249,3 Enterprise Resource 100,4 85,9 17% 123,4 Management Embedded Systems 48,3 41,6 16% 58,8 Infrastructure 32,3 15,2 112% 23,1 Koncernen totalt 389,3 321,3 21% 459,3 * Jämförelsesiffrorna är korrigerade med hänsyn till ny affärsområdesstruktur. Resultat * Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgår till 15,4 MSEK (32,3). Resultatet efter finansiella poster uppgår till 2,7 MSEK (26,9). Resultatförsämringen beror främst på lägre omsättningstillväxt än förväntat. Medarbetare * Antalet medarbetare uppgår vid periodens slut till 562 (471). * Medeltalet anställda uppgår till 546 (402). * Efter perioden har 43 medarbetare tillkommit genom förvärv. * Totalt finns 23 nya medarbetare kontrakterade att påbörja sin anställning. * Under perioden maj 1999-jan 2000 har investeringar i utbildning/kompetensutveckling uppgått till cirka 5,8 (4,0) MSEK. Finansiell ställning - koncernen * Eget kapital uppgår till 176,9 (147,5) MSEK, vilket innebär en soliditet på 46 (43) procent. * Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgår till 62,8 MSEK. * Investering i goodwill/företagsförvärv, inklusive ej utbetalda tilläggsköpeskillingar, uppgår till 52,4 MSEK. Investering i inventarier uppgår till 3,8 MSEK. Inköp av datorer till konsulter kostnadsförs direkt, totalt 2,8 MSEK för perioden. * Kassaflödet under perioden uppgår till -46,5 (46,1) MSEK. Under perioden maj 1999-jan 2000 har rörelsekapitalet förändrats negativt genom att övriga skulder minskat med utbetalda tilläggsköpeskillingar jämfört med motsvarande period föregående år. Föregående års siffror för perioden innehåller inbetalningar av likvida medel genom konvertibellån på 36 Mkr. Finansiell ställning - moderbolaget * Resultat efter finansiella poster uppgår till -24,5 (-11,8) MSEK. Det egna kapitalet är 143,2 (111,0) MSEK. Investeringar i inventarier har gjorts med 0,5 MSEK under perioden. Prognos * För verksamhetsåret 1999/2000 förväntas en omsättning om ca 520 MSEK och ett resultat efter finansnetto på ca 5 MSEK, mot tidigare lämnad prognos om ca 30 MSEK. Utöver detta förväntas en reavinst vid försäljningen av Umeå IT Center Aktieinformation * Antalet aktier uppgår till 5 501 045 per 2000-01-31. Vid full konvertering av förlagslånet kommer antalet aktier att öka med 255 263 till 5 756 308. Kommande informationstillfällen Bokslutskommunikén 1999/2000 presenteras den 21 juni 2000. Stockholm den 6 mars 2000 Carl Emil Sundberg Verkställande direktör För ytterligare information, vänligen kontakta VD Carl Emil Sundberg, 08-587 68 000 eller via e-mail carl- emil.sundberg@knowit.se Delårsrapporten har inte blivit föremål för granskning av bolagets revisorer. Koncernens resultaträkning KSEK maj 1999- maj 1998- Helår jan 2000 jan 1999 1998/1999 9 månader 9 månader 12 månader Nettoomsättning 389 328 321 323 459 294 Rörelsens kostnader -367 086 -284 403 -402 064 Avskrivningar på materiella -6 804 -4 636 -9 204 anläggningstillgångar Rörelseresultat före 15 438 32 284 48 026 goodwillavskrivningar Goodwillavskrivningar -12 262 -8 078 -11 717 Rörelseresultat 3 176 24 206 36 309 Finansiella poster -477 2 650 2 056 Resultat efter finansiella 2 699 26 856 38 365 poster Aktuell och uppskjuten skatt -4 200 -9 783 -13 002 Minoritetens andel 35 - 268 Periodens resultat -1 466 17 073 25 631 Koncernens balansräkning KSEK 2000-01-31 1999-01-31 1999-04-30 TILLGÅNGAR Immateriella 167 637 102 289 123 568 anläggningstillgångar Materiella 35 094 30 307 30 801 anläggningstillgångar Finansiella - - 1 030 anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 116 604 103 464 123 386 Likvida medel inkl 62 775 105 963 96 565 kortfristiga placeringar Summa tillgångar 382 110 342 023 375 350 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 178 335 130 404 136 935 Periodens resultat -1 466 17 073 25 631 Avsättningar 8 074 5 134 7 545 Långfristiga skulder 65 352 51 149 52 549 Kortfristiga skulder 131 815 138 263 152 690 Summa eget kapital och 382 110 342 023 375 350 skulder Kassaflödesanalys i sammandrag för koncernen KSEK maj 1999- maj 1998- Maj-april jan 2000 jan 1999 1998/1999 Kassaflöde före förändringar 17 599 29 788 46 552 av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital -26 813 26 766 29 078 inkl kortfristiga placeringar Kassaflöde från den löpande -9 214 56 554 75 630 verksamheten Kassaflöde från -66 498 -65 720 -96 646 investeringar Kassaflöde från finansiering 29 202 55 296 65 554 Periodens kassaflöde -46 510 46 130 44 538 Likvida medel vid periodens 83 886 39 348 39 348 början Likvida medel vid periodens 37 376 85 478 83 886 slut Nyckeltal KSEK maj 1999- maj 1998- maj-april jan 2000 jan 1999 1998/1999 Medeltal anställda 546 402 420 Omsättning per anställd 713 799 1 094 Förädlingsvärde per anställd 518 597 762 Resultat efter finansnetto 5 67 91 per anställd Antal anställda vid 562 471 511 periodens utgång Vinstmarginal % 0,7 8,4 8,4 Soliditet % 46,3 43,1 43,3 Data per aktie justerat för fond- och nyemission samt split maj 1999- maj 1998- Helår jan 2000 jan 1999 1998/1999 Före Vinst per aktie -0,28 3,26 4,86 konverteri ng Eget kapital per 32,15 28,14 30,72 aktie Efter Vinst per aktie -0,14 3,22 4,76 konverteri ng Eget kapital per 36,98 33,38 35,80 aktie Före Genomsnittligt 5 323 5 241 5 274 konverteri antal aktier, ng tusental Antal aktier per 5 501 5 241 5 292 balansdagen, tusental Efter Genomsnittligt 5 578 5 298 5 380 konverteri antal aktier, ng tusental Antal aktier per 5 756 5 497 5 547 balansdagen, tusental ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/06/20000306BIT01000/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/06/20000306BIT01000/bit0002.pdf

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar