KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2007

• Know IT:s rörelseresultat (EBITA) ökade med 55 procent
• Know IT:s tillväxt fortsätter och nettoomsättningen ökade med 28 procent
• Know IT har utökat sin verksamhet i Norge genom förvärvet av Objectnet med 80 konsulter

DELÅRSPERIOD (JANUARI-SEPTEMBER)
• Nettoomsättningen ökade till 676,6 (529,9) MSEK
• Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 67,7 (43,8) MSEK
• Resultatet efter skatt ökade till 49,0 (31,3) MSEK, skatt uppgick till -17,9 (-11,7) MSEK.
• Resultat per aktie var 3,63 (2,44) SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 40,0 (4,0) MSEK
• Rörelsemarginalen var 10,0 (8,3) procent

RAPPORTPERIOD (JULI-SEPTEMBER)
• Nettoomsättningen ökade till 201,7 (159,5) MSEK
• Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 15,5 (12,9) MSEK
• Resultatet efter skatt ökade till 11,0 (9,3) MSEK, skatt
uppgick till -4,5 (-3,3) MSEK.
• Resultat per aktie var 0,80 (0,73) SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick
till 12,2 (-6,8) MSEK
• Rörelsemarginalen var 7,7 (8,1) procent

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2007

MARKNAD OCH AFFÄRER
IT-konsultmarknaden har under delårsperioden, januari – september 2007, fortsatt att kännetecknas av en stark efterfrågan inom alla Know IT:s verksamhetsområden. Know IT:s omsättningstillväxt var 28 procent jämfört med motsvarande delårsperiod föregående år. Under den aktuella rapportperioden, juli – september 2007, var Know IT:s omsättningstillväxt 26 procent jämfört med motsvarande rapportperiod 2006.

Ramavtal har under aktuell rapportperiod tecknats eller förlängts med Ericsson, Sveriges Utbildningsradio, SJ, Linköpings kommun, Norrtälje kommun, Skövde kommun, Ekonomistyrningsverket, Jämtlands kommuner, Statens Räddningsverk, SSAB Oxelösund, Saab Automobil och Karlskrona kommun. Ca 60 procent av Know IT:s försäljning utgörs av ramavtalsaffärer. Ramavtal ger ett stabilt inflöde av uppdrag.

Know IT har vunnit ett avrop avseende en publiceringslösning för Polisens publika webb, polisen.se, och intranät, Intrapolis. Projektet beräknas till ca 6 000 konsulttimmar och omfattar projektledning, interaktionsdesign, gränssnittsprogrammering, systemutveckling och test. Projektet beräknas pågå från den 11 oktober 2007 till oktober 2008.

Andra tagna affärer under perioden är till största delen förlängningar av åtaganden för befintliga kunder. Exempelvis kan nämnas att Know IT tecknat avtal/erhållit uppdrag avseende
– systemutveckling och projektledning för Lantmäteriet, Försäkringskassan, Sandvik Coromat, SCA, Umeå Energi, TeliaSonera, SLU, Ladok och Solidar Fondservice
– utredning och utveckling inom Business Intelligenceområdet för Sparebank 1, Entercard, AstraZeneca, ICA, KLP, Landstinget i Värmland, Intrum Justitia och Statens Jordbruksverk
– leveranser av Content Managementlösningar till Tibro Kommun, Gambro, Krisberedskapsmyndigheten, Apoteket, Fastighetsbyrån och BDO Nordic
– systemförvaltning för FRAS Integration
– integrationslösning för Ragnsells
– IS-styrning i kvalitets- och testledning för AstraZeneca
– uppdragsledning och test för Skatteverket IT
– strategisk rådgivning för Svenska Spel, ESV, Atlas Copco och ÅLÖ
– mobil lösning för VästTrafik
– projektledning i verksamhets- och systemutvecklingsprojekt för Siemens

STRATEGISK INRIKTNING OCH STRUKTURÅTGÄRDER M.M.
Under september förvärvade Know IT cirka 80 procent av aktierna i det norska konsultbolaget Objectnet AS, med 80 konsulter. Objectnet fokuserar på utveckling av affärskritiska lösningar för stora kunder främst inom offentlig sektor. Bland kunderna märks NSB, Statens Vegvesen, Telenor, Norsk Hydro, Norsk Tipping, Utrikesministeriet, Statsbygg, Toll och Avgiftsdirektoratet med flera. Under januari-september 2007 redovisade Objectnet ett resultat efter finansiella poster på 11,4 MNOK och en nettoomsättning på 64,4 MNOK.

Know IT betalade en fast köpeskilling om 100 MNOK kontant för aktierna i Objectnet AS som äger cirka 53 procent av dotterbolaget Unified Consulting. Övriga aktier ägs huvudsakligen av anställda och det är Know IT:s ambition att förvärva samtliga aktier. Objectnet konsoliderades per den 27 september och påverkar resultatet positivt från och med fjärde kvartalet. Förvärvet ökar goodwill och övriga immateriella tillgångar med 99,8 MSEK. Med förvärvet har Know IT lagt grunden för ytterligare expansion i Norge varvid strategin med lokala verksamheter nära kunderna kommer att vara styrande.

Know IT etablerade under det tredje kvartalet ett dotterbolag i Estland, Know IT Consulting Estonia ÕU i Tallinn. Det nya bolaget erbjuder tjänster inom test och kvalitetssäkring till svenska kunder och till kunder på den expanderande marknaden i Baltikum. Vid årets slut räknar Know IT med att verksamheten sysselsätter omkring tio konsulter.

I enlighet med Know IT:s strategi att bedriva lokal verksamhet i kundernas närhet har Know IT under det tredje kvartalet, genom att förvärva verksamheten i IT Profil AB med sju medarbetare, etablerat lokal närvaro i Södertälje. Bland kunderna återfinns AstraZeneca och IBM. Bolagets första verksamhetsmånad visade ett positivt resultat.

Know IT har också startat ett nytt bolag i Uppsala med inriktning på kunder inom Life Science, telekom och offentlig sektor. Verksamheten bedöms ge ett positivt bidrag till Know IT:s resultat från 2008.

I Malmö har ett bolag med inriktning på Business Intelligence startats. Verksamheten beräknas sysselsätta 10 konsulter efter årsskiftet. Kostnaderna för etableringarna har belastat resultatet.

NETTOOMSÄTTNING
Nettoomsättningen för aktuell rapportperiod var 201,7 (159,5) MSEK, en ökning med 26,5 procent jämfört med motsvarande period föregående räkenskapsår.

RESULTAT
Före finansiellt netto uppgick resultatet för den aktuella rapportperioden till 15,0 (12,7) MSEK, en ökning med 18,1 procent, motsvarande en rörelsemarginal om 7,7 (8,1) procent. Förklaringen till den något lägre marginalen är huvudsakligen kostnader för nyanställd personal och nyetablering av verksamheter. Resultat efter finansiella poster för samma period uppgick till 15,5 (12,6) MSEK.

FINANSIELL STÄLLNING
Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick den 30 september 2007 till 105,8 (50,8) MSEK och värdet av de kortfristiga placeringarna uppgick till 0,1 (1,6) MSEK. Kassaflödet för aktuell rapportperiod uppgick till 27,4 (-18,3) MSEK. Bolagsförvärv har påverkat kassaflödet med -101,6 MSEK (-9,7) MSEK. Investeringar i inventarier under den aktuella rapportperioden uppgick till 0,8 (2,4) MSEK.

Ett lån om 83 MNOK har upptagits för att finansiera förvärvet av Objectnet.

Soliditeten minskade under aktuell rapportperiod från 52,2 procent till 43,1 procent.

De immateriella tillgångarna, bestående huvudsakligen av goodwill, uppgick per den 30 september 2007 till 324,5 (178,1) MSEK. Av ökningen är 107,8 MSEK hänförlig till förvärven av Objectnet AS och Solution Point AB.

Under aktuell rapportperiod inledde Know IT återköp av aktier enligt bemyndigande från årsstämman att återköpa upp till tio procent av antalet aktier. Återköp sker efter styrelsens beslut att ge mandat till verkställande direktören att genomföra återköp upp till 300 000 aktier. Know IT har förvärvat 172 200 aktier per den 30 september för 11,1 MSEK, vilket gav en genomsnittlig kurs på 64,77 SEK. Know IT har därmed en ägarandel om 1,4 procent. Antalet utestående aktier i Know IT uppgår därefter till 12 202 475 stycken.

SKATTER
Skatt på delårsperiodens resultat -17,9 (-11,7) MSEK är framräknad med en skattesats om 28 procent. Den aktuella skatten är -18,2 (-3,0) MSEK.

MEDARBETARE
Antalet anställda har under aktuell rapportperiod ökat med 128 (66) varav 77 är hänförliga till förvärv. Antalet medarbetare den 30 september 2007 var 870 (673). Antalet kontrakterade konsulter som ännu inte påbörjat sin anställning var 34 (10) stycken den 30 september 2007. Medeltalet anställda under juli - september 2007 uppgick till 756 (634).

MODERBOLAGET
Resultatet efter finansiella poster uppgick för aktuell rapportperiod till -3,6 (-3,0) MSEK. Vid slutet av aktuell rapportperiod var det egna kapitalet 155,5 (129,8) MSEK och likvida medel uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Av beviljade checkkrediter om 30,0 MSEK har 26,4 (1,9) MSEK utnyttjats per 30 september 2007. Som tidigare nämnts har ett lån om 83 MNOK upptagits för att finansiera förvärvet av Objectnet.

VALBEREDNING
Enligt beslut på årsstämman den 25 april 2007 ska Know IT ha en valberedning bestående av styrelsens ordförande och en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna. I det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna avstår från plats i valberedningen går platsen vidare till den fjärde största aktieägaren röstmässigt och så vidare till dess att ägarna representeras av tre aktieägare.

Valberedningen inför årsstämman 2008 utgörs av Mats Olsson, styrelsens ordförande, sammankallande, Javiera Ragnartz, Handelsbanken Nordiska och Pekka Seitola, Rebalk S.a.r.l.. Valberedningen kommer att kompletteras med ytterligare en ägarrepresentant.

Valberedningens uppgift är att vid årsstämman 2008 lägga fram förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelse- och revisorsarvoden samt förslag till valberedningsförfarande.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@knowit.se.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Allmänt består Know IT:s väsentliga affärsrisker av minskad efterfrågan på konsulttjänster, svårigheten att attrahera och behålla kompetent personal, kreditrisker samt i mindre omfattning av risker i samband med fastprisuppdrag.

Sannolikheten för kraftigt minskad efterfrågan på konsulttjänster under det närmaste halvåret bedöms som låg. Då Know IT:s kunder huvudsakligen består av större företag och organisationer med god finansiell ställning bedöms kreditrisken som mycket låg. Fastprisuppdragen uppgår till en allt mindre del av omsättningen och med hänsyn till att Know IT har en lång erfarenhet av sådana projekt bedöms risken för kostsamma missbedömningar som mycket låg. Trots att personalomsättningen ökat något under delårsperioden jämfört med samma period 2006 bedöms ändå koncernen kunna öka antalet konsulter under det kommande halvåret.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, vilket är i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendation RR 31, Delårsrapportering för koncerner.

Koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i årsredovisningen för 2006.

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR FÖR REDOVISNINGSÄNDAMÅL
Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver att styrelsen och ledningen gör redovisningsmässiga bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.

UTBLICK
Under den kommande sexmånadersperioden bedömer Know IT att efterfrågan på konsulttjänster kommer att vara fortsatt stark. Det kommer att råda fortsatt hög konkurrens om kvalificerad personal. Tillväxten fortsätter och rörelsemarginalen kommer att förbättras.

I delårsrapporten januari - juni 2007 lämnades följande utblick:

Då inget inträffat som ger anledning att omvärdera föregående delårsrapport upprepas utblicken:
Know IT bedömer att den positiva marknadssituationen kommer att bestå under den kommande sexmånadersperioden. Efterfrågeläget bedöms fortsätta att vara starkt. Priserna ökar, i synnerhet vid nytagna affärer. Konkurrensen om kvalificerade medarbetare, framför allt i storstadsregionerna, kommer fortsatt att vara hög. Know IT:s tillväxt fortsätter.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN
4 feb 2008 bokslutskommuniké 2007
17 april 2008 delårsrapport jan-mars 2008
17 april 2008 årsstämma 2008


Stockholm den 22 oktober 2007

Anders Nilsson
Verkställande direktörRapporten har inte granskats av Know IT:s revisor.

ADRESS OCH KONTAKTUPPGIFTER
Know IT AB (publ), (org.nr. 556391-0354)
Box 3383
103 68 Stockholm
Besök: Klarabergsgatan 60
Tel: 08-700 66 00
Fax: 08-700 66 10
E-post: info@knowit.se
www.knowit.se

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar