Know IT delårsrapport januari – juni 2010

Nettoomsättning och rörelseresultat ökar
Förbättrat efterfrågeläge
Förvärvet av Reaktor i Norge genomfört per 1 juni

DELÅRSPERIOD (JANUARI-JUNI)

 • Nettoomsättningen ökade till 836,2 (711,9) MSEK
 • Resultatet (EBITA) blev 80,2 (74,1) MSEK
 • Resultatet efter skatt blev 45,9 (43,6) MSEK, skatt uppgick till -18,7 (-18,1) MSEK
 • Resultat per aktie var 2,82 (3,08) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,0 (19,6) MSEK
 • Rörelsemarginalen var 9,6 (10,4) procent

 RAPPORTPERIOD (APRIL-JUNI)

 • Nettoomsättningen ökade till 428,0 (358,5) MSEK
 • Resultatet (EBITA) blev 37,3 (33,9) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 20,0 (20,1) MSEK, skatt uppgick till -8,5 (-8,3) MSEK
 • Resultat per aktie var 1,21 (1,40) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 34,0 (33,2) MSEK
 • Rörelsemarginalen var 8,7 (9,5) procent

VD:s kommentar

Under det andra kvartalet 2010 har förbättringen i efterfrågan märkts tydligt på de flesta orter där vi verkar. Dock är det fortfarande trögt i Skåne till följd av stora omställningar inom industrin och i Finland där vi framförallt har känt av att kunder skjuter upp projekt inom området ECM/Digital kommunikation, vilket har påverkat resultatet. På båda dessa marknader finns dock tecken till ljusning efter sommaren.

 

Orderläget har under det andra kvartalet förbättrats. Det ger hopp om förbättrade resultat under tredje och fjärde kvartalen 2010.

 

Vi har expanderat vår verksamhet i Norge genom förvärvet av det Bergenbaserade bolaget Reaktor AS med 108 medarbetare. Detta är ett led i positioneringen på den norska marknaden och vi följer vår strategi med lokal närvaro på intressanta marknader med uthållig efterfrågan av våra specialisttjänster. Reaktor har sina kunder främst inom privata sektorn medan vår övriga norska verksamhet har sin tyngd inom offentlig sektor.

 

Vår satsning inom Enterprise Content Mangement/Digital kommunikation, där vi nu är ca 200 specialister, är starkt bidragande till att Know IT har utnämnts till årets partner i Sverige av EPiServer, en av världens snabbast växande leverantörer av plattformar för webbpublicering, e-handel och digitala mötesplatser.

 

Vårt miljöarbete har under kvartalet resulterat i att vi erhållit vårt ISO14001-certifikat. Även om vår miljöpåverkan i ett relativt perspektiv är liten, är det viktigt att vi arbetar med ständiga förbättringar. Jag bedömer att vi framgent kommer att se tydligare krav från kunder avseende hur vi hanterar miljöfrågorna.  

 

Efter rapportperiodens utgång har vi förvärvat Svenska Projektspecialisten, med 5 medarbetare i Göteborg. Verksamheten kommer att integreras i Know IT och tillför specialistkunskaper inom projektledning med bland annat utbildningsverksamhet inom området.

 

Anders Nilsson
Vd och koncernchef

Marknad

Know IT:s marknad uppvisar variationer mellan olika regionala områden. Efterfrågan har varit god på de flesta orterna och situationen har närmat sig läget under 2008. Undantagen är Öresundsregionen och Finland där efterfrågeläget fortsatt varit svagt. Know IT:s geografiska spridning i kombination med kunder i många olika branscher och långa avtal, inte minst ramavtalen, ger en bra riskspridning.

 

I ett längre perspektiv kommer IT-stöd att fortsätta bli allt vanligare och viktigare i företag, organisationer och i offentlig verksamhet. Genom att verka lokalt, nära våra kunder kommer Know IT att fortsätta vara en viktig leverantör av specialiserade rådgivningstjänster, kundanpassad systemutveckling och helhetsåtaganden avseende förvaltning av system.

 

Know IT har en fortsatt stor andel, cirka 60 procent, av omsättningen från affärer som är baserade på de ungefär 130 ramavtal bolaget har med IT-konsultköpande företag, organisationer och verksamheter inom den offentliga sektorn. Dessa avtal, vilka tecknas med en utvald grupp av leverantörer, fastställer de villkor som skall gälla vid tilldelning av kontrakt under avtalsperioden.

 

Under kvartalet har Know IT tecknat nya eller förlängt ramavtal med CSN, Energimyndigheten, Ikanobanken, Lantmäteriverket, Läkemedelsverket, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, Posten Norge, Saab, SSAB, Statens Lantbruksförvaltning, Statens Pensionsverk, TeliaSonera, Toll- og avgiftsdirektoratet, Tullverket och Umeå Energi.

 

Under kvartalet har Know IT bland annat fått uppdrag avseende:

–   Business & IT Management för Atlas Copco, Clas Ohlson, Finansinspektionen, Maquet Critical Care och Vectura.

–   Enterprise Content Management för SEB Tryggliv, Skoda Sverige, Stöten, Tunabyggen och Upplysningscentralen/UC.

–   Information Management/Business Intelligence för AFA Försäkring, Biovitrum, ICA, Jordbruksverket, Nordea, Praktikertjänst, SAS Institute, SEB Tryggliv och Sparebank 1 Liv.

–   Systemförvaltning för Ergo Group, Sandvik, SSAB och Statens Energimyndighet.

–   Systemutveckling för Anoto, Ascom Switzerland, Axiell, Bombardier, Cadbury, CPH Malmö, Eli Lilly, Estonian Central Register of Securities, Estonian Lottery, Euro Diagnostica, Fabric Scandinavia/Monki, Huawei, Golden Gecco, P-bolaget Göteborg och QlikTech.

–   Test & Quality Management för Metria, Swedbank, Tele2 och TeliaSonera.

 

Omsättning per branschsegment januari – juni

Inom segmentet Handel har andelen av omsättningen, jämfört med första kvartalet 2010, ökat med 2 procentenheter medan inom Telekomindustri har andelen minskat med 3 procentenheter.

Förvärv

Reaktor AS ingår i koncernens resultat från och med den 1 juni 2010. Förvärvet bedöms ge en positiv effekt på vinsten per aktie under 2010.

 

Know IT förvärvade initialt 53 procent av aktierna i Reaktor-koncernen för 44,9 MNOK. Betalning gjordes med 856 149 nyemitterade aktier i Know IT vilket gav en utspädning på ca 5,3 procent.

 

Avtalet med Reaktors ägare innebär att Know IT under de kommande 4 åren kommer att förvärva resterande aktier i Reaktor AS. Dessa förvärv kommer att ske fördelat lika över åren. Priset på de kommande aktieförvärven är beroende av Know IT:s marknadsvärdering och Reaktors resultat. Eftersom avtal har tecknats om förvärv av aktierna har ytterligare preliminära köpeskillingar om 83 MSEK bokats med en motsvarande preliminär goodwill. I enlighet med IFRS 3 konsoliderar Know IT 100 procent av Reaktors resultat.

Medarbetare

Antalet medarbetare i tjänst, omräknat till heltidstjänster, var 1 424 (1 090) den 30 juni 2010. Totalt är 1 482 personer anställda i koncernen.  

 

Antalet medarbetare i tjänst har under första halvåret ökat med 307 personer, varav 249 är hänförliga till förvärven av Endero och Reaktor och 58 är hänförliga till organisk tillväxt. Medelantalet medarbetare under halvåret uppgick till 1 395 (1 110).

Nettoomsättning

Nettoomsättningen för delårsperioden, januari-juni, var 836,2 (711,9) MSEK, en ökning med 17,5 procent jämfört med föregående räkenskapsår. Av ökningen på 124,3 MSEK bidrar årets förvärv med 72,0 MSEK från och med respektive konsolideringstidpunkt. Resterande ökning hänförs till organisk tillväxt jämfört med 2009.

 

För aktuell rapportperiod, april-juni, uppgick nettoomsättningen till 428,0 (358,5) MSEK, en ökning med 19,4 procent.

Resultat

Resultat före avskrivning av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick för delårsperioden till 80,2 (74,1) MSEK. Av ökningen bidrar årets förvärv med 4,8 MSEK från och med respektive konsolideringstidpunkt.

 

För aktuell rapportperiod, april – juni blev resultatet före avskrivning av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) 37,3 (33,9) MSEK.

 

Avskrivning av immateriella anläggningstillgångar uppgick för perioden januari – juni till -11,2 (-7,6) MSEK. Resultat efter finansiella poster för delårsperioden uppgick till 65,8 (61,7) MSEK.

 

Resultat efter skatt uppgick för samma period till 45,9 (43,6) MSEK. Skatt på periodens resultat uppgick till -18,7 (-18,1) MSEK.

 

Vinsten per aktie blev för delårsperioden 2,82 (3,08) SEK.

Segment

Nettoomsättningen, januari – juni, var i Sverige 655,6 (631,6) MSEK och i övriga Norden 166,3 (80,3) MSEK.

 

För Sverige uppgick resultatet, januari – juni, före avskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA) till 73,6 (77,5) MSEK och för övriga Norden till 18,3 (10,2) MSEK.

Finansiell ställning

Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar per 30 juni uppgick till 90,4 (53,9) MSEK.

 

Totalt uppgick räntebärande lån per den 30 juni till 228,8 (256,5) MSEK, varav finansiell leasing 19,6 (20,8) MSEK. Av lånen uppgår 66,4 (66,4) miljoner i norska kronor i syfte att begränsa valutaexponeringen. Av de räntebärande skulderna var 151,7 (187,2) MSEK långfristiga. Koncernen hade en outnyttjad checkkredit om 63,5 (55,0) MSEK per den 30 juni.

 

Goodwill och övriga immateriella tillgångar var per 30 juni 941,8 (741,9) MSEK, varav 809,9 (666,7) MSEK är goodwill och 132,0 (75,2) MSEK är övriga immateriella tillgångar. Av ökningen står förvärvet av Endero för 82,2 MSEK medan förvärvet av Reaktor står för 133,2 MSEK. Ökningen till följd av förvärvet av Reaktor baseras på bedömda framtida köpeskillingar och därtill hörande utfallen goodwillökning. Dessa kommer att balanseras av motsvarande ökning av det egna kapitalet på grund av intjänat resultat och Know IT:s möjlighet att betala med aktier.  

 

Det egna kapitalet var per 30 juni 692,8 (503,5) MSEK. Kapitalet har, förutom av resultatet, påverkats av riktade emissioner till säljarna av Endero om 79,4 MSEK respektive Reaktor AS om 56,7 MSEK samt utdelning till Know ITs aktieägare om 36,5 MSEK. Antalet aktier har genom dessa emissioner ökat med 2 201 199 vilket ger en utspädning om 14,7 procent.  

 

Soliditeten uppgick till 47,1 (44,8) procent per 30 juni.

Kassaflöde 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för delårsperioden, januari – juni, till -9,0 (19,6) MSEK, i allt väsentligt påverkat av ökning av kundfordringarna.

 

Investeringsverksamheten, huvudsakligen rörelseförvärv och tilläggsköpeskillingar, har under januari - juni påverkat det totala kassaflödet med -3,0 (-38,2) MSEK medan finansieringsverksamheten, huvudsakligen amorteringar och utdelning har påverkat kassaflödet med -25,9 (-45,0) MSEK.

 

För aktuell rapportperiod uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 34,0 (33,2) MSEK.

Moderbolaget

Resultatet efter finansiella poster uppgick för delårsperioden till -10,7 (-23,2) MSEK. Räntenettot uppgick till -2,2 (-4,4) MSEK och valutakursdifferenserna till 2,4 (-6,1) MSEK. 

 

Det egna kapitalet per den 30 juni var 455,4 (285,0) MSEK. Likvida medel uppgick till

0,0 (16,6) MSEK. Moderbolaget utnyttjade 11,5 (0,0) MSEK av en beviljad checkkredit på 75,0 (55,0) MSEK.

 

Totalt uppgick räntebärande lån per 30 juni till 204,4 (235,0) MSEK varav 66,4 (66,4) miljoner i norska kronor i syfte att begränsa valutaexponeringen.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Allmänt består Know IT:s väsentliga affärsrisker av minskad efterfrågan på konsulttjänster, svårigheten att attrahera och behålla kompetent personal, prisrisker, kreditrisker och valutarisker samt i mindre omfattning av risker i samband med fastprisuppdrag. För en utförligare beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till Know IT:s årsredovisning för 2009.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, såsom de har antagits av EU, och den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och rekommendationen RFR 2.2 Redovisning för juridiska personer.

 

Från och med 2009 tillämpar koncernen den nya standarden IFRS 8 Rörelsesegment, vilken ersätter IAS 14, samt de omarbetade versionerna av IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. IAS 23 Lånekostnader är inte tillämpliga för Know IT-koncernen.

 

I den nya versionen av IAS 1 görs uppdelning mellan förändringar i eget kapital till följd av transaktioner med aktieägare och andra förändringar. Uppställningen över förändringar i

eget kapital ska endast innehålla ägartransaktioner, medan andra förändringar i eget

kapital ska redovisas antingen i en räkning (rapport över totalresultat) eller två räkningar (separat resultaträkning och rapport över totalresultat). Koncernen har valt att presentera resultaträkning och rapport över totalresultat.

 

Koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i årsredovisningen för 2009.

 

Uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver att styrelsen och ledningen gör redovisningsmässiga bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.

Utblick

Know IT ser en ljusning på marknaden vilket kommer att medföra en ökad efterfrågan under den kommande sexmånadersperioden. Förutsättningarna för förvärv och nyetableringar är fortsatt goda. Know IT:s tillväxt fortsätter.

 

I delårsrapporten januari - mars 2010 lämnades följande utblick:

Know IT ser en ljusning på marknaden vilket kan leda till något ökad efterfrågan och en större investeringsvilja hos bolagets kunder under den kommande sexmånadersperioden.

Bolagets strukturkapital i form av ramavtal, kunder i många olika branschsegment och leveransorganisationer på många olika lokala marknader ger bolaget en stark position i en föränderlig marknad. Förutsättningarna för förvärv och nyetableringar är fortsatt goda. Know IT:s tillväxt fortsätter.

 

Kommande informationstillfällen

21 oktober 2010     kl 08.30    delårsrapport jan-sept 2010, (ändrat datum)

3   februari 2011    kl 08.30    bokslutskommuniké 2010

20 april      2011     kl 08.30    delårsrapport jan-mars 2011

20 april      2011     kl 15.00    årsstämma 2011                  

 

 

Stockholm den 16 juli 2010

 

 

Mats Olsson                            Carl-Olof By                    Anders Nilsson                                     

Ordförande                                                                     Verkställande direktör

 

 

Pekka Seitola                          Kerstin Stenberg              Anna Vikström Persson

 

 

 

Ben Wrede                              Göran Åkerström         

 

 

Denna delårsrapport har inte granskats av Know IT:s revisorer.

 

Informationen är sådan som Know IT ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna rapport lämnades för offentliggörande kl 08.30 den 16 juli 2010.

Adress och kontaktuppgifter

Know IT AB, (org.nr. 556391-0354)

Box 3383, 103 68  Stockholm

Besök: Klarabergsgatan 60

Tel: 08-700 66 00, Fax: 08-700 66 10
knowit.se

 

 

För mer information kontakta:
Anders Nilsson, koncernchef och vd, Know IT AB (publ), 08-7006600
eller
Patrik Syrén, informationschef, Know IT AB (publ), 08-7006600 eller 0730-746630
eller
Anders Nordh, CFO, Know IT AB (publ), 08-7006600

Know IT AB (publ) är ett IT-konsultbolag som bidrar till företags och organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar tjänster inom verksamhetsutveckling, systemutveckling och applikationsförvaltning. Know IT etablerades 1990 och har idag cirka 1500 medarbetare representerade på 23 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, Kina, Ryssland och USA. Know IT AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Know IT, besök gärna knowit.se.

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar