Know IT genomför emissioner av aktier och teckningsoptioner

Know IT AB har genomfört kvittningsemissioner av totalt 895 953 aktier med avvikelser för aktieägarnas företrädesrätt. Totalt har därmed aktiekapitalet ökats till 14 922 971 kronor och det egna kapitalet med 32,1 MSEK. De nya aktierna berättigar till eventuell utdelning från och med innevarande räkenskapsår.

Emissionerna är riktade till säljarna av Know IT Compliance & Governance AB, Create Group Sweden AB, Know IT Information Management Innograte AB, Know IT Technowledge AB, Net Result International AB och Real M Holding AB. I samband med förvärven av bolagen avtalades bland annat om att tilläggsköpeskillingar kan komma att utgå samt att betalning av dessa, helt eller delvis, ska kunna ske med nyemitterade aktier. Betalning för tecknade aktier sker i samband med teckning genom kvittning av fordran. Kvittningsemissionerna genomfördes efter beslut vid årsstämman den 23 april 2009. Emission av teckningsoptioner I det av Know IT:s årsstämma beslutade optionsprogrammet för anställda har 550 000 optioner tecknats. Priset per option uppgick till 5,58 SEK. Vid fullt utnyttjande av optionerna blir utspädningen av aktiekapitalet cirka 3,7 procent. 32 000 teckningsoptioner tecknades av Know IT för att säljas på marknadsmässiga grunder till medarbetare anställda efter anmälningstidens utgång. Optionsprogrammet löper på tre år och varje option ger rätt att under tiden 1 juni – 15 juni 2012 teckna en ny aktie till kursen 49,63 SEK.

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar