Know IT genomför riktad emission av aktier

Know IT:s styrelse har beslutat om nyemission av 829 738 aktier med avvikelser för aktieägarnas företrädesrätt. Dessutom har 2006 års optionsprogram för anställda inneburit att 84 100 aktier tecknats. Totalt har därmed aktiekapitalet ökats till 13 760 582 kronor. De nya aktierna berättigar till eventuell utdelning från och med innevarande räkenskapsår.

Den genomförda emissionen är riktad till säljarna av Net Result International AB och omfattar 829 738 aktier. Beslutet om emissionen fattades med stöd av bemyndigandet lämnat vid extra bolagsstämma den 13 augusti 2008. Emissionskursen fastställdes till 60,26 kronor per aktie och det egna kapitalet ökade med 50 MSEK. Betalning för tecknade aktier sker genom kvittning av fordran.

Teckningstiden för det av Know IT:s bolagsstämma år 2006 beslutade optionsprogrammet för anställda upphörde den 31 augusti. Totalt tecknades 84 100 aktier. Priset per aktie uppgick till 59,85 SEK och totalt tillfördes Know IT:s kassa och egna kapital 5 MSEK.

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar