Knowit AB Bokslutskommuniké 2012

Januari – december 2012

 • Nettoomsättningen ökade till 1 931,2 (1 867,9) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 141,3 (199,0) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 80,8 (119,2) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 4,47 (6,81) SEK
 • Rörelsemarginalen (EBITA) uppgick till 7,3 (10,7) procent
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,0 (107,5) MSEK
 • Likvida medel per den 31 december uppgick till 100,8 (126,4) MSEK
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,25 (3,25) SEK per aktie, totalt 57,3 (56,1) MSEK

  Fjärde kvartalet 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 520,9 (530,3) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 33,1 (61,3) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 24,8 (40,0) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 1,39 (2,28) SEK
 • Rörelsemarginalen (EBITA) uppgick till 6,4 (11,6) procent
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 57,7 (110,7) MSEK

Koncernchefens kommentar

Under året har vi sett en snabb teknisk utveckling och stort förändringstryck på alla de marknader där vi är verksamma. Kunderna har, trots detta, visat viss återhållsamhet med nya investeringar och konsultinköp. Speciellt i Finland har kunderna uppvisat stor försiktighet men vi har även sett liknande beteenden från större konsultköpare i Göteborg och Skåne. Men bilden är inte entydig. Det finns också lokala marknader som visat på god efterfrågan. Starkast har det varit i Norge, men även regionerna Norrland och Stockholm har visat god efterfrågan.

Jag är inte nöjd med årets resultat i förhållande till de möjligheter som finns på de marknader vi är verksamma. För ett bolag som Knowit innebär tider med förändring alltid att nya möjligheter uppstår för affärer och förbättringar. Under året har vi slutfört stora, helt nödvändiga initiativ som vi startat under de två senaste åren för att säkerställa att vi står starka inför framtiden. Dessa projekt har inriktats på organisation, försäljning, benchmarking, IT och varumärke. Syftet med dessa satsningar är främst att öka effektiviteten, säljsamordning, gemensamma leveranser och säkerställa att vi med fortsatt lönsam tillväxt kan arbeta i en tydligt decentraliserad kultur.

Att växa organiskt ligger i linje med vår strategi där vi prioriterar rekrytering och uppstart av bolag tillsammans med drivna entreprenörer. Under året har vi vuxit med ett sjuttiotal medarbetare på de marknader som har uppvisat god efterfrågan.

Under fjärde kvartalet har vi startat ett flertal bolag. I Göteborg har vi startat ett bolag för managementkonsulttjänster inom energisektorn, i Linköping ett bolag för webb och digital kommunikation samt ett bolag för systemutveckling på Oracle-plattformen i Stockholm. Vi satsar också i Danmark genom att starta ett bolag med erfarna entreprenörer.

Under året har vi ökat omsättningen med 3,4 procent. Dock har året innehållit färre arbetsdagar än 2011 vilket, tillsammans med tuffare marknader i främst Finland och delar av Sverige, gjort att resultatet påverkats negativt. De stora initiativ vi slutfört under året har belastat resultatet. Kostnaden för dessa uppgår till cirka 20 miljoner kronor.

Lönsamhet i fokus
Knowits enskilt viktigaste finansiella mål är att öka vinst per aktie i samma takt som rörelsemarginal och omsättning. För att klara detta är vår nya organisationsstruktur en förutsättning. Genom denna struktur genomlyser vi varje bolags intjänandeförmåga och kan benchmarka med såväl interna som externa bolag. Vi kan därmed intensivt arbeta med att maximera bolagens vinster och minimera risker i de bolag som visar svagare resultat.

Framtiden
Att bedöma hur efterfrågan kommer att påverkas av konjunkturutvecklingen är svårt. Det är min övertygelse att vi med vårt fokus på kundnytta och ägarvärde har goda förutsättningar att, trots en osäker marknad, skapa en positiv utveckling för Knowit. Vårt fokus framåt kommer att vara på ökat kundvärde, förbättrat kassaflöde och ökad vinst per aktie, främst genom ökad rörelsemarginal.

Per Wallentin
Verkställande direktör och koncernchef

För mer information kontakta

Per Wallentin, koncernchef och vd, Knowit AB (publ), 08-7006600, eller

Patrik Syrén, informationschef, Knowit AB (publ), 08-7006600 eller 0730-746630, eller

Anders Nordh, CFO, Knowit AB (publ), 08-7006600

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar