Kommuniké från årsstämma i Know IT AB

Know IT AB (publ) har idag avhållit årsstämma och beslöt följande:

Styrelse
Till styrelsen omvalde stämman Mats Olsson, (ordförande), Carl-Olof By, Pekka Seitola, Anna Vikström Persson och Ben Wrede samt nyval av Cecilia Lager.

Revisor
Till revisor omvaldes Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2013 med Anna-Clara af Ekenstam som huvudansvarig revisor.

Utdelning
Årsstämman beslutade att för räkenskapsåret 2011 dela ut 3,25 kronor per aktie, med avstämningsdag den 30 april 2012. Utbetalning beräknas ske den 4 maj 2012.

Valberedning inför årsstämman 2013
Inför årsstämman 2013 ska valberedningen bestå av en representant för var och en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna den 30 september 2012 samt styrelsens ordförande, som ska kalla valberedningen till dess första sammanträde. Namnen på valberedningens medlemmar med uppgift om vilka ägare de representerar offentliggörs i samband med Know IT:s tredje kvartalsrapport 2012.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman fattade beslut om ersättningsprinciper till ledande befattningshavare som ska bestå av fast lön, rörlig del samt pension och andra förmåner.

Den rörliga ersättningen ska vara villkorad av att Know IT inte redovisar förlust för det år som ersättningen avser. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad och aldrig överstiga den fasta delen eller vara pensionsgrundande.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om ökning av aktiekapitalet med högst 1 000 000 kronor genom en eller flera emissioner av sammanlagt högst 1 000 000 aktier. Emissionen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med villkor om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Anledningen till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa förutsättningar för att kunna förvärva bolag.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av egna aktier
Stämman fattade beslut om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om återköp av högst så många egna aktier att
Know IT:s innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i Know IT.

Vidare beslutades om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om avyttring av Bolagets egna aktier. Bemyndigandet innefattar rätt att, i samband med förvärv av företag eller verksamhet, besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna utgå i annat än pengar eller ske genom kvittning.

Beslut om ändring i bolagsordningen
Beslutades av stämman att ändra bolagets firma till Knowit AB, med ändring av bolagsordningen enligt följande:

§ 1 Bolagets frima är Knowit Aktiebolag (publ)

För mer information kontakta

Mats Olsson, styrelsens ordförande, Know IT AB (publ), 08-700 66 00
eller
Patrik Syrén, informationschef, Know IT AB (publ), 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30

Know IT AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Know IT etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Know IT AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Know IT, besök gärna knowit.se.

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar