Kommuniké från årsstämma i Knowit AB

Knowit AB (publ) har idag avhållit årsstämma och beslöt följande:

Styrelse
Till styrelsen omvalde stämman Mats Olsson, (ordförande), Carl-Olof By, Cecilia Lager, Pekka Seitola, Anna Vikström Persson och Ben Wrede samt valde stämman Jon Risfelt som ny ledamot.

Revisor
Till revisor omvaldes Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2014 med Anna-Clara af Ekenstam som huvudansvarig revisor.

Utdelning
Årsstämman beslutade att för räkenskapsåret 2012 dela ut 3,25 kronor per aktie, med avstämningsdag den 30 april 2013. Utbetalning beräknas ske den 6 maj 2013.

Valberedning inför årsstämman 2014
Inför årsstämman 2014 ska valberedningen bestå av en representant för var och en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna den 30 september 2013 samt styrelsens ordförande, som ska kalla valberedningen till dess första sammanträde. Namnen på valberedningens medlemmar med uppgift om vilka ägare de representerar offentliggörs i samband med Knowits tredje kvartalsrapport 2013.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman fattade beslut om ersättningsprinciper till ledande befattningshavare som ska bestå av fast lön, rörlig del samt pension och andra förmåner.

Den rörliga ersättningen ska vara villkorad av att Knowit inte redovisar förlust för det år som ersättningen avser. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad och aldrig överstiga den fasta delen eller vara pensionsgrundande.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om ökning av aktiekapitalet med högst 1 000 000 kronor genom en eller flera emissioner av sammanlagt högst 1 000 000 aktier. Emissionen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med villkor om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Anledningen till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa förutsättningar för att kunna förvärva bolag.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om avyttring av egna aktier
Beslutades om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om avyttring av Bolagets egna aktier. Bemyndigandet innefattar rätt att, i samband med förvärv av företag eller verksamhet, besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna utgå i annat än pengar eller ske genom kvittning.

För mer information kontakta

Mats Olsson, styrelsens ordförande, Knowit AB (publ), 08-700 66 00
eller
Patrik Syrén, informationschef, Knowit AB (publ), 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar i gränssnittet mellan strategi, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit AB (publ) etablerades 1990 och har idag cirka 1 800 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit AB (publ), besök gärna knowitgroup.com.

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar