Kvittningsemission i samband med förvärv

Styrelsen i Knowit AB har med stöd av bemyndigande från årsstämman 2017 beslutat om kvittningsemission av aktier i Knowit AB i samband med betalning av köpeskilling avseende förvärvet av Require AB. Beslutet innebär att 60 214 nya aktier emitteras och att aktiekapitalet ökar till 19 139 217 kronor. 

Såsom tidigare har kommunicerats har Knowit förvärvat Require AB, med tillträdesdag 1 november 2017. Som betalning av förvärvet har styrelsen för Knowit AB beslutat om kvittningsemission riktad till säljarna i Require.

Emissionskursen fastställdes till 141,16 kronor per aktie. Det egna kapitalet ökar med cirka 8 MSEK. Utestående aktier i Knowit AB är före emissionen totalt 19 079 003 och efter emissionen uppgår totala antalet aktier till 19 139 217 st.

Teckning av aktier skedde 1 november och handel med de nyemitterade aktierna sker efter registrering hos Euroclear Sweden AB.

Informationen är sådan som Knowit ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Detta pressmeddelande lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 09.00 CET den 2 november 2017. 

För mer information, kontakta:
Christina Johansson, Kommunikationschef, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 070-542 17 34
eller
Anna Jennehov, CFO, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 06 70

Om företaget:
Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda gränsöverskridande leveranser från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår kultur präglas av öppenhet, förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2 000 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar