Kollegiet publicerar årsrapport 2018

Kollegiet för svensk bolagsstyrning publicerade idag sin årsrapport avseende bolagsstyrningsåret 2017/2018 på www.bolagsstyrning.se.

Kollegiet för svensk bolagsstyrning utarbetar varje år en rapport där Kollegiets arbete och utvecklingen av svensk bolagsstyrning under det senaste året redovisas. I rapporten redovisas bl.a. resultatet av Kollegiets årliga genomgång av innehållet i samtliga börsbolags bolagsstyrningsrapporter och bolagsstyrningsinformation.

Kollegiet inbjuder traditionsenligt externa skribenter att publicera artiklar rörande aktuella bolagsstyrningsfrågor i årsrapporten. Årets rapport innehåller tre artiklar:

  • Den första är författad av prof. dr. Lutgart Van den Berghe, professor i bolagsstyrningsfrågor vid universitetet i Gent och verkställande ledamot i det belgiska styrelseinstitutet GUBERNA. Artikeln beskriver bolagsstyrningskodernas framväxt och betydelse för det europeiska näringslivet samt redogör för resultatet av en av ecoDa nyligen genomförd undersökning av vilka frågor europeiska bolagsstyrelser uppfattar som mest centrala i strävan efter bättre bolagsstyrning.
  • Den andra är författad av Maija Laurila, chef över enheten för bolagsrätt vid EU-kommissionens generaldirektorat för rättsliga frågor och konsumentfrågor. I artikeln beskrivs Kommissionens arbetssätt samt fokusområden för de åtgärder Kommissionen vidtar på bolagsstyrningens område.
  • Det tredje bidraget består av en skrift som har utformats av Kollegiet i syfte att informera om de huvudsakliga dragen i den svenska modellen för bolagsstyrning i börsnoterade bolag.

Årsrapporten kan laddas ned eller beställas kostnadsfritt i tryckt form på Kollegiets webbplats www.bolagsstyrning.se.

För ytterligare information kontakta:

Björn Kristiansson, bjorn.kristiansson@bolagsstyrningskollegiet.se, eller Tobias Hultén, tobias.hulten@bolagsstyrningskollegiet.se

tfn. 076-770 37 47.

Kollegiet för svensk bolagsstyrning ingår som ett av tre sakorgan i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, där samtliga organ för näringslivets självreglering inom detta område samlats, se www.godsedpavpmarknaden.se.

Väpnargatan 8, 114 51 STOCKHOLM

www.godsedpavpmarknaden.se

Prenumerera

Dokument & länkar